Siirry sisältöön
Verkkokauppa.com – Todennäköisesti aina halvempi
Vastuullisuus

Suomeksi
In English

Toimintamme ilmastovaikutukset

Tavoitteenamme on minimoida ilmastovaikutuksemme. Panostamme uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen, ja olemme toimillamme saavuttaneet merkittäviä vähennyksiä oman toimintamme päästöissä. Suurin ilmastovaikutus syntyy arvoketjun epäsuorista päästöistä, joiden vähentämiseksi etsimme ratkaisuja.

Päästölaskennan toteutus ja raportointi

Toteutamme päästölaskentaa maailmanlaajuisesti käytetyn GHG-protokollan mukaisesti, jossa päästöt jaetaan kolmeen kategoriaan: oman toiminnan päästöihin (scope 1 & 2) sekä arvoketjun epäsuoriin päästöihin (scope 3), joiden osuus kokonaispäästöistämme oli 99,9 %. Tulokset on raportoitu osana Verkkokauppa.comin vuosiraportointia ja luettavissa Vastuullisuus Verkkokauppa.comissa 2022 -raportista (s. 19-20). Laskentaa ei ole varmennettu.


Oman toiminnan päästöt (scope 1 ja 2)

Vuonna 2022 oman toimintamme päästöt olivat 52 tonnia hiilidioksidia (tCO2). Lukema vastaa noin viiden suomalaisen keskimääräisiä päästöjä vuodessa. Vähäiset suorat Scope 1 -päästöt syntyivät varageneraattorin polttoaineesta. Scope 2 -päästöt koostuivat myymälöihin, toimistotiloihin ja omiin varastotiloihin hankitun sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen päästöistä. Oman toiminnan päästöjen osuus kokonaispäästöistä oli vain 0,1 % vuonna 2022.


Tavoitteenamme on olla hiilineutraali oman toiminnan osalta vuoden 2025 loppuun mennessä

Olemme vähentäneet päästöjen määrää suunnitelmallisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian osuutta. Kaikki hankkimamme sähkö on 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua: joko sertifioitua vesisähköä tai myymälän katolla tuotettua aurinkosähköä. Heinäkuussa 2021 siirryimme uusiutuvan kaukolämmön käyttöön Helsingin toiminnoissa, jonka ansioista oman toimintamme kasvihuonekaasupäästöt laskivat 34 % vuodesta 2020 vuoteen 2021, ja 84 % vuodesta 2021 vuoteen 2022. Vähentääksemme lämmityksestä aiheutuvia päästöjä entisestään, neuvottelemme vuokranantajien kanssa uusiutuvan lämpöenergian osuuden lisäämisestä Oulun, Raision ja Pirkkalan myymälöissä. Pirkkalassa maalämpöä jo hyödynnetään osana lämmitystä.


Arvoketjun päästöt (scope 3)

Liiketoimintamme suurin ilmastovaikutus muodostuu epäsuorista päästöistä arvoketjun varrella, mikä on tyypillistä kaupan alalla. Vuonna 2022 nämä arvoketjun päästöt olivat noin 250 500 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (tCO2e) ja kattoivat 99,9 % toiminnan kokonaispäästöistä. Päästöt laskivat 17 % edellisvuodesta, mutta pudotusta selittävät myytyjen tuotteiden kappalemäärän lasku sekä käytön aikaisten päästöjen puolella myös tuotejakauman muutos.Valtaosa päästöistä muodostuu myytävien tuotteiden valmistuksesta ja käytöstä

Noin 186 000 tonnia eli 74 % päästöistä syntyi myytyjen tuotteiden valmistuksesta ja noin 44 000 tonnia eli 17 % niiden käytön aikaisesta energiankulutuksesta vuonna 2022 (taulukossa kategoriat 1 ja 11). Emme voi suoraan vaikuttaa näihin epäsuoriin päästöihin, vaan yhteistyö tavarantoimittajien ja kumppaneiden kanssa on olennaisessa roolissa päästöjen vähentämiseksi sekä laskennan kehittämiseksi.

Toteutettu päästölaskenta perustuu tuotekategoriakohtaisiin arvioihin, kuten arvioihin keskimääräisen tietokoneen tai pesukoneen valmistuksen aiheuttamista päästöistä, tuotekohtaisten laskemien sijaan. Tuotteiden käytön aikaiset päästöt ovat myös laskettu perustuen arvioihin, eli keskimääräisen tietokoneen tai pesukoneen energiankulutukseen kerrottuna arvioidulla käyttöiällä ja Suomessa käytetyn sähkön keskimääräisellä päästökertoimella. Arvioihin perustuva laskenta antaa kuvan päästöjen suuruusluokasta, mutta laskennan kehittäminen on tarpeen päästövähennystavoitteiden asettamiseksi ja kehityksen seuraamiseksi.


Asiakkaiden matkat myymälään muodostavat 7 % päästöistä

Suurin osa asiakkaistamme saapuu myymälään autolla. Matkustusmuotoa kysyttiin asiakkailta joulukuussa 2022 sähköpostikyselyllä, johon vastasi 7 700 asiakasta. Vastaukset suhteutettiin myymälöiden asiakasmääriin. Asiakasmatkojen laskennalliset päästöt olivat yhteensä noin 17 000 tonnia ja niiden osuus toimintamme kokonaispäästöistä liki 7 %. Verkkokauppalähetysten toimitukset koteihin ja noutopisteisiin muodostivat merkittävästi pienemmän osuuden päästöistä.

Logistiikan ja pakkauksien päästöjen osuus kokonaispäästöistä on vähäinen

Raportoimamme logistiikkapäästöt kattavat itse hankkimamme rahtikuljetukset, sisäiset kuljetukset, sekä asiakaslähetykset. Rahtikuljetuksien päästöt olivat 870 tonnia (CO2e) ja jakelukuljetusten 1837 tonnia (CO2e), yhteensä reilun prosentin kokonaispäästöistä.

Raportoidut päästöt jakelukuljetuksista moninkertaistuivat edellisvuodesta, johtuen muutoksesta merkittävän jakelukumppanimme Postin toimintavoissa: aiemmin toteutettu kuljetuspäästöjen kompensointi päättyi vuoden 2021 loppuun. Jakelukumppanimme Matkahuolto sen sijaan aloitti jakelukuljetuksiensa päästöjen kompensoinnin heinäkuusta 2022 alkaen.

Asiakaslähetysten pakkausmateriaalit raportoidaan osana ostettuja tuotteita ja palveluita (taulukon kategoria 1), ja niiden osuus oli 343 tonnia (CO2e), noin 0,1 % kokonaispäästöistä.

Tavoitteenamme on vähentää toimintamme epäsuoria ilmastovaikutuksia

Hiilijalanjälkilaskentamme tavoitteena oli lisätä ymmärrystämme päästöjemme rakenteesta ja mittakaavasta. Päästölaskenta osoittaa, että avain vaikuttavien päästövähennysten saavuttamiseen on myytävien tuotteiden valmistuksen ja käytön aikaisten päästöjen vähentäminen, mikä edellyttää yhteistyötä tavarantoimittajiemme ja muiden kumppaniemme kanssa. Myös laskennan tarkentaminen on tarpeen.

Päästövähennysten saavuttamiseksi teemme yhteistyötä tavarantoimittajien ja kumppanien kanssa tiedon lisäämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi arvo- ja toimitusketjuissa. Aiomme kartoittaa päästövähennyskohteita ja laatia suunnitelman päästöjen vähentämiseksi. Tahtotilamme on auttaa asiakkaitamme vastuullisten valintojen tekemisessä tuomalla jatkossa tuotekohtaiset päästötiedot esille tuotetiedoissa.

Päästölaskennan kattavuus ja toteutus

Raportoimme toiminnastamme aiheutuvat suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt GHG protocol -standardin mukaisesti. Scope 3 -päästöjen osalta laskenta toteutettiin kumppanin kanssa, ja se kattaa kaikki olennaisiksi arvioidut päästökategoriat.

Myytyjen tuotteiden päästöt arvioitiin tuotekategorioittain massa- tai kappaleperusteisesti tuotetyypistä riippuen. Käytön aikainen energiankulutus arvioitiin hyödyntäen tuotteiden energiankulutustietoja ja arvioitua käyttöikää.Termit haltuunGHG-protokolla


GHG-protokolla (Greenhouse gas protocol) on maailmanlaajuisesti käytetty standardi hiilijalanjäljen laskentaan. Siinä päästöt jaotellaan kolmeen eri luokkaan: scope 1, scope 2, scope 3.

Scope 2 -päästöt


Epäsuorat scope 2 -päästöt muodostuvat ostetun sähkön, lämmön ja viilennyksen kuluttamisesta. Ostettu sähkö raportoidaan GHG-protokollan mukaisesti kahdella tapaa: hankintaperusteisesti ja sijaintiperusteisesti. Yhteenlasketuissa päästöluvuissa käytetään hankintaperusteista lukua, joka näyttää nollaa, koska Verkkokauppa.com hankkii uusiutuvaa sähköä. Sijaintiperusteinen päästöluku lasketaan käyttämällä Suomessa kulutetun sähkön keskimääräistä päästöä.

Scope 1 -päästöt


Suorat scope 1 -päästöt syntyvät Verkkokauppa.comissa varageneraattorin polttoaineesta (taulukossa ’kiinteä poltto’) ja kylmäkalusteiden viilennysaineista.

Scope 3 -päästöt


Scope 3 -luokkaan luetaan muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt. Scope 3 -luokka jakautuu 15:een eri kategoriaan, joita ovat muun muassa ostetut tuotteet ja palvelut, kuljetukset, liikematkustaminen ja jätteet. Verkkokauppa.comin laskenta kattaa kaikki sen toiminnassa olennaisiksi arvioidut kategoriat.
Hiilidioksidiekvivalentti, CO2e


Hiilidioksidiekvivalentti, CO2e on kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, joka huomioi hiilidioksidin lisäksi myös muiden kasvihuonekaasujen vaikutuksen.