Yhtiötiedotteet2019

Verkkokauppa.com Oyj IFRS vertailutiedot

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 12.2.2019 klo 9:05

Verkkokauppa.com Oyj ("Yhtiö") ilmoitti yhtiötiedotteessaan 12.12.2018, että yhtiö laatii 31.12.2018 päättyvää tilikautta koskevan tilinpäätöstiedotteensa ja tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Yhtiö on aiemmin laatinut tilinpäätöksensä, mukaan lukien osavuosikatsauksensa, suomalaisten tilinpäätössäännösten (FAS) mukaisesti.

Tämän tiedotteen taloudellinen informaatio perustuu IFRS-standardeihin, jotka olivat voimassa 31.12.2018 kuitenkin siten, että IFRS 16 Vuokrasopimukset standardia on sovellettu ennenaikaisesti. Verkkokauppa.com Oyj on ottanut IFRS 16 standardin käyttöön täysin takautuvasti soveltaen. Siirtymässä on sovellettu IFRS 1 -standardia (Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto). Verkkokauppa.com Oyj ei ole soveltanut siirtymässä mitään IFRS 1 sallimia poikkeuksia.

IFRS:n siirtymisestä aiheutuvat keskeiset erot suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna on kuvattu tämän yhtiötiedotteen liitetiedoissa. Lisätietoja suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti laadituista yhtiön taloudellisista tiedoista on saatavilla tilintarkastetuista tilinpäätöksistä sekä tilintarkastamattomista osavuosikatsauksista, jotka löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.verkkokauppa.com.

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia lukuun ottamatta suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaista tuloslaskelmaa ja tasetta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta sekä tasetta 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Taloudelliset tiedot

Verkkokauppa.com Oyj on laatinut seuraavat tilintarkastamattomat IFRS -taloudelliset tiedot antaakseen sijoittajilleen vertailutietoa Verkkokauppa.com Oyj:n tuloslaskelmasta, taseesta ja keskeisistä tunnusluvuista 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta, 2017 ja 2018 vuosineljänneksiltä sekä IFRS-siirtymäpäivän taseesta 1.1.2017.


Tuloslaskelma 1.7.-30.9.2018 sekä 1.1.-30.9.2018

  Viittaus 1.7.-
30.09.2018
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.7.-
30.09.2018
IFRS
  1.1.-
30.09.2018
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.1.-
30.09.2018
IFRS
Tuhatta  euroa  
Liikevaihto 1a) 116 772 102 116 874   321 499 482 321 981
                 
Liiketoiminnan muut tuotot   121 - 121   214 - 214
Materiaalit ja palvelut 4b)  -99 397  -119  -99 517    -273 173 279  -272 894
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1b)  -6 769  -274  -7 043    -21 147  -800  -21 947
Poistot 2)  -306  -955  -1 261    -962  -2 869  -3 831
Liiketoiminnan muut kulut 1a), 1b), 2)  -7 024 1 550  -5 474    -20 626 4 481  -16 145
                 
Liiketulos   3 397 304 3 702   5 804 1 573 7 377
                 
Rahoitustuotot   1 - 1   7 - 7
Rahoituskulut 2)  -47  -362  -410    -73  -1 198  -1 271
                 
Tulos ennen veroja   3 351  -58 3 293   5 738 375 6 112
                 
Tuloverot 5)  -700 21  -678    -1 167  -55  -1 222
                 
Kauden tulos   2 652  -37 2 615   4 571 320 4 891
                 
Kauden tuloksen jakautuminen                
Yhtiön omistajille   2 652   2 615   4 571   4 891
                 
Yhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos
               
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja
laimennettu (euroa)
  0,06   0,06   0,10   0,11

Laaja tuloslaskelma 1.7.-30.9.2018 sekä 1.1.-30.9.2018

  Viittaus 1.7.-
30.09.2018
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.7.-
30.09.2018
IFRS
  1.1.-
30.09.2018
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.1.-
30.09.2018
IFRS
Tuhatta  euroa  
Kauden tulos   2 652   2 615   4 571   4 891
                 
Erät, joita ei siirretä
myöhemmin
 tulosvaikutteisiksi
               
Käyvän arvon muutokset
 oman pääoman ehtoisista
sijoituksista
3b)    -23  -23      -23  -23
Muut laajan tuloksen erät
 yhteensä verojen jälkeen
     -23  -23      -23  -23
Kauden laaja tulos 2 652  -23 2 592   4 571  -23 4 868
                 
Kauden laajan tuloksen
 jakautuminen
             
Yhtiön omistajille   2 652   2 592   4 571   4 868

Tase 30.9.2018

    30.9.2018 IFRS-
oikaisujen
vaikutus
30.9.2018
Tuhatta  euroa Viittaus FAS IFRS
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet   909 - 909
Aineelliset hyödykkeet   2 066 - 2 066
Käyttöoikeusomaisuuserät 2) - 22 670 22 670
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 3b) 275 - 275
Laskennalliset verosaamiset 5) - 1 131 1 131
Myyntisaamiset 3a) 1 707 - 1 707
Muut pitkäaikaiset saamiset   437 - 437
Pitkäaikaiset varat yhteensä   5 394 23 801 29 194
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 4b) 52 258  -398 51 861
Myyntisaamiset 3a) 13 746 - 13 746
Muut saamiset   927 - 927
Tuloverosaamiset  1c) 0 778 778
Siirtosaamiset 1c) 7 391  -778 6 613
Rahavarat   25 975 - 25 975
Lyhytaikaiset varat yhteensä   100 297  -398 99 900
         
Varat yhteensä   105 691 23 403 129 094
         
Oma pääoma        
Osakepääoma   100 - 100
Omat osakkeet 1d) -  -502  -502
Käyvän arvon rahasto 3c) -  -33  -33
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   25 554 - 25 554
Kertyneet voittovarat 1), 2), 3), 4), 5) 8 678  -3 509 5 169
Kauden tulos   4 571 320 4 891
Oma pääoma yhteensä   38 902  -3 724 35 179
         
Pitkäaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 23 616 23 616
Laskennalliset verovelat 5) - 9 9
Poistoero 4a) 47  -47 0
Varaukset   675 - 675
Pitkäaikaiset velat yhteensä   722 23 578 24 300
         
Lyhytaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 3 698 3 698
Saadut ennakkomaksut   2 664 - 2 664
Ostovelat   48 173 - 48 173
Muut lyhytaikaiset velat   4 900 - 4 900
Siirtovelat  2) 10 330  -149 10 181
Lyhytaikaiset velat yhteensä   66 067 3 549 69 615
         
Velat yhteensä   66 789 27 127 93 916
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   105 691 23 403 129 094

Tuloslaskelma 1.4.-30.6.2018 sekä 1.1.-30.6.2018

  Viittaus 1.4.-
30.06.2018
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
 yhteensä
1.4.-
30.06.2018
IFRS
  1.1.-
30.06.2018
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
 yhteensä
1.1.-
30.06.2018
IFRS
Tuhatta  euroa  
Liikevaihto 1a) 102 214 200 102 414   204 727 380 205 107
                 
Liiketoiminnan muut tuotot   73 - 73   93 - 93
Materiaalit ja palvelut 4b)  -87 593 204  -87 390    -173 776 399  -173 377
Työsuhde-etuuksista
 aiheutuvat kulut
1b)  -7 292  -253  -7 545    -14 379  -526  -14 904
Poistot 2)  -325  -955  -1 279    -656  -1 914  -2 571
Liiketoiminnan muut kulut 1a), 1b), 2)  -6 702 1 443  -5 260    -13 602 2 930  -10 671
                 
Liiketulos   374 639 1 012   2 407 1 269 3 676
                 
Rahoitustuotot   2 - 2   5 - 5
Rahoituskulut 2)  -13  -413  -426    -26  -836  -862
                 
Tulos ennen veroja   363 225 588   2 387 433 2 819
                 
Tuloverot 5)  -77  -49  -125    -467  -76  -543
                 
Kauden tulos   286 177 462   1 919 357 2 276
                 
Kauden tuloksen
jakautuminen
               
Yhtiön omistajille   286   462   1 919   2 276
                 
Yhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
 laskettu osakekohtainen
tulos
               
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja
 laimennettu (euroa)
  0,01   0,01   0,04   0,05

Laaja tuloslaskelma 1.4.-30.6.2018 sekä 1.1.-30.6.2018

  Viittaus 1.4.-
30.06.2018
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.4.-
30.06.2018
IFRS
  1.1.-
30.06.2018
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.1.-
30.06.2018
IFRS
Tuhatta  euroa  
Kauden tulos 286   462   1 919   2 276
                 
Kauden laaja tulos 286 - 462   1 919 - 2 276
                 
Kauden laajan tuloksen
jakautuminen
             
Yhtiön omistajille   286   462   1 919   2 276

Tase 30.6.2018

    30.6.2018 IFRS-
oikaisujen
vaikutus
30.6.2018
Tuhatta  euroa Viittaus FAS IFRS
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet   884 - 884
Aineelliset hyödykkeet   2 146 - 2 146
Käyttöoikeusomaisuuserät 2) - 23 537 23 537
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 3b) 316  -23 294
Laskennalliset verosaamiset 5) - 1 106 1 106
Myyntisaamiset 3a) 1 528 - 1 528
Muut pitkäaikaiset saamiset   437 - 437
Pitkäaikaiset varat yhteensä   5 312 24 620 29 932
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 4b) 53 556  -278 53 278
Myyntisaamiset 3a) 11 481 - 11 481
Muut saamiset   724 - 724
Tuloverosaamiset  1c) 0 755 755
Siirtosaamiset 1c) 6 283  -755 5 528
Rahavarat   21 302 - 21 302
Lyhytaikaiset varat yhteensä   93 346  -278 93 068
         
Varat yhteensä   98 657 24 342 122 999
         
Oma pääoma        
Osakepääoma   100 - 100
Omat osakkeet 1d)    -502  -502
Käyvän arvon rahasto 3c) -  -18  -18
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   25 493 - 25 493
Kertyneet voittovarat 1), 2), 3), 4), 5) 10 747  -3 535 7 212
Kauden tulos   1 919 357 2 276
Oma pääoma yhteensä   38 259  -3 699 34 560
         
Pitkäaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 24 444 24 444
Laskennalliset verovelat 5) - 9 9
Poistoero 4a) 47  -47 0
Varaukset   588 - 588
Pitkäaikaiset velat yhteensä   635 24 406 25 041
         
Lyhytaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 3 772 3 772
Saadut ennakkomaksut   2 365 - 2 365
Ostovelat   41 868 - 41 868
Muut lyhytaikaiset velat   4 318 - 4 318
Siirtovelat  2) 11 212  -138 11 075
Lyhytaikaiset velat yhteensä   59 764 3 634 63 398
         
Velat yhteensä   60 399 28 041 88 440
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   98 657 24 342 122 999

Tuloslaskelma 1.1.-31.3.2018

  Viittaus 1.1-
31.03.2018
FAS
IFRS-oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.1.-
31.03.2018
IFRS
Tuhatta  euroa
Liikevaihto 1a) 102 513 180 102 693
         
Liiketoiminnan muut tuotot   20 - 20
Materiaalit ja palvelut 4b)  -86 183 195  -85 987
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1b)  -7 086  -273  -7 359
Poistot 2)  -332  -960  -1 291
Liiketoiminnan muut kulut 1a), 1b), 2)  -6 899 1 488  -5 412
         
Liiketulos   2 033 630 2 663
         
Rahoitustuotot   4 - 4
Rahoituskulut 2)  -13  -423  -436
         
Tulos ennen veroja   2 024 208 2 232
         
Tuloverot 5)  -391  -27  -418
         
Kauden tulos   1 633 180 1 813
         
Kauden tuloksen
 jakautuminen
       
Yhtiön omistajille   1 633   1 813
         
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos
       
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennettu (euroa)
  0,04   0,04

Laaja tuloslaskelma 1.1.-31.3.2018

  Viittaus 1.1-
31.03.2018
FAS
IFRS-oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.1.-
31.03.2018
IFRS
Tuhatta  euroa
Kauden tulos 1 633   1 813
         
Kauden laaja tulos 1 633 - 1 813
         
Kauden laajan tuloksen
 jakautuminen
     
Yhtiön omistajille   1 633   1 813

Tase 31.3.2018

    31.3.2018 IFRS-
oikaisujen
vaikutus
31.3.2018
Tuhatta  euroa Viitaus FAS IFRS
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet   868 - 868
Aineelliset hyödykkeet   2 284 - 2 284
Käyttöoikeusomaisuuserät 2) - 24 377 24 377
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 3b) 316  -23 294
Laskennalliset verosaamiset 5) - 1 154 1 154
Myyntisaamiset 3a) 1 475 - 1 475
Muut pitkäaikaiset saamiset   437 - 437
Pitkäaikaiset varat yhteensä   5 380 25 509 30 889
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 4b) 49 663  -482 49 181
Myyntisaamiset 3a) 10 832 0 10 832
Muut saamiset   1 146 - 1 146
Tuloverosaamiset  1c) - 220 220
Siirtosaamiset 1c) 4 873  -220 4 652
Rahavarat   27 985 - 27 985
Lyhytaikaiset varat yhteensä   94 500  -482 94 018
         
Varat yhteensä   99 880 25 027 124 907
         
Oma pääoma        
Osakepääoma   100 - 100
Käyvän arvon rahasto 3c) -  -18  -18
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   25 493 - 25 493
Kertyneet voittovarat 1), 2), 3), 4), 5) 13 274  -4 034 9 239
Kauden tulos   1 633 180 1 813
Oma pääoma yhteensä   40 500  -3 873 36 627
         
Pitkäaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 25 241 25 241
Laskennalliset verovelat 5) - 9 9
Poistoero 4a) 47  -47 -
Varaukset   567 - 567
Pitkäaikaiset velat yhteensä   614 25 203 25 817
         
Lyhytaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 3 842 3 842
Saadut ennakkomaksut   2 303 - 2 303
Ostovelat   42 627 - 42 627
Muut lyhytaikaiset velat   2 639 - 2 639
Siirtovelat  2) 11 197  -145 11 052
Lyhytaikaiset velat yhteensä   58 766 3 696 62 462
         
Velat yhteensä   59 380 28 899 88 280
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   99 880 25 027 124 907

Tuloslaskelma 1.10.-31.12.2017 sekä 1.1.-31.12.2017

  Viittaus 1.10.-
31.12.2017
FAS
IFRS-
oikaisujen
 vaikutus
yhteensä
1.10.-
31.12.2017
IFRS
  1.1.-
31.12.2017
FAS
IFRS-
oikaisujen
 vaikutus yhteensä
1.1.-
31.12.2017
IFRS
Tuhatta  euroa  
Liikevaihto 1a) 127 398 12 127 410   431 804 66 431 870
                 
Liiketoiminnan muut tuotot   19 - 19   81 - 81
Materiaalit ja palvelut 4b)  -107 064  -257  -107 321    -369 485 65  -369 420
Työsuhde-etuuksista
 aiheutuvat kulut
1b)  -7 263  -289  -7 552    -25 042  -1 042  -26 084
Poistot 2)  -366  -915  -1 281    -1 352  -3 232  -4 584
Liiketoiminnan muut kulut 1a), 1b), 2)  -7 156 1 651  -5 505    -24 305 5 902  -18 403
                 
Liiketulos   5 568 203 5 770   11 701 1 759 13 460
                 
Rahoitustuotot 3) 342  -312 30   434  -312 123
Rahoituskulut 2)  -9  -423  -431    -51  -1 720  -1 771
                 
Tulos ennen veroja   5 901  -532 5 369   12 084  -272 11 812
                 
Tilinpäätössiirrot 4a) 28  -28 0   28  -28 0
Tuloverot 5)  -881 19  -862    -2 330  -33  -2 363
                 
Kauden tulos   5 048  -541 4 508   9 782  -333 9 449
                 
Kauden tuloksen jakautuminen                
Yhtiön omistajille   5 048   4 508   9 782   9 449
                 
Yhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
 laskettu osakekohtainen
tulos
               
Osakekohtainen tulos,
 laimentamaton ja
laimennettu (euroa)
  0,11   0,10   0,22   0,21

Laaja tuloslaskelma 1.10.-31.12.2017 sekä 1.1.-31.12.2017

  Viittaus 1.10.-
31.12.2017
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.10.-
31.12.2017
IFRS
  1.1.-
31.12.2017
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.1.-
31.12.2017
IFRS
Tuhatta  euroa  
Kauden tulos 5 048   4 508   9 782   9 449
                 
Erät, joita ei siirretä
myöhemmin
 tulosvaikutteisiksi
               
Realisoituneet käyvän
 arvon muutokset oman
 pääoman ehtoisista
sijoituksista
3)   308 308     308 308
Käyvän arvon muutokset
oman pääoman ehtoisista
sijoituksista
3b)    -19  -19      -19  -19
Muut laajan tuloksen
erät yhteensä verojen
jälkeen
    289 289     289 289
Kauden laaja tulos 5 048 289 4 796   9 782 289 9 738
                 
Kauden laajan tuloksen
jakautuminen
             
Yhtiön omistajille   5 048   4 796   9 782   9 738

Tase 31.12.2017

    31.12.2017 IFRS-
oikaisujen
vaikutus
31.12.2017
Tuhatta  euroa Viitaus FAS IFRS
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet   970 - 970
Aineelliset hyödykkeet   1 976 - 1 976
Käyttöoikeusomaisuuserät 2) - 24 589 24 589
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 3b) 316  -23 294
Laskennalliset verosaamiset 5) - 1 182 1 182
Myyntisaamiset 3a) 1 039 - 1 039
Muut pitkäaikaiset saamiset   437 - 437
Pitkäaikaiset varat yhteensä   4 739 25 748 30 487
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 4b) 47 689  -677 47 012
Myyntisaamiset 3a) 11 396 - 11 396
Muut saamiset   1 242 - 1 242
Tuloverosaamiset  1c) 0 115 115
Siirtosaamiset 1c) 6 933  -115 6 818
Rahavarat   51 878 - 51 878
Lyhytaikaiset varat yhteensä   119 138  -677 118 461
         
Varat yhteensä   123 877 25 071 148 948
         
Oma pääoma        
Osakepääoma   100 - 100
Käyvän arvon rahasto 3c) -  -18  -18
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   25 493 - 25 493
Kertyneet voittovarat 1), 2), 3), 4), 5) 5 475  -3 702 1 773
Kauden tulos   9 782  -333 9 449
Oma pääoma yhteensä   40 850  -4 053 36 797
         
Pitkäaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 25 507 25 507
Laskennalliset verovelat 5) - 9 9
Poistoero 4a) 47  -47 -
Varaukset   637 - 637
Pitkäaikaiset velat yhteensä   684 25 469 26 154
         
Lyhytaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 3 808 3 808
Saadut ennakkomaksut   2 558 - 2 558
Ostovelat   63 149 - 63 149
Muut lyhytaikaiset velat   4 626 - 4 626
Siirtovelat  2) 12 009  -153 11 856
Lyhytaikaiset velat yhteensä   82 343 3 654 85 997
         
Velat yhteensä   83 027 29 124 112 151
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   123 877 25 071 148 948

Tuloslaskelma 1.7.-30.09.2017 sekä 1.1.-30.9.2017

  Viittaus 1.7.-
30.09.2017
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.7.-
30.09.2017
IFRS
  1.1.-
30.09.2017
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.1.-
30.09.2017
IFRS
Tuhatta  euroa  
Liikevaihto 1a) 105 420 16 105 436   304 406 55 304 460
                 
Liiketoiminnan muut tuotot   23 - 23   62 - 62
Materiaalit ja palvelut 4b)  -91 547  -155  -91 702    -262 421 322  -262 099
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
1b)  -5 695  -278  -5 973    -17 779  -753  -18 532
Poistot 2)  -356  -812  -1 168    -985  -2 317  -3 303
Liiketoiminnan muut kulut 1a), 1b), 2)  -6 113 1 496  -4 617    -17 149 4 251  -12 898
                 
Liiketulos   1 731 267 1 998   6 133 1 557 7 690
                 
Rahoitustuotot   31 - 31   92 - 92
Rahoituskulut 2)  -23  -427  -450    -43  -1 297  -1 340
                 
Tulos ennen veroja   1 739  -160 1 579   6 183 260 6 442
                 
Tilinpäätössiirrot   0 0 0   0 0 0
Tuloverot 5)  -353 32  -321    -1 449  -52  -1 501
                 
Kauden tulos   1 386  -128 1 258   4 734 208 4 941
                 
Kauden tuloksen
jakautuminen
               
Yhtiön omistajille   1 386   1 258   4 734   4 941
                 
Yhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos
               
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja
laimennettu (euroa)
  0,03   0,03   0,11   0,11

Laaja tuloslaskelma 1.7.-30.09.2017 sekä 1.1.-30.9.2017

  Viittaus 1.7.-
30.09.2017
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.7.-
30.09.2017
IFRS
  1.1.-
30.09.2017
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.1.-
30.09.2017
IFRS
Tuhatta  euroa  
Kauden tulos   1 386   1 258   4 734   4 941
                 
Kauden laaja tulos   1 386 - 1 258   4 734 - 4 941
                 
Kauden laajan tuloksen
jakautuminen
             
Yhtiön omistajille   1 386   1 258   4 734   4 941

Tase 30.9.2017

    30.9.2017 IFRS-
oikaisujen
vaikutus
30.9.2017
Tuhatta  euroa Viitaus FAS IFRS
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet   1 036 - 1 036
Aineelliset hyödykkeet   1 767 - 1 767
Käyttöoikeusomaisuuserät 2) - 23 185 23 185
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 3b) 282 1 283
Laskennalliset verosaamiset 5) - 1 168 1 168
Myyntisaamiset 3a) 771 - 771
Muut pitkäaikaiset saamiset   438 - 438
Pitkäaikaiset varat yhteensä   4 294 24 354 28 648
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 4b) 46 954  -420 46 534
Myyntisaamiset 3a) 10 273  -32 10 241
Muut saamiset   664 - 664
Tuloverosaamiset  1c) - 116 116
Siirtosaamiset 1c) 5 116  -116 5 000
Rahavarat   29 860 - 29 860
Lyhytaikaiset varat yhteensä   92 867  -452 92 415
         
Varat yhteensä   97 160 23 902 121 063
         
Oma pääoma        
Osakepääoma   100 - 100
Käyvän arvon rahasto 3c) - 1 1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   25 493 - 25 493
Kertyneet voittovarat 1), 2), 3), 4), 5) 7 413  -4 009 3 404
Kauden tulos   4 734 208 4 941
Oma pääoma yhteensä   37 739  -3 801 33 939
         
Pitkäaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 24 584 24 584
Laskennalliset verovelat 5) - 15 15
Poistoero 4a) 75  -75 -
Varaukset   810 - 810
Pitkäaikaiset velat yhteensä   885 24 524 25 409
         
Lyhytaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 3 250 3 250
Saadut ennakkomaksut   2 700 - 2 700
Ostovelat   39 895 - 39 895
Muut lyhytaikaiset velat   3 823 - 3 823
Siirtovelat  2) 12 118  -71 12 047
Lyhytaikaiset velat yhteensä   58 536 3 179 61 715
         
Velat yhteensä   59 421 27 703 87 124
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   97 160 23 902 121 063

Tuloslaskelma 1.4.-30.06.2017 sekä 1.1.-30.6.2017

  Viittaus 1.4.-
30.06.2017
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.4.-
30.06.2017
IFRS
  1.1.-
30.06.2017
FAS
IFRS-
oikaisujen
 vaikutus
yhteensä
1.1.-
30.06.2017
IFRS
Tuhatta  euroa  
Liikevaihto 1a) 99 014 22 99 036   198 986 38 199 024
                 
Liiketoiminnan muut tuotot   19 - 19   39 - 39
Materiaalit ja palvelut 4b)  -84 652 92  -84 560    -170 874 477  -170 397
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
1b)  -5 979  -245  -6 224    -12 084  -475  -12 559
Poistot 2)  -328  -797  -1 125    -630  -1 506  -2 135
Liiketoiminnan muut kulut 1a), 1b), 2)  -5 822 1 341  -4 481    -11 036 2 755  -8 281
                 
Liiketulos   2 253 411 2 664   4 402 1 290 5 691
                 
Rahoitustuotot   30 - 30   61 - 61
Rahoituskulut 2)  -12  -434  -446    -20  -870  -889
                 
Tulos ennen veroja   2 271  -23 2 248   4 443 420 4 863
                 
Tuloverot 5)  -473 5  -468    -1 096  -84  -1 180
                 
Kauden tulos   1 799  -19 1 780   3 347 336 3 683
                 
Kauden tuloksen
jakautuminen
               
Yhtiön omistajille   1 799   1 780   3 347   3 683
                 
Yhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos
               
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu
(euroa)
  0,04   0,04   0,07   0,08

Laaja tuloslaskelma 1.4.-30.06.2017 sekä 1.1.-30.6.2017

  Viittaus 1.4.-
30.06.2017
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.4.-
30.06.2017
IFRS
  1.1.-
30.06.2017
FAS
IFRS-
oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.1.-
30.06.2017
IFRS
Tuhatta  euroa  
Kauden tulos   1 799   1 780   3 347   3 683
                 
Kauden laaja tulos   1 799 - 1 780   3 347 - 3 683
                 
Kauden laajan tuloksen
jakautuminen
               
Yhtiön omistajille   1 799   1 780   3 347   3 683

Tase 30.6.2017

    30.6.2017 IFRS-
oikaisujen
vaikutus
30.6.2017
Tuhatta  euroa Viitaus FAS IFRS
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet   1 144 - 1 144
Aineelliset hyödykkeet   1 771 - 1 771
Käyttöoikeusomaisuuserät 2) - 23 997 23 997
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 3b) 282 1 283
Laskennalliset verosaamiset 5) - 1 136 1 136
Myyntisaamiset 3a) 282 - 282
Muut pitkäaikaiset saamiset   219 - 219
Pitkäaikaiset varat yhteensä   3 697 25 134 28 831
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 4b) 47 677  -265 47 412
Myyntisaamiset 3a) 7 484  -32 7 452
Muut saamiset   848 - 848
Siirtosaamiset   6 556 - 6 556
Rahavarat   21 929 - 21 929
Lyhytaikaiset varat yhteensä   84 494  -297 84 197
         
Varat yhteensä   88 192 24 837 113 028
         
Oma pääoma        
Osakepääoma   100 - 100
Käyvän arvon rahasto 3c) - 1 1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   25 493 - 25 493
Kertyneet voittovarat 1), 2), 3), 4), 5) 9 305  -4 009 5 296
Kauden tulos   3 347 336 3 683
Oma pääoma yhteensä   38 246  -3 673 34 573
         
Pitkäaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 25 393 25 393
Laskennalliset verovelat 5) - 15 15
Poistoero 4a) 75  -75 -
Varaukset   810 - 810
Pitkäaikaiset velat yhteensä   885 25 333 26 219
         
Lyhytaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 3 251 3 251
Saadut ennakkomaksut   2 252 - 2 252
Ostovelat   31 082 - 31 082
Muut lyhytaikaiset velat   2 583 - 2 583
Siirtovelat 1c), 2) 13 144  -486 12 658
Tuloverovelat 1c) - 411 411
Lyhytaikaiset velat yhteensä   49 061 3 176 52 237
         
Velat yhteensä   49 946 28 509 78 455
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   88 192 24 837 113 028

Tuloslaskelma 1.1.-31.3.2017

  Viittaus 1.1.-
31.03.2017
FAS
IFRS-oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.1.-
31.03.2017
IFRS
Tuhatta euroa
Liikevaihto 1a) 99 971 17 99 988
         
Liiketoiminnan muut tuotot   19 - 19
Materiaalit ja palvelut 4b)  -86 222 385  -85 837
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1b)  -6 105  -230  -6 335
Poistot 2)  -302  -708  -1 010
Liiketoiminnan muut kulut 1a), 1b), 2)  -5 214 1 415  -3 799
         
Liiketulos   2 149 878 3 027
         
Rahoitustuotot   31 - 31
Rahoituskulut 2)  -8  -435  -443
         
Tulos ennen veroja   2 172 443 2 615
         
Tuloverot 5)  -623  -89  -712
         
Kauden tulos   1 549 354 1 903
         
Kauden tuloksen jakautuminen        
Yhtiön omistajille   1 549   1 903
         
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos        
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)   0,03   0,04

Laaja tuloslaskelma 1.1.-31.3.2017

  Viittaus 1.1.-
31.03.2017
FAS
IFRS-oikaisujen
vaikutus
yhteensä
1.1.-
31.03.2017
IFRS
Tuhatta  euroa
Kauden tulos   1 549   1 903
         
Kauden laaja tulos   1 549 - 1 903
         
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
Yhtiön omistajille   1 549   1 903

Tase 31.3.2017

    31.3.2017 IFRS-
oikaisujen
vaikutus
31.3.2017
Tuhatta euroa Viitaus FAS IFRS
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet   1 173 - 1 173
Aineelliset hyödykkeet   1 309 - 1 309
Käyttöoikeusomaisuuserät 2) - 21 365 21 365
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 3b) 282 1 283
Laskennalliset verosaamiset 5) - 1 131 1 131
Myyntisaamiset 3a) 255 - 255
Muut pitkäaikaiset saamiset   219 - 219
Pitkäaikaiset varat yhteensä   3 238 22 497 25 735
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 4b) 43 365  -357 43 008
Myyntisaamiset 3a) 6 609  -32 6 578
Muut saamiset   1 230 - 1 230
Siirtosaamiset   7 641 - 7 641
Rahavarat   30 557 - 30 557
Lyhytaikaiset varat yhteensä   89 402  -389 89 013
         
Varat yhteensä   92 639 22 109 114 748
         
Oma pääoma        
Osakepääoma   100 - 100
Käyvän arvon rahasto 3c) - 1 1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   25 493 - 25 493
Kertyneet voittovarat 1), 2), 3), 4), 5) 12 054  -4 009 8 045
Kauden tulos   1 549 354 1 903
Oma pääoma yhteensä   39 196  -3 654 35 542
         
Pitkäaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 23 473 23 473
Laskennalliset verovelat 5) - 15 15
Poistoero 4a) 75  -75 -
Varaukset   810 - 810
Pitkäaikaiset velat yhteensä   885 23 413 24 298
         
Lyhytaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 2 350 2 350
Saadut ennakkomaksut   2 347 - 2 347
Ostovelat   36 443 - 36 443
Muut lyhytaikaiset velat   1 512 - 1 512
Siirtovelat 1c) 12 256  -281 11 975
Tuloverovelat 1c) - 281 281
Lyhytaikaiset velat yhteensä   52 558 2 350 54 908
         
Velat yhteensä   53 443 25 763 79 206
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   92 639 22 109 114 748

Siirtymähetken avaava tase 1.1.2017

    1.1.2017 IFRS-oikaisujen vaikutus 1.1.2017
Tuhatta  euroa Vittaus FAS IFRS
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet   1 222 - 1 222
Aineelliset hyödykkeet   1 397 - 1 397
Käyttöoikeusomaisuuserät 2) - 22 023 22 023
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 3b) 251 1 252
Laskennalliset verosaamiset 5) - 1 220 1 220
Myyntisaamiset 3a) 231 - 231
Muut pitkäaikaiset saamiset   121 - 121
Pitkäaikaiset varat yhteensä   3 223 23 244 26 467
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 4b) 44 044  -742 43 302
Myyntisaamiset 3a) 7 475  -32 7 443
Muut saamiset   517 - 517
Siirtosaamiset   4 937 - 4 937
Rahavarat   41 692 - 41 692
Lyhytaikaiset varat yhteensä   98 665  -774 97 892
         
Varat yhteensä   101 888 22 470 124 358
         
Oma pääoma        
Osakepääoma   100 - 100
Käyvän arvon rahasto 3c) - 1 1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   25 493 - 25 493
Kertyneet voittovarat 1), 2), 3), 4), 5) 13 857  -4 009 9 848
Oma pääoma yhteensä   39 450  -4 008 35 441
         
Pitkäaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 24 017 24 017
Laskennalliset verovelat 5) - 15 15
Poistoero 4a) 75  -75 -
Varaukset   810 - 810
Pitkäaikaiset velat yhteensä   885 23 957 24 842
         
Lyhytaikaiset velat        
Vuokrasopimusvelat 2) - 2 522 2 522
Saadut ennakkomaksut   3 065 - 3 065
Ostovelat   42 087 - 42 087
Muut lyhytaikaiset velat   3 496 - 3 496
Siirtovelat 1c) 12 906  -1 073 11 833
Tuloverovelat 1c) - 1 073 1 073
Lyhytaikaiset velat yhteensä   61 553 2 522 64 075
         
Velat yhteensä   62 438 26 479 88 917
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   101 888 22 470 124 358

IFRS liitetiedot

Alla on kuvattu laatimisperiaatteet, joilla on ollut keskeisin vaikutus Verkkokauppa.com Oyj:n tuloslaskelmaan ja taseeseen ja rahavirtalaskelmaan IFRS-standardien käyttöönotossa.

Verkkokauppa.com Oyj:llä on määräysvalta virolaisessa Arctecho Oü:ssä, josta se omistaa 100 % osakkeista. Yhtiössä ei ole ollut liiketoimintaa yli viiteen viimeiseen vuoteen eikä sillä ole saamisia tai velkoja Verkkokauppa.com Oyj:lle. Näin ollen Verkkokauppa.com Oyj ei laadi konsernitilinpäätöstä olennaisuuteen perustuen. Yhtiö laatii näin ollen IFRS:n mukaisen erillistilinpäätöksen.

Siirtymässä ei ole sovellettu mitään IFRS 1-standardin sallimia valinnaisia helpotuksia. Verkkokauppa.com Oyj on IFRS siirtymässään kirjannut kaikki vuokrasopimuksensa täysin takautuvasti eikä ole soveltanut IFRS 1 sallimia poikkeuksia.

 1. Luokittelumuutokset

a) Tuloutukseen liittyvät luokittelun muutokset

Yhtiö on FAS:ssa esittänyt kolmannen osapuolen rahoittaman Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot luottotappioilla vähennettynä liikevaihdossa. IFRS:n mukaan yhtiö esittää tuotot bruttona, koska se on liiketoimessa asiakkaaseen nähden päämies. Näin ollen FAS:ssa liikevaihdosta vähennetyt luottotappiot siirretään osaksi liiketoiminnan muita kuluja IFRS:ssä.

b) Vapaaehtoiset henkilöstökulut

Yhtiö on esittänyt FAS:ssa kaikki vapaaehtoiset henkilöstökulut liiketoiminnan muissa kuluissa. IFRS-tilinpäätöksessä kaikki työsuhde-etuuksiin kuuluvat henkilöstömenot esitetään osana henkilöstökuluja.

c) Kauden tuloverosaamiset ja -velat

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat on FAS:ssa esitetty osana siirtosaamisia ja siirtovelkoja. IFRS siirtymässä nämä on siirretty omille riveilleen taseessa.

d) Omat osakkeet

Yhtiö on esittänyt FAS:ssa omat osakkeet kertyneiden voittovarojen vähennyksenä päälaskelmilla. IFRS:ssä yhtiö esittää päälaskelmalla omat osakkeet omalla rivillä taseessa selkeyden vuoksi.

 1. Vuokrasopimukset

Yhtiö on FAS:ssa kirjannut vuokrasopimusten kulut ajankulumisen mukaan tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin. Tilikauden lopussa vuokravelvoitteet on ilmoitettu taseen ulkopuolisina erinä osana vastuusitoumuksia.  IFRS:n mukaan yhtiön tulee kirjata kaikista vuokrasopimuksista taseeseen vuokrasopimuksen alkaessa vähimmäisvuokrien nykyarvoa vastaava vara ja velka. Standardi sisältää käytännön apukeinon kirjaamiseen, jonka mukaan arvoltaan vähäiset ja lyhytaikaiset (alle 12 kuukautta) vuokrasopimukset voidaan jättää kirjaamatta. Verkkokauppa.com Oyj on päättänyt soveltaa molempia apukeinoja. Vuokraoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan määrä lasketaan diskonttaamalla tulevat vähimmäisvuokrat. IFRS:n mukaisen käsittelyn myötä FAS:ssa esitetty vuokrakulu korvataan omaisuuserän poistoilla. Lisäksi kirjataan vuokrasopimusvelan korkokulut, jotka esitetään tuloslaskelman rahoituskuluissa. Siltä osin, kun vuokrasopimuksen maksuja on jaksotettu siirtovelkoihin, on ne siirretty osaksi vuokrasopimusvelkaa.

 1. Rahoitusinstrumentit
 2. Arvonalentuminen rahoitusvaroista ja takaussopimuksista

IFRS edellyttää, että rahoitusvarojen ja takaussopimusten arvonalentumisen arviointiin sekä kirjaamiseen sovelletaan odotettujen luottotappioiden mallia. IFRS avaavaan taseeseen yhtiö kirjasi uuden mallin mukaisesti arvonalentumiset. FAS tilinpäätöksessä 2017 yhtiö on kirjannut saatavan iän mukaan omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen saamisia luottotappioiksi. IFRS siirtymässä yhtiö on luonut arvonalentumismallit myös muille myyntisaamisille sekä takaussopimuksille.

 1. Oman pääoman ehtoisten sijoitusten luokittelu käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta

IFRS edellyttää rahoitusvarojen luokittelua liiketoimintamalliin perustuen. Yhtiö on IFRS siirtymässä arvioinut oman pääoman ehtoisten sijoitusten liiketoimintamallia ja päättänyt peruuttamattomasti luokitella kyseiset osakesijoitukset käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta. FAS:ssa yhtiö on käsitellyt sijoitukset alun perin historialliseen hankintamenoon. Kolmannella vuosineljänneksellä 2018 yhteen sijoituksista tehtiin arvonalennus ja se kirjattiin rahoituskuluihin FAS:ssa. IFRS:n mukaan sijoitusten käyvän arvon muutokset kirjataan muuhun laajaan tulokseen. Oman pääoman ehtoisten sijoitusten luovutuksen yhteydessä niihin liittyvä kertyneisiin muihin laajan tuloksen eriin sisältyvä saldo siirretään osaksi kertyneitä voittovaroja.  

 1. Käyvän arvon rahasto käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta luokitelluille oman pääoman ehtoisille sijoituksille

Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisissa sijoituksissa, jotka on kirjattu muun laajan tuloksen kautta kertyvät käyvän arvon rahastoon omassa pääomassa. Kun sijoitukset kirjataan pois taseesta, niihin liittyvä kertynyt määrä siirretään kertyneisiin voittovaroihin. FAS:ssa näiden sijoitusten luovutukset on kirjattu tulosvaikutteisesti rahoituseriin. IFRS siirtymän yhteydessä FAS:ssa kirjattu osakkeiden myyntivoitto siirrettiin näin ollen kertyneisiin voittovaroihin IFRS:ssä.

 1. Muut oikaisut
 2. Poistoero

Yhtiöllä oli FAS tilinpäätöksessä poistoero, joka on eliminoitu IFRS siirtymän yhteydessä osaksi kertyneitä voittovaroja sekä laskennallista verovelkaa.

 1. Vaihto-omaisuuden vuosihyvitykset

FAS:n mukaiseen vaihto-omaisuuden hankintamenoon ei ole kohdistettu kaikilta osin kaikkia vuosihyvityksiä. IFRS edellyttää, että vaihto-omaisuuden ostomenoja määritettäessä siitä on vähennetty vuosihyvitykset. Yhtiö on tältä osin oikaissut varaston kirjanpitoarvoa ja kirjannut oikaisusta laskennalliset verot. Tuloslaskelmassa vaikutus näkyy materiaalit ja palvelut -erässä, vaihto-omaisuuden muutoksessa sekä laskennallisten verojen muutoksena.  

 1. Osakeperusteiset maksut

Tilikauden 2018 aikana yhtiön hallitus päätti osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön avainhenkilöille. Ensimmäinen osakepalkitsemisjärjestelmä alkoi kesäkuun lopussa ja kattaa kolmen vuoden sitouttamisjakson (2018-2020). Osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma, jossa on rahaosuus sekä osakkeina maksettava osuus, on luokiteltu IFRS siirtymässä kokonaisuudessaan osakkeina selvitettäväksi osakeperusteiseksi maksuksi, koska Verkkokauppa.com Oyj:n on työntekijän puolesta vähennettävä osakepalkkiosta sellainen osakkeiden määrä, joka kattaa käteisenä maksettavat verot ja veron luonteiset maksut.  Kokonaan osakkeina selvitettävä osakeperusteinen maksu arvostettiin myöntämispäivän käypään arvoon ja jaksotettiin kuluksi kolmelle vuodelle (2018-2020) ja kertyneisiin voittovaroihin. FAS:ssa osakeperusteinen maksu on jaksotettu kuluksi ja kirjattu siirtovelaksi.  Tilikaudelle 2018 kirjattu kulu ei ollut merkittävä (54 tuhatta euroa).

 1. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Yhtiö ei ole FAS tilinpäätöksissään kirjannut laskennallisia veroja veronalaisista väliaikaisista eroista. IFRS siirtymässä kirjatut laskennalliset verot liittyvät oikaisuista aiheutuviin veronalaisiin väliaikaisiin eroihin. Laskennallisissa verosaamisissa suurin yksittäinen väliaikaisesta erosta kirjattu laskennallinen verosaaminen liittyy vuokrasopimuksiin sekä vaihto-omaisuuteen tehtävään oikaisuun.     

IFRS-standardien käyttöönoton vaikutus rahavirtalaskelmaan

Siirtyminen IFRS:ään vaikuttaa rahavirtalaskelmassa lähinnä liiketoiminnan rahavirtaan ja rahoituksen rahavirtaan, kun toteutuneet vuokrien maksut kohdistetaan rahoituskulua vastavalta osuudelta liiketoiminnan rahavirtaan ja velan lyhennystä vastaavalta osuudelta rahoituksen rahavirtaan.


Yhteenveto IFRS käyttöönoton vaikutuksista omaan pääomaan ja tulokseen 2018

Tuhatta  euroa Viittaus 30.9.2018 30.6.2018 31.3.2018
Oma pääoma FAS   38 902 38 259 40 500
         
IFRS-oikaisut:        
Vuokrasopimukset 2)  -3 611  -3 633  -3 648
Rahoitusinstrumentit 3) 23  -18  -18
Muut oikaisut 4)  -135  -47  -206
Oikaisut yhteensä    -3 724  -3 699  -3 873
         
Oma pääoma IFRS   35 179 34 560 36 627

Tuhatta  euroa Viittaus 1.1.-30.09.
2018
1.7.-30.9.
2018
1.1.-
30.06.
2018
1.4.-30.6.
2018
1.1.-31.3.
2018
Kauden tulos FAS   4 571 2 652 1 919 286 1 633
             
IFRS-oikaisut:            
Vuokrasopimukset 2) 47 22 25 15 10
Rahoitusinstrumentit 3) 41 41 0 0 0
Muut oikaisut 4) 232  -100 332 162 170
Oikaisut yhteensä   320  -37 357 177 180
             
Kauden tulos IFRS   4 891 2 615 2 276 462 1 813

Yhteenveto IFRS käyttöönoton vaikutuksista omaan pääomaan ja tulokseen 2017

Tuhatta  euroa Viittaus 31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017 1.1.2017
Oma pääoma FAS   40 850 37 739 38 246 39 196 39 450
             
IFRS-oikaisut:            
Vuokrasopimukset 2)  -3 658  -3 662  -3 658  -3 566  -3 612
Rahoitusinstrumentit 3)  -18  -25  -25  -25  -25
Muut oikaisut 4)  -376  -114 10  -63  -371
Oikaisut yhteensä    -4 053  -3 801  -3 673  -3 654  -4 008
             
Oma pääoma IFRS   36 797 33 939 34 573 35 542 35 441

Tuhatta  euroa Viittaus 1.1. - 31.12.
2017
1.10.-
31.12.
2017
1.1. -
30.09.2017
1.7.-
30.9.2017
1.1.-
30.06.2017
1.4.-
30.6.2017
1.1.-
31.3.2017
Kauden tulos FAS   9 782 5 048 4 734 1 386 3 347 1 799 1 549
                 
IFRS-oikaisut:                
Vuokrasopimukset 2)  -46 4  -50  -4  -46  -92 46
Rahoitusinstrumentit 3)  -282  -282 0 0 0 0 0
Muut oikaisut 4)  -5  -263 258  -124 381 73 308
Oikaisut yhteensä    -333  -541 208  -128 336  -19 354
                 
Kauden tulos IFRS   9 449 4 508 4 941 1 258 3 683 1 780 1 903

Keskeiset tunnusluvut (IFRS)

  1.1.-30.09.
2018
1.7.-30.9.
2018
1.1.-30.06.
2018
1.4.-30.6.
2018
1.1.-31.3.
2018
Liikevaihto, tuhatta euroa 321 981 116 874 205 107 102 414 102 693
Myyntikate, tuhatta euroa 49 087 17 358 31 730 15 024 16 706
Myyntikate-% 15,2 % 14,9 % 15,5 % 14,7 % 16,3 %
Käyttökate, tuhatta euroa 11 208 4 962 6 246 2 291 3 955
Käyttökate-% 3,5 % 4,2 % 3,0 % 2,2 % 3,9 %
Liiketulos, tuhatta euroa 7 377 3 702 3 676 1 012 2 663
Liiketulos-% 2,3 % 3,2 % 1,8 % 1,0 % 2,6 %
Kauden tulos, tuhatta euroa 4 891 2 615 2 276 462 1 813
           
Omavaraisuusaste, % 27,8 % 27,8 % 28,6 % 28,6 % 29,9 %
Nettovelkaantumisaste, % 3,8 % 3,8 % 20,0 % 20,0 % 3,0 %
           
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,06 0,05 0,01 0,04
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,06 0,05 0,01 0,04
Osakkeiden lukumäärä yhteensä 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Omien osakkeiden lukumäärä 71 368 71 368 82 500 82 500 -
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
45 046 433 45 046 433 45 058 179 45 058 179 45 065 130
Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona
olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
45 096 433 45 096 433 45 058 179 45 058 179 45 065 130

  1.1.-31.12.
2017
1.10. -
31.12.
 2017
1.1. -
30.09.
2017
1.7.-30.9.
2017
1.1.-30.06.
2017
1.4.-30.6.
2017
1.1.-31.3.
2017
Liikevaihto, tuhatta euroa 431 870 127 410 304 460 105 436 199 024 99 036 99 988
Myyntikate, tuhatta euroa 62 450 20 089 42 361 13 734 28 627 14 476 14 151
Myyntikate-% 14,5 % 15,8 % 13,9 % 13,0 % 14,4 % 14,6 % 14,2 %
Käyttökate, tuhatta euroa 18 044 7 051 10 993 3 166 7 826 3 790 4 037
Käyttökate-% 4,2 % 5,5 % 3,6 % 3,0 % 3,9 % 3,8 % 4,0 %
Liiketulos, tuhatta euroa 13 460 5 770 7 690 1 998 5 691 2 664 3 027
Liiketulos-% 3,1 % 4,5 % 2,5 % 1,9 % 2,9 % 2,7 % 3,0 %
Kauden tulos, tuhatta euroa 9 449 4 508 4 941 1 258 3 683 1 780 1 903
               
Omavaraisuusaste, % 25,1 % 25,1 % 28,7 % 28,7 % 31,2 % 31,2 % 31,6 %
Nettovelkaantumisaste, % -61,3 % -61,3 % -6,0 % -6,0 % 19,4 % 19,4 % -13,3 %
               
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,21 0,10 0,11 0,03 0,08 0,04 0,04
Laimennettu osakekohtainen
tulos, euroa
0,21 0,10 0,11 0,03 0,08 0,04 0,04
Osakkeiden lukumäärä
yhteensä
45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärän painotettu
keskiarvo
45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Laimennusvaikutuksella
oikaistu ulkona olevien
osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130

Keskeiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä tiedotteessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS tunnuslukuja.

Tunnuslukujen laskentakaavat

TUNNUSLUKU MÄÄRITELMÄ   PERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE
MYYNTIKATE  

Liikevaihto - materiaalit ja palvelut

 
  Myyntikate kertoo myynnin
kannattavuuden
 

MYYNTIKATE, %

 
(Liikevaihto - materiaalit ja palvelut)
Liikevaihto
x 100 Myyntikateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin myynnin
kannattavuutta
KÄYTTÖKATE (EBITDA) Liiketulos + poistot + arvonalentumiset   Käyttökate kertoo
liiketoiminnan operatiivisen
kannattavuuden
 

KÄYTTÖKATE (EBITDA), %

 
(Liiketulos + poistot + arvonalentumiset)
Liikevaihto
x 100 Käyttökateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin
operatiivista kannattavuutta
 

LIIKETULOS

 
Liiketulos on tulos ennen veroja ja
nettorahoitustuottoja
  Liiketulos kertoo
liiketoiminnan tuloksen
 

LIIKETULOS, %

 
Liiketulos
Liikevaihto
x 100 Liikevoittoprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin
operatiivista kannattavuutta
 

OMAVARAISUUSASTE, %

 
Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma - saadut ennakot
  Omavaraisuusaste mittaa
Verkkokauppa.comin
vakavaraisuutta, tappion
sietokykyä, sekä kykyä selvitä
sitoumuksista pitkällä
tähtäimellä
 

NETTOVELKAANTUMISASTE, %

 
Korolliset velat + vuokrasopimusvelat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
Oma pääoma yhteensä
x 100 Tunnusluku mittaa
Verkkokauppa.comin
korollisen nettovelan ja oman
pääoman suhdetta ja kuvaa
yrityksen velkaantuneisuutta
LAIMENTAMATON
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
   
LAIMENNETTU
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset
osakkeet
   

Yhtiö julkistaa taloustiedotteensa vuonna 2019 IFRS-standardien mukaisesti 4.10.2018 julkistetun taloudellisen tiedottamisen aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja:
Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja 
Nordea Bank Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun