Hyppää sisältöön

Verkkokauppa.com – Todennäköisesti aina halvempi

PRF IPA Kontakt -puhdistusaine, 220 ml

 80 % suosittelee
4,9
80 % suosittelee

Tuote-esittely

PRF IPA Kontakt -puhdistusaine on täydellinen tuote kaiken elektroniikan puhdistamiseen. PRF IPA Kontakt -puhdistusaine on puhdasta isopropanolia, joka irroittaa lian, öljyn, rasvan ja hartsin painetuista piirikorteista, magneettipäistä sekä hienomekaniikan ja optiikan osista. Huom: irtoaine, suihkuta esim. liinalle ja puhdista sillä.

  • 200 ml spraypullo
  • Elektroniikan yleispuhdistusaine
  • Irtoaine, käytä esim. liinan kanssa
  • Puhdas isopropanoli
  • Soveltuu mm. piitahnalle
Ainesosat

1272/2008 (CLP)
GHS07 - GHS02
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Turvalausekkeet
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

Ingredienser

Märkningsuppgifter
1272/2008 (CLP)
GHS07 - GHS02
Signalord Fara
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

Tarkista ainesosat aina myös pakkauksesta. Granska alltid ingredienserna på förpackningen.

Jakolinkit

Tuotekoodit ja valmistaja

Tuotenumero
14678
Valmistaja
PRF
Valm. tuotekoodi
PRF IPA Kontakt

Tuotteen linkit

 

     

      Takaisin sivun alkuun