Hyppää sisältöön

Verkkokauppa.com – Todennäköisesti aina halvempi

Loctite Power Epoxy kaksoisruisku -epoksiliima 25 ml

Tuote-esittely

Vahva epoksiliima käytännöllisessä kaksoisruiskussa, joka helpottaa annostelua. Soveltuu mm. puun, metallin, kiven ja lasin liimaamiseen. Kovettuu 5 minuutissa. Lopullinen lujuus 24 tunnissa. Vetolujuus max. 200 kg/cm2.

Loctite Power Epoxy kaksoisruisku -epoksiliima 25 mlAinesosat

Huomiosana:
Varoitus
Vaaralauseke:
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalauseke:
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

Ingredienser

Signalord:
Varning
Faroangivelse:
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse:
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Tarkista ainesosat aina myös pakkauksesta. Granska alltid ingredienserna på förpackningen.

Tuotekoodit ja valmistaja

Tuotenumero
52498
Valmistaja
Loctite
Valm. tuotekoodi
1353237

Tuotteen linkit

Takaisin sivun alkuun