Siirry sisältöön
Verkkokauppa.com – Todennäköisesti aina halvempi

Suomeksi
In English

Vastuullisuustyön johtaminen ja raportointi

Vastuullisuustyötä johdetaan aktiivisesti

Verkkokauppa.comin vastuullisuustyötä johdetaan kokonaisvaltaisesti ja kehitetään tarkoin määriteltyjen painopisteiden mukaisesti. Yhtiön vastuullisuustyötä ja sen kehittämistä ohjaa vastuullisuustyön ohjausryhmä, johon osallistuu yhtiön ylintä johtoa sekä asiantuntijoita aiheen mukaan. Ohjausryhmän puheenjohtajana ja koko vastuullisuustyön johtajana toimii yhtiön markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvituuli Tuukkanen, joka kuuluu myös yhtiön johtoryhmään. Hänen alaisuudessaan toimiva vastuullisuusyksikkö vastaa työn käytännön koordinoinnista ja raportoinnista. Suunnitelmien operatiivinen vastuu jakautuu ympäri organisaation. Yritysvastuuasioita käsitellään säännöllisesti myös johtoryhmän kokouksissa, ja ne ovat osa hallituksen saamaa raportointia. Hallitus vahvistaa yhtiön toimintaperiaatteet ja vastuullisuusohjelman ja valvoo toimintaa ympäristö- ja sosiaalisen vastuun näkökulmasta.

Viestimme ja raportoimme läpinäkyvästi

Haluamme viestiä läpinäkyvästi niin tuotteistamme kuin toiminnastamme. Olemme kaupan alan suunnannäyttäjä ja osallistumme aktiivisesti tuotteita ja trendejä koskevaan keskusteluun. Pörssiyhtiönä viestintäämme ja raportointiamme ohjaa myös pörssin tiedonantoa koskevat säännöt sekä tiedonantopolitiikkamme. Keskeiset periaatteemme ovat oikea-aikaisuus, johdonmukaisuus, tasapuolisuus ja läpinäkyvyys. Markkinointimme voi olla rohkeaa ja saa herättää tunteita, mutta pidämme huolta, että kaikki viestintämme on todenmukaista ja hyvän tavan mukaista.

Raportoimme yritysvastuutyöstä osana vuosiraportointiamme ja noudatamme muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskevaa lainsäädäntöä.

Vastuullisuusraportointi 2023 »
Päästölaskenta »
Aiemmat vastuullisuusraportit »

Toimintaperiaatteemme ohjaavat toimintaamme

Sitoutuminen vastuulliseen toimintaan on olennainen osa Verkkokauppa.comin kulttuuria, menestystä ja arvoja. Verkkokauppa.comin toimintaperiaatteet määrittävät yhtiön tavan toimia ja koskevat koko henkilöstöä ja johtoa.

Odotamme toimintaperiaatteidemme noudattamista myös kumppaneiltamme. Lisäksi kohdistamme tarkempia vaatimuksia työolojen ja ympäristökäytäntöjen osalta tavarantoimittajillemme, jotka toimittavat omia tuotemerkkejämme, ja valvomme näiden vaatimusten toteutumista.

Toimintaperiaatteet ja muut yhtiön toimintaa ohjaavat sekä toimintaperiaatteita täydentävät ja tarkentavat politiikat löytyvät kootusti verkkosivuiltamme. Kaikilla sidosryhmillämme on mahdollisuus nostaa esiin toimintaperiaatteisiin tai niiden toteutumiseen liittyviä huolenaiheita yhtiön ilmoituskanavan kautta.

Olemme asiakkaan puolella ja palveluksessa. Brändimme on rohkea ja viestimme aktiivisesti. Rakennamme toimintaamme yhdessä. Toimimme hyvien kumppanien kanssa. Olemme lahjomattomia ja toimimme oikein. Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työelämän oikeuksia. Turvaamme tiedot. Välitämme ympäristöstä. Noudatamme lakeja ja määräyksiä. Huolenaiheita saa tuoda esiin.

Keskitymme yritysvastuutyössä olennaisiksi tunnistettuihin painopisteisiin

Verkkokauppa.comin yritysvastuutyö painottuu aiheisiin, jotka on tunnistettu olennaisuusanalyysin avulla sekä kuuntelemalla sidosryhmiä. Olennaiset aiheet on määritelty yhtiön toiminnan ympäristö-, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten, keskeisten sidosryhmien odotusten sekä yhtiön arvojen ja strategisten painotusten pohjalta. Aiheiden valinnassa on huomioitu niin liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet, keskeiset kansainväliset sopimukset kuin myös kehittyvät raportointivaatimukset.

Käymme aktiivista ja jatkuvaa vuoropuhelua keskeisten sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme ymmärtää monipuolisesti toimintaamme kohdistuvia odotuksia ja myös vahvistaa yhteistyösuhteita. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat henkilöstö, asiakkaat, kumppanit sekä omistajat. Näiden eri toimijoiden odotuksia olemme kartoittaneet monin tavoin. Osallistamme henkilöstöä aktiivisesti ideointiin ja vuorovaikutukseen päivittäisissä viestintäkanavissamme. Henkilöstön odotusten kuulemiseksi olemme hyödyntäneet muun muassa vuosittaista henkilöstökyselyä sekä muita ajankohtaisia kyselyitä, jotka ovat antaneet arvokasta tietoa henkilöstön toiveista ja tarpeista.

Asiakas painaa Happy or Not -laitetta

Kuluttaja-asiakkaat puolestaan antavat meille tärkeää palautetta päivittäisissä kohtaamisissa myymälässä ja muissa asiakaspalvelukanavissamme. Toteutimme lisäksi vuonna 2022 elektroniikkkaa, verkkokauppaa ja vastuullisuutta tutkineen asiakaskyselyn. Käymme tiivistä vuoropuhelua yritysasiakkaiden kanssa ja kuulemme heidän odotuksiaan myös hankintaehtojen kautta. Kumppanien kuulemisessa tapaamiset, kyselyt ja päivittäinen yhteydenpito ovat tärkeässä osassa. Omistajien kanssa vuorovaikutuksen väyliä puolestaan ovat mm. sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset sekä erilaiset kyselyt ja arvioinnit.

Edellä mainittujen tiedonkeruutapojen lisäksi toteutimme vuonna 2020 vastuullisuusaiheisen sidosryhmäkyselyn, joka keräsi 2600 vastausta. Sidosryhmäkyselyn tuloksista ilmeni, että kaikista tärkeimpänä vastuullisuusaiheena pidetään myytävien tuotteiden pitkäikäisyyttä ja sitä edistäviä toimia. Tämän jälkeen tärkeimmiksi aiheiksi nousivat jätteiden minimointiin liittyvät tekijät, henkilöstön hyvinvointi, tuotantoketjun sosiaalinen vastuullisuus sekä vastuullinen markkinointi. Tunnistetut olennaiset aiheet on koottu painopistealueiksi, joiden eteen teemme erityisesti töitä.

Teemme tavoitteellista vastuullisuustyötä

Verkkokauppa.comin vastuullisuusohjelma asettaa tavoitteet Verkkiksen vastuullisuustyölle strategiakaudella 2021-2025 ja kattaa kaikki vastuullisuustyön painopistealueet. Ohjelma toimii sisäisenä työkaluna, ja tavoitteiden edistymistä seurataan sisäisesti vastuullisuustyön ohjausryhmässä. Vastuullisuusohjelmasta raportoidaan vuosittain osana yhtiön ulkoista vastuullisuusraportointia.

Tutustu vastuullisuusohjelmaan ja työmme edistymiseen vuonna 2023.


Verkkiksen vastuullisuustyön painopisteet

Asiakas-ikoni

Asiakkaan puolella ja palveluksessa

 • Myymme tarpeeseen: tuotteemme ovat laadukkaita ja turvallisia, tuotetiedot ja viestintämme läpinäkyviä
 • Tarjoamme kestävää kulutusta tukevia palveluita
 • Edistämme vastuullisia työoloja ja ympäristökäytäntöjä tuotantoketjussa
Lehti-ikoni

Pienemmät ympäristövaikutukset

 • Minimoimme ilmastovaikutuksemme
 • Suosimme vastuullisia materiaaleja ja materiaalitehokkuutta
 • Edistämme materiaalien kiertoa
Ihmiset-ikoni

Yhteisöllinen Verkkis

 • Panostamme johtamiseen ja kulttuuriin
 • Edistämme hyvää oloa ja tuemme ammatillista kehitystä
 • Meillä saa olla oma itsensä
Hallinto-ikoni

Kannattava yritys ja hyvä hallinto

 • Teemme kannattavaa liiketoimintaa
 • Noudatamme hyvää hallinnointitapaa ja hallitsemme riskejä
 • Takaamme vahvan tietoturvan