Mr. Muskelknutte Air Duster 400ml 12-pack - 12 tölkin eräpakkaus paineilmaa

Selvää säästöä tällä 12 kpl eräpakkauksella! Hinnaksi per tölkki tulee 4,90 euroa.

Tasavallan halvin paineilmapurkki! Tämä on painepuhallin pölyn ja irtolian poistoon ATK- jakonttorikoneista, rahanlajittelulaitteista sekä kameroista ja filmeistä. Purkki, brutto 400 ml, netto 300 g. Erinomainen tietokoneenpuhdistamiseen.

Ainesosat

Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS02
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Turvalausekkeet
P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille

Ingredienser

Märkningsuppgifter
1272/2008 (CLP)
GHS02
Signalord Fara
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
Skyddsangivelser
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

Tuotenumero
20311
Valmistaja
Mr. Muskelknutte
Valm. tuote
muskelknutte 12pack

      Takaisin sivun alkuun