Yhtiötiedotteet2018

Verkkokauppa.com Oyj: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2018: Q3 liikevaihto kasvoi +11 % ja käyttökate +77 %

Verkkokauppa.com Oyj - osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 26.10.2018 klo 8.00

1.7.-30.9.2018 lyhyesti

 • Liikevaihto 116,8 miljoonaa euroa (7-9/2017: 105,4), kasvua 11 %
 • Myyntikate 17,4 miljoonaa euroa (13,9), kasvua 25 %
 • Myyntikate 14,9 % liikevaihdosta (13,2 %)
 • Käyttökate 3,7 miljoonaa euroa (2,1)
 • Käyttökatemarginaali 3,2 % (2,0 %)
 • Liikevoitto 3,4 miljoonaa euroa (1,7)
 • Liikevoittoprosentti 2,9 % liikevaihdosta (1,6 %)
 • Vuosineljänneksen voitto 2,7 miljoonaa euroa (1,4)
 • Osakekohtainen tulos 0,06 euroa (0,03)
 • Yhtiön hallitus on hyväksynyt neljännesvuosittaisen osingon 0,047 euroa osaketta kohti

             

KESKEISET TUNNUSLUVUT 7-9/2018 7-9/2017* Muutos% 1-9/2018 1-9/2017* Muutos% 1-12/2017
               
Liikevaihto, 1000 eur 116 772 105 420 11 % 321 499 304 406 6 % 431 804
Myyntikate, 1000 eur 17 375 13 873 25 % 48 326 41 985 15 % 62 319
Myyntikate, % 14,9 % 13,2 %   15,0 % 13,8 %   14,4 %
Käyttökate, 1000 eur 3 703 2 087 77 % 6 766 7 118 -5 % 13 053
Käyttökate, % 3,2 % 2,0 %   2,1 % 2,3 %   3,0 %
Liikevoitto, 1000 eur 3 397 1 731 96 % 5 804 6 133 -5 % 11 701
Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,9 % 1,6 %   1,8 % 2,0 %   2,7 %
Kauden tulos, 1000 eur 2 652 1 386 91 % 4 571 4 734 -3 % 9 782

* Vertailutiedot on muutettu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaan

1.1.-30.9.2018 lyhyesti

 • Liikevaihto  321,5 miljoonaa euroa (1-9/2017: 304,4), kasvua 6,0 %
 • Myyntikate 48,3 miljoonaa euroa (42,0), kasvua 15 %
 • Myyntikate 15,0 % liikevaihdosta (13,8 %)
 • Käyttökate 6,8 miljoonaa euroa (7,1)
 • Käyttökatemarginaali 2,1 % (2,3 %)
 • Liikevoitto 5,8 miljoonaa euroa (6,1)
 • Liikevoittoprosentti 1,8 % liikevaihdosta (2,0 %)
 • Katsauskauden voitto 4,6 miljoonaa euroa (4,7)
 • Osakekohtainen tulos 0,10 euroa (0,11)
 • Verkkokauppa.com avasi uuden jättimyymälän Raisioon maaliskuun 8 päivänä

             


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Verkkokauppa.com Oyj:n toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemissa segmenteissä. Yhtiön vahva tase mahdollistaa edelleen toiminnan laajentamisen strategian mukaisesti. Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu kuitenkin epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 14.9.2018, että Suomen BKT kasvaa 3,0 % vuonna 2018 ja 1,7 % vuonna 2019.

TULOSOHJEISTUS - Muuttumaton

Suomen vahva BKT:n kasvu ja Raision uuden jättimyymälän avaus vaikuttavat todennäköisesti positiivisesti Verkkokauppa.com:n liikevaihtoon. Toisaalta yhtiöllä oli epätavallisen korkeat tukkukaupan volyymit ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017. Tukkukaupan volyymit laskivat merkittävästi odotusten mukaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2018 verrattuna vastaavaan kauteen vuonna 2017. Raision myymälän avauskustannukset kertyvät pääosin ensimmäiselle vuosipuoliskolle 2018. Tästä syystä sekä myynnin kasvu että kannattavuus tulevat olemaan selvästi korkeammat jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2018.

Vuonna 2018 liikevaihdon odotetaan olevan 460-500 miljoonan euron välillä (432 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 11-14 miljoonan euron välillä (13 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto palasi kolmannella vuosineljänneksellä kaksinumeroiseen 11% kasvuun ollen   116,8 miljoonaa euroa. Odotusten mukaisesti kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi selvästi enemmän kuin toisella vuosineljänneksellä (Q2/2018 3,2 %). Liikevaihdon kasvun ajureina toimivat muokattu markkinointisuunnitelma, lisätty kampanjointi, myynti Raision myymälässä sekä aggressiivinen hinnoittelu. Myös tukkukaupan liikevaihdolla oli pienempi vaikutus kasvuun, sillä se oli lähempänä edellisen vuoden tasoa. Markkinat jatkuivat kireinä ja kilpailtuina kasvaen GfK:n mukaan heinä-elokuussa vain 1,9 %. Verkkokauppa.com kasvoi jälleen markkinoita nopeammin ja voitti markkinaosuutta lähes kaikissa tuotealueissa, kasvaen yli 40 % tietyissä kategorioissa.

Kolmannen vuosineljänneksen myyntikate oli 14,9 % käyttökatemarginaalin ollessa 3,2 % liikevaihdosta. Käyttökate oli 3,7 miljoonaa euroa ja korkeampi verrattuna vastaavaan ajanjaksoon (Q3/2017 2,1 miljoonaa euroa)  johtuen lähinnä korkeammasta myyntikatteesta. Henkilöstö- ja muiden operatiivisten kulujen nousu johtui pääosin Raision jättimyymälän avaamisesta. Yhtiö odottaa koko vuoden kustannusten pysyvän korkeammalla tasolla uuden jättimyymälän  tukipanostusten sekä markkinoinnin investointien vuoksi. Yhtiö odottaa markkinoiden kiristyvän entisestään alan koko sektorin kesän alavireisten myyntien takia. Riippuen kilpailutilanteesta, Verkkokauppa.com on valmis sijoittamaan lisää aggressiiviseen kampanjointiin varmistaakseen markkinoita nopeamman liikevaihdon kasvun. Korkeamman liikevaihdon sekä kannattavuuden kasvun kuin mitä ensimmäisellä vuosipuoliskolla koettiin, odotetaan jatkuvan myös viimeisellä vuosineljänneksellä, sillä loppuvuoden tukkumyynnin odotetaan olevan viime vuoden kaltainen ja lisäaktiviteettien  pitäisi vauhdittaa liikevaihdon kasvua.

Päivitetyn liiketoimintasuunnitelman jalkauttaminen on alkanut. Yhtiö keskittyy asiakaskokemukseen, monikanavaiseen liiketoimintamalliin sekä parannettuun brändimarkkinointiin.

Yhtiön pääpainopiste on kasvussa, tavoitteena on olla miljardiyritys ja ottaa markkinaosuutta aggressiivisesti myös tulevaisuudessa. Tätä matkaa edistävät tulevaisuuden kasvuun keskittyvä strategia, kuluttajakäyttäytymisten trendit sekä uudet, verkkomyyntiin sopivat tuotekategoriat. Arviolta 1 % tai 400 miljoonaa euroa Suomen kivijalkakaupasta siirtyy vuosittain verkkoon nykyisen tason ollessa noin 11-12 %.

KESKEISET TUNNUSLUVUT 7-9/2018 7-9/2017* 1-9/2018 1-9/2017* 1-12/2017
           
Liikevaihto, 1000 eur 116 772 105 420 321 499 304 406 431 804
Myyntikate, 1000 eur 17 375 13 873 48 326 41 985 62 319
Myyntikate, % 14,9 % 13,2 % 15,0 % 13,8 % 14,4 %
Käyttökate, 1000 eur 3 703 2 087 6 766 7 118 13 053
Käyttökate, % 3,2 % 2,0 % 2,1 % 2,3 % 3,0 %
Liikevoitto, 1000 eur 3 397 1 731 5 804 6 133 11 701
Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,9 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,7 %
Kauden tulos, 1000 eur 2 652 1 386 4 571 4 734 9 782
Omavaraisuusaste, % 38,0 % 40,2 % 38,0 % 40,2 % 33,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % rullaava 12 kk 30,6 % 35,6 % 30,6 % 35,6 % 30,3 %
Nettovelkaantumisaste, % -66,8 % -79,1 % -66,8 % -79,1 % -127,0 %
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,06 0,03 0,10 0,11 0,22
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu), eur 0,06 0,03 0,10 0,11 0,22
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Henkilöstön* lukumäärä kauden lopussa 659 608 659 608 633

* Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät

** Vertailutiedot on muutettu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaan.

*** Sisältää yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

Verkkokauppa.com Oyj esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Verkkokauppa.com Oyj käyttää raportoinnissa terminologiaa joka vastaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) suosituksia liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. Vertailukelpoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia eriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään taulukko-osiossa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Heinä-syyskuu 2018

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 10,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 11,4 miljoonaa euroa ja oli 116,8 miljoonaa euroa (105,4). Erityisesti kasvoi televisioiden, pienten kodinkoneiden, tietokoneiden, puhelimien ja suurten kodinkoneiden liikevaihto.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi 1,9 % heinä-elokuussa Suomessa.

Henkilöstökulut kasvoivat heinä-syyskuussa 18,8 % ollen 6,7 miljoonaa euroa (5,7). Kasvu tuli pääasiallisesti uuden Raision myymälän kasvaneesta henkilöstömäärästä. Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 0,9 miljoonaa euroa ja olivat 7,0 miljoonaa euroa (6,1). Kasvu tuli lähinnä uudesta myymälästä Raisiossa.

Raision myymälä kasvatti markkinaosuuttaan. Myymälän avajaiskustannukset ovat olleet hieman odotettua  suuremmat.

Yhtiön liikevoitto heinä-syyskuussa 2018 oli 3,4 miljoonaa euroa (1,7) ja kauden voitto 2,7 miljoonaa euroa (1,4).

Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,03).

Tammi-syyskuu 2018

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 5,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 17,1 miljoonaa euroa ja oli 321,5 miljoonaa euroa (304,4). Erityisesti kasvoi televisioiden, pienten ja suurten kodinkoneiden, audio ja hifin sekä urheilun liikevaihto.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi 1,9 % tammi-elokuussa Suomessa.

Vertailukaudella osa liikevaihdon kasvusta johtui suuresta tukkueräkaupan volyymista asiakkaille, jotka vievät tuotteet ulkomaille. Tämä myynnin osuus laski vastaavaan kauteen 2017 verrattuna. Näitä myyntimääriä on tavanomaisesti vaikea arvioida, ja niiden kannattavuus on yleensä heikko. Nämä myynnit kuitenkin lisäävät yhtiön ostoja ja siten parantavat yhtiön asemaa suhteessa toimittajiinsa.

Verkkokauppa.com avasi uuden jättimyymälän Raisioon 8.3.2018. Tämä on yhtiön neljäs jättimyymälä. Raision myymälän kulut ovat olleet hieman suuremmat kuin odotettu

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-syyskuussa 18,9 % ollen 21,1 miljoonaa euroa (17,8). Kasvu tuli pääasiallisesti myymälöiden ja asiakaspalvelun ja hallinnon kasvaneesta henkilöstömäärästä. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 3,5 miljoonaa euroa ja olivat 20,6 miljoonaa euroa (17,1). Kasvu tuli lähinnä uuden myymälän avaamisesta Raisioon sekä yhtiön oman asiakasrahoituksen, Apurahan, portfolion kasvusta. Portfolion kasvu kasvatti luottotappiovarausta.

Yhtiön liikevoitto tammi-syyskuussa 2018 oli 5,8 miljoonaa euroa (6,1) ja kauden voitto 4,6 miljoonaa euroa (4,7).

Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,11).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-syyskuussa 2018 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -18,3 miljoonaa euroa (-4,1). Tarkasteluajanjaksolla liiketoiminnan rahavirran heikkeneminen johtui pääosin ostovelkojen pienentymisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. Verkkokauppa.com:in käytäntö on maksimoida kassa-alennusten käyttö nykyisessä korkoympäristössä.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, minkä vuoksi järjestelmäkehityksen palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Nettoinvestoinnit tammi-syyskuussa 2018 olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,2)

30.9.2018 yhtiöllä oli 15 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka olivat käyttämättömiä.


TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 10-20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Yhtiön tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä kasvava käyttökate ja 3-5 käyttökateprosentti. Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa vuosineljänneksittäin kasvavaa osinkoa.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 30.9.2018 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ First North Finland -markkinapaikalla 5 547 823 kappaletta, mikä oli 12,3 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 8,09 euroa ja alin 4,30 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 5,41 euroa. Kauden osakevaihto oli 30 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,35 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 196 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallussa 30.9.2018 oli 76 138 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,17%. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2018). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 51 henkilöllä ja oli katsauskauden lopussa 659 (608). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka aloitti tehtävässään 22.3.2018.

Verkkokauppa.com nimitti 3.4.2018 Tommi Jylhä-Vuorion yhtiön myyntijohtajaksi ja Seppo Niemelän markkinointijohtajaksi. Niemelä aloitti tehtävässään 6.8.2018 ja Jylhä-Vuorio aloitti tehtävässään 13.8.2018. Myyntijohtaja Tommi Jylhä-Vuorio erosi yhtiön palveluksesta 5.9.2018. Nimityksien myötä Yhtiö perusti myös laajennetun johtoryhmän, jonka jäseniksi siirtyivät nykyisestä johtoryhmästä palvelujohtaja Timo Halonen, web-myyntijohtaja Esa Hjerppe sekä myyntijohtaja, myymälät Markus Pätilä. Taina Suorsa nimitettiin henkilöstöjohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi 1.10.2018 alkaen.

Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmä:

 • Panu Porkka, toimitusjohtaja
 • Jussi Tallgren, talousjohtaja
 • Henrik Weckström, IT-kehitysjohtaja
 • Miika Heinonen, logistiikkajohtaja
 • Vesa Järveläinen, ostojohtaja
 • Seppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, 6.8.2018 alkaen

Verkkokauppa.com Oyj:n laajennettu johtoryhmä:

 • Panu Porkka, toimitusjohtaja
 • Jussi Tallgren, talousjohtaja
 • Henrik Weckström, IT-kehitysjohtaja
 • Miika Heinonen, logistiikkajohtaja
 • Vesa Järveläinen, ostojohtaja
 • Seppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, 6.8.2018 alkaen
 • Taina Suorsa, henkilöstöjohtaja, 1.10.2018 alkaen
 • Timo Halonen, palvelujohtaja
 • Esa Hjerppe, webmyyntijohtaja
 • Markus Pätilä, myyntijohtaja, myymälät

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodintekniikan alan ja tukkukaupan kysyntään, toimialan luonteeseen ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.3.2018. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2017. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 1 982 865,72 euroa eli 0,044 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,138 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset), yhteensä enintään 6 218 987,94 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 16.5.2018, 21.8.2018 ja 6.11.2018. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2018 hallitukseen valittiin Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Panu Porkka 22.3.2018 alkaen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se päätti hallituksen valiokunnista. Hallitus päätti jatkaa seuraavilla valiokunnilla: tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä strategiavaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku puheenjohtaja, Samuli Seppälä, Arja Talma ja Christoffer Häggblom. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom puheenjohtaja, Samuli Seppälä ja Kai Seikku. Strategiavaliokunnan jäseneksi valittiin hallituksen jäsenet Samuli Seppälä puheenjohtaja, Christoffer Häggblom, Robert Burén ja Mikael Hagman.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2018 päätti maksaa osinkoa 0,044 euroa (yhteensä 1 982 865,72 euroa) osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 23.3.2018 ja maksupäivä 3.4.2018.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,138 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2018 aikana.

Hallitus päätti 4.5.2018 maksaa osinkoa 0,045 euroa osakkeelta (yhteensä 2 027 930,85 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 8.5.2018 ja maksupäivä 16.5.2018.

Hallitus päätti 10.8.2018 maksaa osinkoa 0,046 euroa osakkeelta (yhteensä 2 072 995,98 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 14.8.2018 ja maksupäivä 21.8.2018.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com antoi 16.1.2018 ennakkotietoja yhtiön liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta vuonna 2017.

Yhtiö irtaantui PINS-kanta-asiakasohjelmasta 27.1.2018.

Verkkokauppa.com aloitti omien osakkeiden hankinnan 9.5.2018 ja päätti hankinnat 8.6.2018. Yhtiö hankki 82 500 omaa osaketta, joiden hinta oli keskimäärin 6,05 euroa osakkeelta.

Verkkokauppa.com päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä 16.5.2018.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Verkkokauppa.com nimitti 1.10.2018 Taina Suorsan henkilöstöjohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi alkaen 1.10.2018.

Hallitus päätti 26.10.2018 maksaa osinkoa 0,047 euroa osakkeelta (yhteensä 2 118 061,11 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä on 30.10.2018 ja maksupäivä 6.11.2018.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.


TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 26.10.2018 klo 10.00 Helsingin Jätkäsaaren toimitiloissa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerroksessa, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 26.10.2018 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata myös LiveStream-lähetyksenä (www.verklive.com).

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2019

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • Tilinpäätöstiedote 2018 julkaistaan perjantaina 15.2.2019
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu perjantaina 10.5.2019
 • Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu perjantaina 9.8.2019
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu perjantaina 25.10.2019

             
             
             
Helsingissä 26. lokakuuta 2018

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Jussi Tallgren, talousjohtaja
sähköposti jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Bank Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Osavuosikatsaus on laadittu paikallista lainsäädäntöä, hyvää kirjanpitotapaa sekä tilinpäätöksen 31.12.2017 kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu. Tilikausia koskevat tilinpäätökset ovat tilintarkastettuja.

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja.TULOSLASKELMA              
1 000 € 7-9/2018 7-9/2017* Muutos% 1-9/2018 1-9/2017* Muutos% 1-12/2017
LIIKEVAIHTO 116 772 105 420 10,8 % 321 499 304 406 5,6 % 431 804
Muut tuotot 121 23 429,5 % 214 62 245,7 % 81
Materiaalit ja palvelut -99 397 -91 547 8,6 % -273 173 -262 421 4,1 % -369 485
Henkilöstökulut -6 769 -5 695 18,8 % -21 147 -17 779 18,9 % -25 042
Poistot ja arvonalentumiset -306 -356 -14,0 % -962 -985 -2,3 % -1 352
Liiketoiminnan muut kulut -7 024 -6 113 14,9 % -20 626 -17 149 20,3 % -24 305
               
LIIKEVOITTO 3 397 1 731 96,2 % 5 804 6 133 -5,4 % 11 701
               
Rahoituskulut netto -46 8 -673,5 % -66 50 -233,2 % 383
               
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3 351 1 739 92,7 % 5 738 6 183 -7,2 % 12 084
               
Tilinpäätössiirrot 0 0   0   0   28
Tuloverot -700 -353 98,2 % -1 167 -1 449 -19,4 % -2 330
TILIKAUDEN VOITTO 2 652 1 386 91,3 % 4 571 4 734 -3,4 % 9 782

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaanTASE        
1 000 € 30.9.2018 30.9.2017* 31.12.2017
VASTAAVAA      
  PYSYVÄT VASTAAVAT      
  Aineettomat hyödykkeet 909 1 036 970
  Aineelliset hyödykkeet 2 066 1 767 1 976
  Sijoitukset 275 282 316
  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 250 3 085 3 263
         
  VAIHTUVAT VASTAAVAT      
  Vaihto-omaisuus 52 258 46 954 47 689
  Saamiset      
  Pitkäaikaiset saamiset 2 143 1 209 1 476
    Myyntisaamiset 1 707 771 1 039
    Muut saamiset 437 438 437
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 22 064 16 053 19 571
    Myyntisaamiset 13 746 10 273 11 396
    Muut saamiset 927 664 1 242
    Siirtosaamiset 7 391 5 116 6 933
  Rahat ja pankkisaamiset 25 975 29 860 51 878
  VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 102 441 94 075 120 614
VASTAAVAA YHTEENSÄ 105 691 97 160 123 877
         
VASTATTAVAA      
  OMA PÄÄOMA      
  Osakepääoma      
    Osakepääoma 100 100 100
  Muut rahastot      
    Sijoitetun vapaan oman      
    pääoman rahasto 25 554 25 493 25 493
  Edellisten tilikausien voitto (tappio) 8 678 7 413 5 475
  Tilikauden voitto (tappio) 4 571 4 734 9 782
  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 38 902 37 739 40 850
         
  Poistoero 47 75 47
         
  Pakolliset varaukset 675 810 637
         
  VIERAS PÄÄOMA      
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 66 067 58 536 82 343
    Saadut ennakot 3 157 3 135 3 282
    Ostovelat 48 173 39 895 63 149
    Muut velat 4 443 3 419 3 945
    Siirtovelat 10 294 12 087 11 966
  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 66 067 58 536 82 343
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 105 691 97 160 123 877

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaan

RAHAVIRTALASKELMA      
1 000 €   1-9/2018 1-9/2017* 2017
Liiketoiminta        
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5 738 6 183 12 084
Poistot ja arvonalentumiset 962 985 1 352
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset 0 47 57
Pakollisten varausten muutos 38 0 -173
Rahoitustuotot ja -kulut 66 -50 -383
Pitkäaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -668 -857 -1 124
Lyhyaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -1 826 -3 008 -6 527
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) -4 569 -2 910 -3 645
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-) -16 001 -1 941 21 866
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA -16 260 -1 550 23 507
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -32 -43 -51
Saadut korot liiketoiminnasta 7 92 123
Maksetut välittömät verot -2 046 -2 641 -3 521
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -18 331 -4 141 20 058
         
Investoinnit        
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -993 -1 217 -1 737
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -30 -297
Sijoitusten myynti 0 0 543
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -993 -1 247 -1 490
         
Rahoitus        
Omien osakkeiden hankinta -499 0 0
Maksetut osingot ja muu voitonjako -6 080 -6 444 -8 382
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -6 579 -6 444 -8 382
         
RAHAVAROJEN MUUTOS, LISÄYS (+), VÄHENNYS (-) -25 903 -11 832 10 186
         
RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA 51 878 41 692 41 692
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA 25 975 29 860 51 878

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaanLASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
1 000 € Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2018 100 25 493 15 257 0 40 850
Osingonjako 0 0 -6 080 0 -6 080
Omien osakkeiden hankinta 0 0 -499 0 -499
Omien osakkeiden luovutus 0 61 0 0 61
Tulos 0 0 0 4 571 4 571
OMA PÄÄOMA 30.9.2018 100 25 554 8 678 4 571 38 902
           
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 100 25 493 13 857 0 39 450
Osingonjako 0 0 -6 444 0 -6 444
Tulos 0 0 0 4 734 4 734
OMA PÄÄOMA 30.9.2017 100 25 493 7 413 4 734 37 739
           
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 100 25 493 13 857 0 39 450
Osingonjako 0 0 -8 382 0 -8 382
Tulos 0 0 0 9 782 9 782
OMA PÄÄOMA 31.12.2017 100 25 493 5 475 9 782 40 850

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaan


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

1) Kiinteät kulut = Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut
2) Kiinteät kulut, prosenttia = (Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut) / Liikevaihto x 100
3) Myyntikate = Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut
4) Myyntikate, prosenttia = (Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut) / Liikevaihto x 100
5) Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto ennen poistoja
6) Käyttökate (EBITDA), prosenttia = Liikevoitto ennen poistoja / Liikevaihto x 100
7) Liikevoittoprosentti = Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
8) Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti = Vertailukelpoinen liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
9) Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
10) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), 12 kk rullaava = (Tilikauden tulos + rahoituskulut + verot) / (Keskimääräinen oma pääoma + korollinen vieras pääoma) x 100
11) Nettovelkaantumisaste, % = (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset) / Oma pääoma x 100
12) Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
13) Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos = Vertailukelpoinen tilikauden tulos / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
14) Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu) = Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä + osakassopimuksen mukainen merkintäoikeuden mukainen osakemäärä
15) Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu) = Vertailukelpoinen tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä + osakassopimuksen mukainen merkintäoikeuden mukainen osakemäärä
16) Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä = Kuukausittainen keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
17) Henkilöstön määrä kauden lopussa = Keskimääräinen henkilöstön määrä katsauskauden viimeisellä viikolla

Liitteet
Verkkokauppacom Oyj OSAVUOSIKATSAUS 2018 tammi-syyskuu

Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun