Yhtiötiedotteet2019

Verkkokauppa.com Oyj: Vahva liikevaihdon kasvu +22 % Q4:lla vaisussa markkinassa

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2018:

Verkkokauppa.com Oyj - tilinpäätöstiedote (tilintarkastamaton) 15.2.2019 klo 8.00

1.10.-31.12.2018 lyhyesti

 • Liikevaihto 156 miljoonaa euroa (10-12/2017: 127), kasvua 22 %
 • Myyntikate 22,9 miljoonaa euroa (20,1), kasvua 14 %
 • Myyntikate 14,7 % liikevaihdosta (15,8 %)
 • Liiketulos 5,9 miljoonaa euroa (5,8)
 • Liiketulosprosentti 3,8 % liikevaihdosta (4,5 %)
 • Katsauskauden tulos 4,4 miljoonaa euroa (4,5)
 • Osakekohtainen tulos 0,10 euroa (0,10)
KESKEISET
TUNNUSLUVUT (IFRS)
10-12/2018 10-12/2017 Muutos% 1-12/2018 1-12/2017 Muutos%
             
Liikevaihto, tuhatta euroa 155 852 127 410 22 % 477 833 431 870 11 %
Myyntikate, tuhatta euroa 22 933 20 089   14 % 72 020 62 450 15 %
Myyntikate-% 14,7 % 15,8 %   -7 % 15,1 % 14,5 % 4 %
Käyttökate, tuhatta euroa 7 205 7 051 2 % 18 414 18 044 2 %
Käyttökate-% 4,6 % 5,5 % -16 % 3,9 % 4,2 % -8 %
Liiketulos, tuhatta euroa 5 946 5 770 3 % 13 324 13 460 -1 %
Liiketulos-% 3,8 % 4,5 % -16 % 2,8 % 3,1 % -11 %
Kauden tulos, tuhatta euroa 4 443 4 508 -1 % 9 334 9 449 -1 %

1.1.-31.12.2018 lyhyesti

 • Liikevaihto 478 miljoonaa euroa (1-12/2017: 432), kasvua 11 %
 • Myyntikate 72,0 miljoonaa euroa (62,5), kasvua 15 %
 • Myyntikate 15,1 % liikevaihdosta (14,5 %)
 • Liiketulos 13,3 miljoonaa euroa (13,5)
 • Liiketulosprosentti 2,8 % liikevaihdosta (3,1 %)
 • Katsauskauden tulos 9,3 miljoonaa euroa (9,4)
 • Osakekohtainen tulos 0,21 euroa (0,21)
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle neljännesvuosittain jaettavaa osinkoa yhteensä 0,198 euroa tilikaudelta 2018
 • Yhtiö siirtyi IFRS-raportointiin. Vuoden 2018 tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-periaatteiden mukaisesti
 • Keskipitkän aikavälin tavoitteet päivitettiin. Myynnin kasvu 10-20 prosenttia vuotuista kasvua, kasvava liiketulos ja 2,5 - 4,5 liiketulosprosentti. Osinkopolitiikkana maksaa vuosineljänneksittäin kasvavaa osinkoa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Vahva tase mahdollistaa toiminnan laajentamisen strategian mukaisesti. Tulevaisuuden näkymiin kuitenkin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 19.12.2018, että Suomen BKT kasvaa 2,5 % vuonna 2018 ja 1,9 % vuonna 2019.

TULOSOHJEISTUS

Vuonna 2019 liikevaihdon odotetaan olevan 500 - 550 miljoonan euron välillä (478 miljoonaa euroa vuonna 2018) ja liiketuloksen odotetaan olevan 11 - 17 miljoonan euron välillä (13,3 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihdon kasvu neljännellä vuosineljänneksellä 22 % kiihtyi odotetun mukaisesti loppuvuotta kohti ollen 156 miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen ennätysmyynti saavutettiin onnistuneella Black Friday -kampanjalla ja joulusesongilla. Black Fridayn aikana yhtiö rikkoi omat ennätyksensä sekä nettikaupassa että kaikissa myymälöissä. Markkina jatkui kireänä ja kilpailtuna kasvaen GfK:n mukaan loka-joulukuussa ainoastaan 0,7 %. Verkkokauppa.com reagoi kiristyneeseen markkinaan markkinointipanostuksien merkittävällä lisäyksellä ja aggressiivisella hinnoittelulla. Voimakkaiden panostuksien ansiosta yhtiön markkinaosuus kasvoi merkittävästi viimeisen vuosineljänneksen aikana lähes kaikissa tuotealueissa myynnin kasvaessa yli 60 % useissa tuotealueissa.

Neljännen vuosineljänneksen myyntikate oli 14,7 % ja liiketulosmarginaali 3,8 % liikevaihdosta. Matalampi liiketulosmarginaali johtui lähinnä loppuvuoden merkittävistä markkinointipanostuksista sekä matalammasta myyntikateprosentista. Koko vuoden osalta kulujen nousua selittävät kasvaneet markkinointipanostukset sekä Raision myymälän avaamisesta aiheutuneet henkilöstökulut.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi keskipitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti 11 % ollen 478 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon vaisun kasvun jälkeen yritys onnistui kasvustrategiansa mukaisesti kasvattamaan liikevaihtoaan merkittävästi toisella vuosipuoliskolla. Verkkokauppa.com ilmoitti yhtiötiedotteessaan 12.12.2018 siirtyvänsä IFRS tilinpäätösstandardien mukaiseen raportointiin tarjotakseen sijoittajille vertailukelpoista taloudellista tietoa. Vuoden 2018 IFRS:n mukainen liiketulos oli 13,3 miljoonaa euroa ja kauden tulos 9,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön 17.1.2019 ilmoitettu alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukainen vertailukelpoinen käyttökate oli virheellinen ja yhtiö tiedotti korjatut luvut 13.2.2019. Virhe raportoinnissa on pystytty paikallistamaan ja korjaamaan.

Päivitetyn liiketoimintasuunnitelman jalkauttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö on tehnyt merkittäviä parannuksia nettikaupan asiointikokemuksen parantamiseksi ja personoimiseksi. Uusi markkinointisuunnitelma on otettu käyttöön ja markkinointipanostuksien allokointia on täsmennetty. Yhtiön johtoryhmää on vahvistettu kahdella nimityksellä. Uusi henkilöstöjohtaja Taina Suorsa aloitti tehtävässään 1.1.2019 ja uusi myyntijohtaja Kalle Koutajoki aloittaa tehtävässään 25.2.2019.

Verkkokauppa.comin kehitystä ja panostuksia ohjaa vahvan kasvun jatkuminen myös tulevaisuudessa. Yhtiön tavoite on voittaa aggressiivisesti markkinaosuuksia kasvussaan kohti miljardiyhtiötä. Yhtiö tulee tänä vuonna lanseeraamaan uuden kategorialaajennuksen, josta tiedotetaan kevään aikana. Tämän lisäksi yhtiö panostaa merkittävästi eri markkinointikanaviin tavoittaakseen laajemman asiakaskunnan ja jatkaa monikanavaisen asiointikokemuksen kehittämistä.

Tulevaisuudessa yhtiön parempaa kannattavuutta tukevat jatkuva työ matalan kulutason ylläpitämiseksi, prosessien määrätietoinen tehostaminen sekä ostovolyymin kasvun kautta parantuneet ostoehdot. Tämän vuoden osalta yhtiö odottaa kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kireänä ja aggressiivisen hinnoittelun jatkuvan. Kovaan kilpailuun yhtiö vastaa tiukalla hinnoittelulla sekä tarjoamalla paremman saatavuuden ja laajemman valikoiman kuin kilpailijansa. Kasvua tukevat tulevaisuudessa kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja kaupan kiihtyvä siirtyminen verkkoon ja mobiiliin. Tänä vuonna arviolta 1 % tai 400 miljoonaa euroa Suomen kaupasta siirtyy verkkoon.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Loka-joulukuu 2018

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 22,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 28,4 miljoonaa euroa ja oli 155,9 miljoonaa euroa (127,4). Erityisesti kasvoi televisioiden, puhelinten, tietokoneiden, pienten kodinkoneiden sekä audio ja hifin myynti.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi 0,7 % loka -joulukuussa Suomessa.

Liikevaihdon kasvusta osa johtui suuresta tukkueräkaupan volyymista. Tämän myynnin osuus kasvoi vertailukauteen. Tätä myyntiä on tavanomaisesti vaikea arvioida, ja sen kannattavuus on yleensä matala. Tämä myynti kuitenkin lisää yhtiön ostoja ja siten parantaa yhtiön asemaa suhteessa toimittajiinsa.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä. Sen tuotot  olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,5) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Verkkokauppa.com lopetti jaetun portfolion käyttämisen kuluttaja-asiakkaiden rahoittamisessa. Portfolio oli yhteistyökumppanin rahoittama ja siihen sovellettiin voitonjakomallia. Tulevaisuudessa Verkkokauppa.comin tuottojen ja myyntisaamisten ennakoidaan kasvavan tämän seurauksena. Verkkokauppa.com myi ikääntyneitä asiakasrahoitussaamisia osana riskien hallintaa.

Henkilöstökulut kasvoivat loka-joulukuussa 10,6 % ollen 8,4 miljoonaa euroa (7,6). Kasvu aiheutui pääasiallisesti uuden Raision myymälän kasvaneesta henkilöstömäärästä. Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 2,0 miljoonaa euroa ja olivat 7,6 miljoonaa euroa (5,5). Kasvu oli seurausta lähinnä uudesta Raision myymälästä sekä kasvaneista markkinointipanostuksista.

Raision myymälä kasvatti markkinaosuuttaan. Myymälän kustannukset ovat olleet hieman ennakoitua suuremmat.

Yhtiön liiketulos loka-joulukuussa 2018 oli 5,9 miljoonaa euroa (5,8) ja kauden tulos 4,4 miljoonaa euroa (4,5).

Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,10).

Tammi-joulukuu 2018

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 10,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 46,0 miljoonaa euroa ja oli 477,8 miljoonaa euroa (431,9). Erityisesti kasvoi televisioiden, pienten kodinkoneiden, audio ja hifin, suurten kodinkoneiden sekä tietokoneiden myynti.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi 1,6 % tammi-joulukuussa Suomessa.

Vertailukaudella osa liikevaihdon kasvusta johtui suuresta tukkueräkaupan volyymista. Tämän myynnin osuus laski vertailuvuoteen. Tätä myyntiä on tavanomaisesti vaikea arvioida, ja sen kannattavuus on yleensä matala. Tämä myynti kuitenkin lisää yhtiön ostoja ja siten parantaa yhtiön asemaa suhteessa toimittajiinsa.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus kasvoi vertailuvuodesta. Sen tuotot olivat 3,1 miljoonaa euroa (1,5) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Verkkokauppa.com lopetti jaetun portfolion käyttämisen kuluttaja-asiakkaiden rahoittamisessa. Portfolio oli yhteistyökumppanin rahoittama ja siihen sovellettiin voitonjakomallia. Tulevaisuudessa Verkkokauppa.comin tuottojen ja myyntisaamisten  ennakoidaan kasvavan tämän seurauksena. Verkkokauppa.com myi ikääntyneitä asiakasrahoitussaamisia osana riskin hallintaa. Tämän seurauksena näihin liittyvä luottotappiovaraus pieneni 0,5 miljoonaan euroon (0,7).

Verkkokauppa.com avasi neljännen myymälän Raisioon 8.3.2018. Raision myymälän kulut ovat olleet hieman suuremmat kuin ennakoitu.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltaminen vaikuttaa tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin, poistoihin ja korkokuluihin. Taseeseen kirjataan käyttöoikeuteen perustuva omaisuuserä ja velka. Kirjaamisperiaatteita on kuvattu tarkemmin erillisessä 12.2.2019 julkaistussa yhtiötiedotteessa.

Vuonna 2018 vuokrasopimusvelat pienenivät 3,0 miljoonaa euroa (3,2). Vuokrasopimusvelkojen korot olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,7). Vuokrasopimusvelat olivat yhteensä 26,3 miljoonaa euroa (29,3). Vuokrasopimusvelat pienenivät, koska yhtiö ei ole tehnyt uusia vuokrasopimuksia ja olemassa olevien sopimusten vuokra-aika lyheni.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-joulukuussa 16,2 % ja olivat 30,3 miljoonaa euroa (26,1). Kasvu oli seurausta pääasiallisesti myymälöiden ja asiakaspalvelun ja hallinnon kasvaneesta henkilöstömäärästä. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 5,3 miljoonaa euroa ja olivat 23,7 miljoonaa euroa (18,4). Kasvu oli seurausta uuden myymälän avaamisesta Raisioon sekä yhtiön omarahoitteisen asiakasrahoituksen, Apurahan, portfolion kasvusta. Verkkokauppa.com uudisti ja kasvatti markkinointipanostuksiaan verrattuna edelliseen vuoteen.

Yhtiön liiketulos tammi-joulukuussa 2018 oli 13,3 miljoonaa euroa (13,5) ja kauden tulos 9,3 miljoonaa euroa (9,4).

Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,21).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-joulukuussa 2018 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 8,9 miljoonaa euroa (23,2). Tarkasteluajanjaksolla liiketoiminnan rahavirran heikkeneminen johtui pääosin vaihto-omaisuuden kasvamisesta.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja yleensä alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. Verkkokauppa.comin käytäntö on maksimoida kassa-alennusten käyttö nykyisessä korkoympäristössä.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana uusiin tietojärjestelmiin sekä toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, minkä vuoksi järjestelmäkehityksen palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin taseeseen yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Yhtiö investoi myös uuteen Raision myymälään ja tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Nettoinvestoinnit tammi-joulukuussa 2018 olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,5).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 10-20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä kasvavaa liiketulosta ja 2,5-4,5 liiketulosprosenttia. Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa vuosineljänneksittäin kasvavaa osinkoa.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 31.12.2018 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ First North Finland -markkinapaikalla 7 062 002 kappaletta, mikä oli 15,7 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 8,09 euroa ja alin 4,01 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 5,20 euroa. Kauden osakevaihto oli 37 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,10 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 185 miljoonaa euroa.

Yhtiö hankki 82 500 omaa osaketta 9.5. - 8.6.2018 välisenä aikana. Osakkeet hankittiin hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakeosuuden maksamiseen sekä yhtiön lisäosakeohjelmaan liittyvien velvoitteiden täyttämiseen. Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2018 aikana yhteensä 17 867 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista.

Yhtiön hallussa 31.12.2018 oli 64 633 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,14%. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2018). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiö perusti 16.5.2018 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakepalkkiojärjestelmä.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (matching share plan) saa tietyn määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa on kolme sitouttamisjaksoa 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022. Hallitus päättää vuosittain sitouttamisjaksojen alkamisesta ja yksityiskohdista. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa omistamiaan vapaasti luovutettavissa olevia yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita enintään hallituksen vahvistaman määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 50 henkilöllä ja oli katsauskauden lopussa 683 (633). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka aloitti tehtävässään 22.3.2018.

Verkkokauppa.com nimitti 3.4.2018 Tommi Jylhä-Vuorion yhtiön myyntijohtajaksi ja Seppo Niemelän markkinointijohtajaksi. Niemelä aloitti tehtävässään 6.8.2018 ja Jylhä-Vuorio aloitti tehtävässään 13.8.2018. Myyntijohtaja Jylhä-Vuorio erosi yhtiön palveluksesta 5.9.2018. Nimityksien myötä yhtiö perusti myös laajennetun johtoryhmän, jonka jäseniksi siirtyivät nykyisestä johtoryhmästä palvelujohtaja Timo Halonen, web-myyntijohtaja Esa Hjerppe sekä myyntijohtaja, myymälät Markus Pätilä. Taina Suorsa nimitettiin henkilöstöjohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi 1.10.2018 alkaen. Suorsa nimitettiin johtoryhmän jäseneksi alkaen 1.1.2019. Vesa Järveläinen nimitettiin kaupalliseksi johtajaksi 1.1.2019 alkaen. Järveläinen jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Kalle Koutajoki nimitettiin myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 21.12.2018. Koutajoki aloittaa Verkkokauppa.comissa 25.2.2019. Teemu Puikkonen nimitettiin myymälöiden myyntijohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi 1.2.2019 alkaen.

Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmä:

 • Panu Porkka, toimitusjohtaja
 • Jussi Tallgren, talousjohtaja
 • Henrik Weckström, IT-kehitysjohtaja
 • Miika Heinonen, logistiikkajohtaja
 • Vesa Järveläinen, kaupallinen johtaja 1.1.2019 alkaen ja jatkaa johtoryhmän jäsenenä
 • Seppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, 6.8.2018 alkaen
 • Taina Suorsa, henkilöstöjohtaja, 1.1.2019 alkaen
 • Kalle Koutajoki, myyntijohtaja, 25.2.2019 alkaen

Verkkokauppa.com Oyj:n laajennettu johtoryhmä:

 • Panu Porkka, toimitusjohtaja
 • Jussi Tallgren, talousjohtaja
 • Henrik Weckström, IT-kehitysjohtaja
 • Miika Heinonen, logistiikkajohtaja
 • Vesa Järveläinen, kaupallinen johtaja, 1.1.2019 alkaen
 • Seppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, 6.8.2018 alkaen
 • Taina Suorsa, henkilöstöjohtaja, 1.10.2018 alkaen
 • Kalle Koutajoki, myyntijohtaja, 25.2.2019 alkaen
 • Timo Halonen, palvelujohtaja
 • Esa Hjerppe, webmyyntijohtaja
 • Markus Pätilä, myyntijohtaja, myymälät 31.1.2019 asti
 • Teemu Puikkonen, myyntijohtaja, myymälät, 1.2.2019 alkaen

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodintekniikan alan ja tukkukaupan kysyntään, toimialan luonteeseen ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.3.2018. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2017. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 1 982 865,72 euroa eli 0,044 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,138 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset), yhteensä enintään 6 218 987,94 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 16.5.2018, 21.8.2018 ja 6.11.2018. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2018 hallitukseen valittiin Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Panu Porkka 22.3.2018 alkaen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se päätti hallituksen valiokunnista. Hallitus päätti jatkaa seuraavilla valiokunnilla: tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä strategiavaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku puheenjohtaja, Samuli Seppälä, Arja Talma ja Christoffer Häggblom. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom puheenjohtaja, Samuli Seppälä ja Kai Seikku. Strategiavaliokunnan jäseneksi valittiin hallituksen jäsenet Samuli Seppälä puheenjohtaja, Christoffer Häggblom, Robert Burén ja Mikael Hagman.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2018 päätti maksaa osinkoa 0,044 euroa (yhteensä 1 982 865,72 euroa) osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 23.3.2018 ja maksupäivä 3.4.2018.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,138 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2018 aikana.

Hallitus päätti 4.5.2018 maksaa osinkoa 0,045 euroa osakkeelta (yhteensä 2 027 930,85 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 8.5.2018 ja maksupäivä 16.5.2018.

Hallitus päätti 10.8.2018 maksaa osinkoa 0,046 euroa osakkeelta (yhteensä 2 069 200,98 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 14.8.2018 ja maksupäivä 21.8.2018.

Hallitus päätti 26.10.2018 maksaa osinkoa 0,047 euroa osakkeelta (yhteensä 2 114 706,81 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 30.10.2018 ja maksupäivä 6.11.2018.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com antoi 16.1.2018 ennakkotietoja yhtiön liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta vuonna 2017.

Yhtiö irtaantui PINS-kanta-asiakasohjelmasta 27.1.2018.

Verkkokauppa.com aloitti omien osakkeiden hankinnan 9.5.2018 ja päätti hankinnat 8.6.2018. Yhtiö hankki 82 500 omaa osaketta, joiden hinta oli keskimäärin 6,05 euroa osakkeelta.

Verkkokauppa.com päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä 16.5.2018.

Verkkokauppa.com nimitti 1.10.2018 Taina Suorsan henkilöstöjohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi alkaen 1.10.2018.

Verkkokauppa.com päätti 12.12.2018 siirtyä IFRS-raportointiin. Yhtiön IFRS-raportointiin siirtymispäivä on 1.1.2017. Yhtiö julkaisee 31.12.2018 päättyvää tilikautta koskevan tilinpäätöstiedotteensa ja tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti.

Verkkokauppa.com nimitti 21.12.2018 Taina Suorsan johtoryhmän jäseneksi alkaen 1.1.2019 ja Kalle Koutajoen myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi viimeistään 1.3.2019 alkaen.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Verkkokauppa.com antoi tulosvaroituksen 16.1.2019 ja ennakkotietoja yhtiön liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta käyttökatteesta vuonna 2018.

Verkkokauppa.com Oyj julkaisi 12.2.2019 IFRS vertailutiedot.

Verkkokauppa.com antoi tulosvaroituksen 13.2.2019 ja ennakkotietoja yhtiön vertailukelpoisesta käyttökatteesta vuonna 2018.

Verkkokauppa.com Oyj julkaisi 15.2.2019 IFRS-standardien mukaan päivitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. 

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 15.2.2019 klo 10.00 Helsingin Jätkäsaaren toimitiloissa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerroksessa, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 15.2.2019 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata myös LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.


TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2019

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu perjantaina 10.5.2019
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu perjantaina 9.8.2019
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu perjantaina 25.10.2019

Helsingissä 15. helmikuuta 2019

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Jussi Tallgren, talousjohtaja
sähköposti jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Bank Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

1       Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote sisältää Verkkokauppa.com Oyj:n. Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki.

Tämä tilinpäätöstiedote on Verkkokauppa.com Oyj:n ensimmäinen IFRS-standardien mukaisesti laadittu tilinpäätöstiedote, joka noudattaa IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Tilinpäätöstiedotteen taloudellinen informaatio perustuu IFRS-standardeihin, jotka olivat voimassa 31.12.2018 kuitenkin siten, että IFRS 16 Vuokrasopimukset standardia on sovellettu ennenaikaisesti. Verkkokauppa.com Oyj on ottanut IFRS 16 standardin käyttöön täysin takautuvasti soveltaen.

Verkkokauppa.com Oyj julkaisi 12.2.2019 erillisellä yhtiötiedotteella IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna. Yhtiötiedotteessa on kuvattu myös keskeisimmät muutokset laatimisperiaatteisiin.   

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tätä tilinpäätöstä laadittaessa johto on joutunut tekemään arvioita ja oletuksia sekä tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrään. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

1.1          

2       Päälaskelmat

2.1          Tuloslaskelma (IFRS)

  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
Tuhatta euroa 2018 2017 2018 2017
Liikevaihto 155 852 127 410 477 833 431 870
         
Liiketoiminnan muut tuotot 175 19 389 81
Materiaalit ja palvelut -132 919 -107 321 -405 813 -369 420
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 352 -7 552 -30 300 -26 084
Poistot -1 259 -1 281 -5 090 -4 584
Liiketoiminnan muut kulut -7 551 -5 505 -23 696 -18 403
         
Liiketulos 5 946 5 770 13 324 13 460
         
Rahoitustuotot 2 30 9 123
Rahoituskulut -399 -431 -1 670 -1 771
         
Tulos ennen veroja 5 550 5 370 11 662 11 812
         
Tuloverot -1 106 -862 -2 328 -2 363
         
Kauden tulos 4 443 4 508 9 334 9 449
         
Kauden tuloksen jakautuminen        
Yhtiön omistajille 4 443 4 508 9 334 9 449
         
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos
       
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) 0,10 0,10 0,21 0,21

2.2          Laaja Tuloslaskelma (IFRS)

  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
Tuhatta  euroa 2018 2017 2018 2017
Kauden tulos 4 443 4 508 9 334 9 449
         
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi        
Realisoituneet käyvän arvon muutokset oman pääoman
ehtoisista sijoituksista
  308   308
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista
sijoituksista
  -19 -15 -19
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verojen jälkeen   289 -15 289
Kauden laaja tulos 4 443 4 796 9 319 9 738
         
Kauden laajan tuloksen jakautuminen        
Yhtiön omistajille 4 443 4 796 9 319 9 738


2.3          Tase (IFRS)

Tuhatta euroa 31.12.2018 31.12.2017
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet 1 067 970
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 970 1 976
Käyttöoikeusomaisuuserät 21 764 24 589
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 275 294
Laskennalliset verosaamiset 1 112 1 182
Myyntisaamiset 1 544 1 039
Muut pitkäaikaiset saamiset 438 437
Pitkäaikaiset varat yhteensä 28 171 30 487
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 65 784 47 012
Myyntisaamiset 15 266 11 396
Muut saamiset 1 752 1 242
Tuloverosaamiset  199 115
Siirtosaamiset 9 823 6 818
Rahavarat 46 746 51 878
Lyhytaikaiset varat yhteensä 139 570 118 461
     
Varat yhteensä 167 741 148 948
     
Oma pääoma    
Osakepääoma 100 100
Omat osakkeet -502 -
Käyvän arvon rahasto -33 -18
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 585 25 493
Kertyneet voittovarat 3 082 1 773
Kauden tulos 9 334 9 449
Oma pääoma yhteensä 37 565 36 797
     
Pitkäaikaiset velat    
Vuokrasopimusvelat 22 753 25 507
Laskennalliset verovelat 18 9
Varaukset 560 637
Pitkäaikaiset velat yhteensä 23 331 26 154
     
Lyhytaikaiset velat    
Vuokrasopimusvelat 3 592 3 808
Saadut ennakkomaksut 4 301 2 558
Ostovelat 80 695 63 149
Muut lyhytaikaiset velat 4 077 4 626
Siirtovelat 14 181 11 856
Lyhytaikaiset velat yhteensä 106 845 85 997
     
Velat yhteensä 130 176 112 151
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 167 741 148 948

2.4          Rahavirtalaskelma (IFRS)

 Tuhatta  euroa

  2018 2017
Liiketoiminnan rahavirta    
Tulos ennen veroja 11 662 11 812
Oikaisut    
Poistot ja arvonalentumiset 5 090 4 584
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
ja -tappiot sekä romutukset
- 57
Rahoitustuotot ja -kulut 1 630 1 648
Muut oikaisut 69  -173
Liiketoiminnan rahavirta ennen
 käyttöpääoman muutosta
18 451 17 928
Käyttöpääoman muutos    
Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten
lisäys(-)/vähennys(+)
 -506  -1 124
Lyhytaikaisten myynti-
ja muiden saamisten lisäys(-) / vähennys(+)
 -7 384  -6 559
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys(+)  -18 772  -3 710
Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+) / vähennys(-) 21 276 21 866
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 13 065 28 402
Maksetut korot  -38  -51
Saadut korot 9 123
Vuokrasopimusvelkojen koron osuus  -1 632  -1 720
Maksetut välittömät verot  -2 543  -3 521
Liiketoiminnan rahavirta 8 861 23 233
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin  -582  -1 360
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin  -774  -376
Investoinnit oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin -  -297
Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista - 543
Investointien rahavirta  -1 356  -1 490
     
Rahoituksen rahavirta    
Vuokrasopimusvelkojen lisäys (+) / vähennys (-)  -3 939  -3 175
Maksetut osingot  -8 195  -8 382
Omien osakkeiden hankinta  -502 -
Rahoituksen rahavirta  -12 636  -11 557
     
Rahavarojen lisäys(+) / vähennys(-)  -5 131 10 186
     
Rahavarat tilikauden alussa 51 878 41 692
Rahavarat tilikauden lopussa 46 746 51 878

2.5          Laskelma oman pääoman muutoksista (IFRS)

A  Osakepääoma E  Kertyneet
voittovarat
         
B  Omat osakkeet F  Yhtiön osakkeenomistajille
 kuuluva oma pääoma
   
C  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto G  Oma pääoma yhteensä        
Käyvän arvon rahasto              
         
Tuhatta  euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2017 (FAS) 100 - 25 493 - 13 857 39 450 39 450
IFRS:n käyttöönoton vaikutus - - - 1  -4 009  -4 008  -4 008
Oma pääoma 1.1.2017 (IFRS) 100 - 25 493 1 9 848 35 441 35 441
Kauden tulos - - - - 9 449 9 449 9 449
Realisoituneet käyvän arvon muutokset oman
pääoman ehtoisista sijoituksista
- - - 308 - 308 308
Käyvän arvon muutokset oman pääoman
ehtoisista sijoituksista
- - -  -19 -  -19  -19
Kauden laaja tulos yhteensä - - - 289 9 449 9 738 9 738
Myydyn oman pääoman ehtoisen sijoituksen
siirto käyvän arvon rahastosta kertyneisiin
voittovaroihin
- - -  -308 308 - -
Siirrot erien välillä - - -  -308 308 - -
Osingonjako - - - -  -8 382  -8 382  -8 382
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - - -  -8 382  -8 382  -8 382
Oma pääoma 31.12.2017 (IFRS) 100 - 25 493  -18 11 222 36 797 36 797
               
Tuhatta  euroa A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2018 (IFRS) 100 - 25 493  -18 11 222 36 797 36 797
Kauden tulos - - - - 9 334 9 334 9 334
Käyvän arvon muutokset oman pääoman
ehtoisista sijoituksista
- - -  -15 -  -15  -15
Kauden laaja tulos yhteensä - - -  -15 9 334 9 319 9 319
Osingonjako - - - -  -8 195  -8 195  -8 195
Omien osakkeiden hankinta -  -502 - - -  -502  -502
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot - - 92 - - 92 92
Osakeperusteiset maksut - -  - - 54 54 54
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä  -502 92 -  -8 141  -8 551  -8 551
Oma pääoma 31.12.2018 (IFRS) 100  -502 25 585  -33 12 416 37 565 37 565

Liitetiedot

2.6          Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu.

2.7          Liikevaihto asiakassopimuksista

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:ta eri päätuotealueelta yli 65 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille oman verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluu esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.

Tuotemyynti tuloutetaan ajan hetkellä, kun määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan kuluessa.

Liikevaihdon jaottelu

         
  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
Tuhatta euroa 2018 2017 2018 2017
Yhtenä ajankohtana 153 997 124 479 470 971 424 061
Ajan kuluessa 1 855 2 931 6 862 7 810
Liikevaihto yhteensä 155 852 127 410 477 833 431 870

Asiakasrahoituksen tuotot

Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista palkkioista.

  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
Tuhatta euroa 2018 2017 2018 2017
Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot 330 167 1 123 414
Muut oman asiakasrahoituksen tuotot 562 365 2 019 1 075
Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä 892 532 3 142 1 489

2.8          Toiminnan kausiluontoisuus

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.

2.9          Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

  10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/
Tuhatta  euroa 2018 2018 2018 2018 2017
Liikevaihto 155 852 116 874 102 414 102 693 127 410
           
Liiketoiminnan muut tuotot 175 121 73 20 19
Materiaalit ja palvelut  -132 919  -99 517  -87 390  -85 987  -107 321
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  -8 352  -7 043  -7 545  -7 359  -7 552
Poistot  -1 259  -1 261  -1 279  -1 291  -1 281
Liiketoiminnan muut kulut  -7 551  -5 474  -5 260  -5 412  -5 505
           
Liiketulos 5 946 3 702 1 012 2 663 5 770
           
Rahoitustuotot 2 1 2 4 30
Rahoituskulut  -399  -410  -426  -436  -431
           
Tulos ennen veroja 5 550 3 293 588 2 232 5 370
           
Tuloverot  -1 106  -678  -125  -418  -862
           
Kauden tulos 4 443 2 615 462 1 813 4 508
           
Kauden tuloksen jakautuminen          
Yhtiön omistajille 4 443 2 615 462 1 813 4 508
           
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos
         
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) 0,10 0,06 0,01 0,04 0,10

2.10        Käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta  euroa 2018 2017
Kirjanpitoarvo 1.1. 24 589 22 023
Lisäykset 284 5 784
Uudelleenarvostukset 716 14
Poistot ja arvonalentumiset -3 825 -3 232
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 21 764 24 589

Tilikaudella 2018 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin sekä Jätkäsaaren alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaiseen muutokseen. Vuoden 2017 lisäykset johtuvat Raision, Oulun ja Pirkkalan myymälöiden uusista sopimuksista.  


2.11        Myyntisaamiset

  2018 2017
Tuhatta euroa Myynti-
saamiset
Tappiota
koskeva
vähennyserä
Myynti-
saamiset
Tappiota
koskeva
vähennyserä
Erääntymättömät saamiset 12 553 212 9 951 43
1-60 päivää erääntyneet 4 305 173 2 607 228
61-120 päivää erääntyneet 455 136 346 198
Yli 121 päivää erääntyneet 33 14 250 250
Yhteensä 17 345 535 13 154 719

2.12        Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

2018, tuhatta euroa        
  Käypään
arvoon muun
laajan tuloksen
kautta
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Vuokra-
sopimus-
velat
 
   
Arvostusryhmä Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2) 9     9
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 266     266
Myyntisaamiset ja muut rahoitussaamiset   1 982   1 982
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 275 1 982   2 257
         
Lyhytaikaiset rahoitusvarat        
Myyntisaamiset   15 266   15 266
Rahavarat   46 746   46 746
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä   62 012   62 012
         
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 275 63 994   64 269
         
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
Vuokrasopimusvelat     22 753 22 753
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä     22 753 22 753
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
Vuokrasopimusvelat     3 592 3 592
Ostovelat   80 695   80 695
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä   80 695 3 592 84 287
         
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä   80 695 26 344 107 039

2017, tuhatta euroa        
  Käypään
arvoon muun
laajan
tuloksen
kautta
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Vuokra-
sopimus-
velat
 
   
Arvostusryhmä Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2) 27     27
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 266     266
Myyntisaamiset ja muut rahoitussaamiset   1 476   1 476
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 294 1 476   1 769
         
Lyhytaikaiset rahoitusvarat        
Myyntisaamiset   11 396   11 396
Rahavarat   51 878   51 878
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä   63 274   63 274
         
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 294 64 750   65 044
         
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
Vuokrasopimusvelat     25 507 25 507
Pitkäaikaisest rahoitusvelat yhteensä     25 507 25 507
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
Vuokrasopimusvelat     3 808 3 808
Ostovelat   63 149   63 149
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä   63 149 3 808 66 957
         
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä   63 149 29 315 92 464

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä todennettavissa.

Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Johdon arvioiden mukaan hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa. Kirjanpitoarvossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2018 aikana. Käyvän arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia.


2.13        Osingot

Katsauskauden aikana maksetut osingot

2018    
Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa
  3.4.2018 0,044
  16.5.2018 0,045
  21.8.2018 0,046
  6.11.2018 0,047
Osingot yhteensä, tuhatta euroa   8 195

2017    
Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa
  24.3.2017 0,040
  10.5.2017 0,020
  10.5.2017 0,041
  25.7.2017 0,042
  31.10.2017 0,043
Osingot yhteensä, tuhatta euroa   8 382


2.14        Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin.


2.15        Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa 2018 2017
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Yrityskiinnitykset   27 001
Takaukset 2 850 2 428
     
Muut vastuut ja vastuusitoumukset 14 14

3       Lisäinformaatio

3.1          Myöhemmin voimaan tulevat IFRS standardit

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

3.2          Taloudellliset ja osakekohtaiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä osavuosikatsauksessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS tunnuslukuja.

  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
  2018 2017 2018 2017
         
Liikevaihto, tuhatta euroa 155 852 127 410 477 833 431 870
Myyntikate, tuhatta euroa 22 933 20 089 72 020 62 450
Myyntikate-% 14,7 % 15,8 % 15,1 % 14,5 %
Käyttökate, tuhatta euroa 7 205 7 051 18 414 18 044
Käyttökate-% 4,6 % 5,5 % 3,9 % 4,2 %
Liiketulos, tuhatta euroa 5 946 5 770 13 324 13 460
Liiketulos-% 3,8 % 4,5 % 2,8 % 3,1 %
Kauden tulos, tuhatta euroa 4 443 4 508 9 334 9 449
         
Omavaraisuusaste, % 23,0 % 25,1 % 23,0 % 25,1 %
Nettovelkaantumisaste, % -54,3 % -61,3 % -54,3 % -61,3 %
Henkilöstö kauden lopussa* 683 633 683 633
         
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,10 0,21 0,21
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,10 0,21 0,21
Osakkeiden lukumäärä
 yhteensä
45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Omien osakkeiden lukumäärä 64 633 0 64 633 0
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu
keskiarvo
45 042 616 45 065 130 45 042 616 45 065 130
Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien
osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
45 092 616   45 092 616  

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

3.3          Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

TUNNUSLUKU MÄÄRITELMÄ   PERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN
TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE
MYYNTIKATE  

Liikevaihto - materiaalit ja palvelut

 
  Myyntikate kertoo myynnin
kannattavuuden.
 

MYYNTIKATE, %

 
(Liikevaihto - materiaalit ja palvelut)/
Liikevaihto
x 100 Myyntikateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin myynnin
kannattavuutta.
KÄYTTÖKATE (EBITDA) Liiketulos + poistot + arvonalentumiset   Käyttökate kertoo liiketoiminnan
operatiivisen kannattavuuden.
 

KÄYTTÖKATE (EBITDA), %

 
(Liiketulos + poistot + arvonalentumiset)/
Liikevaihto
x 100 Käyttökateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
 

LIIKETULOS

 
Liiketulos on tulos ennen veroja ja
nettorahoitustuottoja
  Liiketulos kertoo liiketoiminnan
tuloksen.
 

LIIKETULOS, %

 
Liiketulos/
Liikevaihto
x 100 Liikevoittoprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
 

OMAVARAISUUSASTE, %

 
Oma pääoma yhteensä/
Taseen loppusumma - saadut ennakot
  Omavaraisuusaste mittaa
Verkkokauppa.comin
vakavaraisuutta, tappion
sietokykyä, sekä kykyä selvitä
sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.
 

NETTOVELKAANTUMISASTE, %

 
Korolliset velat + vuokrasopimusvelat -
rahat ja pankkisaamiset -
 korolliset saamiset/
Oma pääoma yhteensä
x 100 Tunnusluku mittaa
Verkkokauppa.comin korollisen
nettovelan ja oman pääoman
suhdetta ja kuvaa yrityksen
velkaantuneisuutta.
LAIMENTAMATON
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
   
LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/
Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset
osakkeet
   
Liitteet
Verkkokauppa.com Oyj_IFRS tilinpäätöstiedote 2018

Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun