Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Tämä Verkkokauppa.com Oyj:n ("Yhtiö") palkka- ja palkkioselvitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen selvitys.

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus

Yhtiökokous päättää vuosittain hallitustyöskentelystä maksettavasta palkkiosta sekä sen perusteista. Hallitus valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkitsemista koskevat ehdotukset. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Vuosipalkkiota ei kuitenkaan makseta hallituksen jäsenelle, joka kuuluu Yhtiön toimivaan johtoon. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallitus päättää Yhtiön toimitusjohtajan palkoista, palkkioista ja muista eduista ja hallituksen puheenjohtaja hyväksyy toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkat, palkkiot ja muut edut.

Toimitusjohtajan palkkio koostuu kiinteästä palkasta ja luontoiseduista (kuten työsuhdeautosta ja -puhelimesta). Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitusjohtajaan sovelletaan lakisääteistä eläkeikää. Toimitusjohtajaan sovelletaan 12 kuukauden pituista kilpailu- ja rekrytointikieltoa.

Yhtiön johtoryhmän (toimitusjohtaja pois lukien) palkitsemisjärjestelmä koostuu joko tuntipalkasta tai tunti- ja kuukausipalkan yhdistelmästä. Yhtiön johtoryhmälle maksetaan kaupan alan työehtosopimuksen mukaiset korvaukset normaalin työajan ylittävästä työstä.

Johtoryhmän jäsenen työsuhteen päättyessä muusta kuin Yhtiöstä johtuvasta syystä, noudatetaan työsuhteen päätyttyä pääsääntöisesti kuuden kuukauden pituista kilpailukieltoa. Johtoryhmän jäsenellä on kyseiseltä ajalta oikeus kuukausittaiseen korvaukseen, joka vastaa hänelle säännölliseltä työajalta maksettua keskimääräistä kuukausittaista palkkaa. Yhtiössä ei ole käytössä osakepalkkio- tai optiojärjestelmää, eivätkä Yhtiön johtoryhmän palkat muutoin kuin yllä mainituin osin ole jakautuneet kiinteään ja muuttuvaan osaan. Johtoryhmän palkitseminen ei ole riippuvainen suoritus- tai tuloskriteereistä, lukuun ottamatta johtoryhmän jäsenten suoritukseen liittyviä tavanomaisia kertapalkkioita (bonus).

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole lisäeläkesopimuksia Yhtiön kanssa. Yhtiö maksaa Yhtiön toimitusjohtajan lakisääteiset eläkevakuutusmaksut. Muita sopimuksia, joiden perusteella Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsenet olisivat oikeutettuja lisäetuihin työ- tai toimisopimuksen päättyessä, ei ole.

Yhtiö ei sovella pitkän aikavälin palkitsemista eikä johtoryhmän palkitsemiseen sisälly erityisiä ansainta- ja sitouttamisjaksoja. Yhtiön yhtiökokous on 15.3.2017 valtuuttanut hallituksen päättämään enintään 4 506 513 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useamassa erässä ja edelleen valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista omia tai uusia osakkeita luovuttamalla yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Vuoden 2017 aikana Yhtiön hallitus tai yhtiökokous ei ole tehnyt päätöksiä osana palkitsemista yllä olevien valtuutuksien perusteella.

Palkitsemisraportti

Hallitus

Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtajille vuosipalkkiota 40 000 euroa; ja
  • muille hallituksen jäsenille vuosipalkkiota 20 000 euroa.

Vuosipalkkiota ei makseta hallituksen jäsenelle, joka kuuluu Yhtiön toimivaan johtoon. Lisäksi hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset korvataan tositteita vastaan.

Hallituksen jäsenille vuonna 2017 maksetut palkkiot hallitustyöskentelystä sekä muista mahdollisista tehtävistä olivat seuraavat:

NimiAsemaHallitustyöskentelyMuut yhtiöltä saatavat etuudetYhteensä (€)
Christoffer HäggblomPuheenjohtaja40 000040 000
Robert Burén1)Jäsen18 333o18 333
Mikael HagmanJäsen20 00064 789 2)84 789
Minna KurunsaariJäsen20 000020 000
Panu Porkka1)Jäsen18 333018 333
Kai SeikkuJäsen20 000020 000
Samuli Seppälä 3)Jäsen02 2702 270
Henrik Weckström 3)Jäsen0156 462156 462
Yhteensä136 666223 521360 187

1) Henkilö valittiin hallituksen jäseneksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.4.2017
2) Palkkio Yhtiön neuvonantajana toimimisesta
3) Henkilö kuuluu Yhtiön toimivaan johtoon, minkä johdosta hallitustyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja luopui rahapalkastaan 1.1.–31.12.2017, ja ajalta 1.1.–30.9.2017 rahapalkan osuus jaettiin koko henkilöstölle. Yhtiön toimitusjohtajan palkka luontoisetuineen oli vuodelta 2017 yhteensä 2 270 euroa. Yhtiön toimitusjohtaja ei ole saanut muita etuuksia Yhtiöltä vuodelta 2017.

Johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtaja pois lukien) palkat ja palkkiot luontoisetuineen olivat vuodelta 2017 yhteensä 907 597 euroa. Johtoryhmän jäsenet (toimitusjohtaja pois lukien) eivät ole saaneet muita etuuksia Yhtiöltä vuodelta 2017.

Arkisto

Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2017
Palkka- ja palkkioselvitys 2016
Palkka- ja palkkioselvitys 2015
Sivun alkuun