Yhtiötiedotteet2018

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018: Q2 liikevaihto kasvoi +3,2% vaisussa markkinassa

Verkkokauppa.com Oyj - puolivuosikatsaus (tilintarkastamaton) 10.8.2018 klo 8.00

1.4.-30.6.2018 lyhyesti

 • Liikevaihto 102,2 miljoonaa euroa (4-6/2017: 99,0), kasvua 3,2 %
 • Myyntikate 14,6 miljoonaa euroa (14,4), kasvua 2,0 %
 • Myyntikate 14,3 % liikevaihdosta (14,5 %)
 • Käyttökate 0,7 miljoonaa euroa (2,6)
 • Käyttökatemarginaali 0,7 % (2,6 %)
 • Liikevoitto 0,4 miljoonaa euroa (2,3)
 • Liikevoittoprosentti 0,4 % liikevaihdosta (2,3 %)
 • Vuosineljänneksen voitto 0,3 miljoonaa euroa (1,8)
 • Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,04)
 • Yhtiön hallitus on hyväksynyt neljännesvuosittaisen osingon 0,046 euroa osaketta kohti
KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/2018 4-6/2017* Muutos% 1-6/2018 1-6/2017* Muutos% 1-12/2017
               
Liikevaihto, 1000 eur 102 214 99 014 3,2 % 204 727 198 986 3 % 431 804
Myyntikate, 1000 eur 14 620 14 363 1,8 % 30 951 28 112 10 % 62 319
Myyntikate, % 14,3 % 14,5 %   15,1 % 14,1 %   14,4 %
Käyttökate, 1000 eur 698 2 581 -73 % 3 063 5 031 -39 % 13 053
Käyttökate, % 0,7 % 2,6 %   1,5 % 2,5 %   3,0 %
Liikevoitto, 1000 eur 374 2 253 -83 % 2 407 4 402 -45 % 11 701
Liikevoitto, % liikevaihdosta 0,4 % 2,3 %   1,2 % 2,2 %   2,7 %
Kauden tulos, 1000 eur 286 1 799 -84 % 1 919 3 347 -43 % 9 782
               

* Vertailutiedot on muutettu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaan

1.1.-30.6.2018 lyhyesti

 • Liikevaihto 205 miljoonaa euroa (1-6/2017: 199), kasvua 2,9 %
 • Myyntikate 31,0 miljoonaa euroa (28,1), kasvua 10 %
 • Myyntikate 15,1 % liikevaihdosta (14,1 %)
 • Käyttökate 3,1 miljoonaa euroa (5,0)
 • Käyttökatemarginaali 1,5 % (2,5 %)
 • Liikevoitto 2,4 miljoonaa euroa (4,4)
 • Liikevoittoprosentti 1,2 % liikevaihdosta (2,2 %)
 • Katsauskauden voitto 1,9 miljoonaa euroa (3,3)
 • Osakekohtainen tulos 0,04 euroa (0,07)
 • Verkkokauppa.com avasi uuden jättimyymälän Raisioon maaliskuun 8 päivänä

             


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Verkkokauppa.com Oyj:n toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Yhtiön vahva tase mahdollistaa edelleen toiminnan laajentamisen strategian mukaisesti. Tulevaisuuden näkymiin kuitenkin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 18.6.2018, että Suomen BKT kasvaa 2,9 % vuonna 2018 ja 1,8 % vuonna 2019.

TULOSOHJEISTUS - Muuttumaton

Suomen vahva BKT:n kasvu ja Raision uuden jättimyymälän avajaiset vaikuttavat todennäköisesti positiivisesti Verkkokauppa.com:n liikevaihtoon. Toisaalta yhtiöllä oli epätavallisen korkeat tukkukaupan volyymit ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017. Tukkukaupan volyymit laskivat merkittävästi odotusten mukaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2018 verrattuna vastaavaan kauteen vuonna 2017. Raision myymälän avauskustannukset kertyvät pääosin ensimmäiselle vuosipuoliskolle 2018. Tästä syystä sekä myynnin kasvu että kannattavuus tulevat olemaan selvästi korkeammat jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2018.

Vuonna 2018 liikevaihdon odotetaan olevan 460-500 miljoonan euron välillä (432 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 11-14 miljoonan euron välillä (13 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 3,2 %:lla ollen 102,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi hieman enemmän kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä (Q1/2018 2,5 %), edelleen kohtalaisesti ja odotusten mukaisesti. Liikevaihdon kasvua rasitti tukkumyynnin huomattavasti alhaisempi liikevaihto verrattuna vuoden 2017 toiseen vuosineljännekseen. Markkinat jatkuivat kireinä kasvaen GfK:n mukaan vain 2,2 %. Verkkokauppa.com kasvoi markkinoita nopeammin ja voitti markkinaosuutta lähes kaikissa tuotealueissa.

Toisen vuosineljänneksen myyntikate oli 14,3 % käyttökatemarginaalin ollessa vain 0,7 % liikevaihdosta. Käyttökatetta rasitti Raision jättimyymälän avajaisten kustannukset ja alhaisempi myyntikate myynninedistämistoimista johtuen. Yhtiö odottaa koko vuoden kustannusten pysyvän korkeammalla tasolla uuden jättimyymälän jatkuvien tukipanostusten vuoksi.  Yhtiö on edelleen valmis sijoittamaan vielä aggressiivisempaan kampanjointiin varmistaakseen markkinoita nopeamman kasvun liikevaihdon osalta.

Vuoden 2018 jälkimmäiselle vuosipuoliskolle odotetaan suurempaa liikevaihdon kasvua ja parempaa kannattavuutta sillä loppuvuoden tukkumyynti odotetaan olevan viime vuoden kaltainen. Raision myymälä ja lisäkampanjointi odotetaan vauhdittavan liikevaihdon kasvua vuoden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Verkkokauppa.comin neljännen jättimyymälän avajaiset Raisiossa päättyivät 15.6.2018. Avajaiset olivat onnistuneet ja yhtiö tulee jatkamaan investointeja Turun seudun markkinaosuuden kasvun varmistamiseksi läpi koko vuoden.

Liiketoimintasuunnitelma vuosille 2018-2020 on päivitetty. Yhtiö keskittyy asiakaskokemukseen, saumattomaan monikanavaiseen liiketoimintamalliin ja parannettuun brändimarkkinointiin. Investoinnit myymäläkokemukseen, nettisivustoon sekä kustannuksia säästäviin teknologioihin jatkuvat vuonna 2018 ja seuraavina vuosina.

Uusi johtoryhmä on nyt muodostettu kun markkinointi- ja viestintäjohtaja Seppo Niemelä aloitti ja myyntijohtaja Tommi Jylhä-Vuorio aloittaa elokuussa toimissaan.

Yhtiön kasvun odotetaan jatkuvan myös keskipitkällä aikavälillä positiivisten kuluttajakäyttäytymisten, Suomen BKT:n kasvun sekä tulevaisuuden kasvuun keskittyvän strategian tukemana. Suuntaus on useamman vuoden ollut, että arviolta 1 % tai 400 miljoonaa euroa Suomen kivijalkakaupasta siirtyy vuosittain verkkoon nykyisen tason ollessa noin 11-12 %.

KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/2018 4-6/2017* 1-6/2018 1-6/2017* 1-12/2017
           
Liikevaihto, 1000 eur 102 214 99 014 204 727 198 986 431 804
Myyntikate, 1000 eur 14 620 14 363 30 951 28 112 62 319
Myyntikate, % 14,3 % 14,5 % 15,1 % 14,1 % 14,4 %
Käyttökate, 1000 eur 698 2 581 3 063 5 031 13 053
Käyttökate, % 0,7 % 2,6 % 1,5 % 2,5 % 3,0 %
Liikevoitto, 1000 eur 374 2 253 2 407 4 402 11 701
Liikevoitto, % liikevaihdosta 0,4 % 2,3 % 1,2 % 2,2 % 2,7 %
Kauden tulos, 1000 eur 286 1 799 1 919 3 347 9 782
Omavaraisuusaste, % 40,0 % 44,8 % 40,0 % 44,8 % 33,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % rullaava 12 kk 26,4 % 43,3 % 26,4 % 43,3 % 30,3 %
Nettovelkaantumisaste, % -55,6 % -57,3 % -55,6 % -57,3 % -127,4 %
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,01 0,04 0,04 0,07 0,22
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu), eur 0,01 0,04 0,04 0,07 0,22
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa*** 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä*** 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa*** 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Henkilöstön* lukumäärä kauden lopussa 687 592 687 592 633
           

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

** Vertailutiedot on muutettu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaan.

*** Sisältää yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

Verkkokauppa.com Oyj esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Verkkokauppa.com Oyj käyttää raportoinnissa terminologiaa joka vastaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) suosituksia liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. Vertailukelpoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia eriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään taulukko-osiossa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Huhti-kesäkuu 2018

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 3,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 3,2 miljoonaa euroa ja oli 102,2 miljoonaa euroa (99,0). Erityisesti kasvoi televisioiden, pienten kodinkoneiden, urheilun, suurten kodinkoneiden ja grillaamisen liikevaihto.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi 2,5 % huhti-kesäkuussa Suomessa.

Vertailukaudella osa liikevaihdon kasvusta johtui suuresta tukkueräkaupan volyymista asiakkaille, jotka vievät tuotteet ulkomaille. Tämä myynnin osuus laski vastaavaan kauteen 2017 verrattuna. Näitä myyntimääriä on tavanomaisesti vaikea arvioida, ja niiden kannattavuus on yleensä heikko. Nämä myynnit kuitenkin lisäävät yhtiön ostoja ja siten parantavat yhtiön asemaa suhteessa toimittajiinsa.

Henkilöstökulut kasvoivat huhti-kesäkuussa 22,0 % ollen 7,3 miljoonaa euroa (6,0). Kasvu tuli pääasiallisesti myymälöiden ja tukifunktioiden (asiakaspalvelun ja hallinnon) kasvaneesta henkilöstömäärästä. Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 0,9 miljoonaa euroa ja olivat 6,7 miljoonaa euroa (5,8). Kasvu tuli lähinnä uuden myymälän avaamisesta Raisioon.

Raision myymälä kasvatti markkinaosuuttaan. Myymälän avajaiskustannukset ovat olleet odotettuja kuluja hieman suuremmat.

Yhtiön liikevoitto huhti-kesäkuussa 2018 oli 0,4 miljoonaa euroa (2,3) ja kauden voitto 0,3 miljoonaa euroa (1,8).

Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,04).

Tammi-kesäkuu 2018

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 2,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 5,7 miljoonaa euroa ja oli 204,7 miljoonaa euroa (199,0). Erityisesti kasvoi televisioiden, pienten ja suurten kodinkoneiden, audio ja hifin sekä urheilun liikevaihto.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi 2,2 % tammi-kesäkuussa Suomessa.

Vertailukaudella osa liikevaihdon kasvusta johtui suuresta tukkueräkaupan volyymista asiakkaille, jotka vievät tuotteet ulkomaille. Tämä myynnin osuus laski vastaavaan kauteen 2017 verrattuna. Näitä myyntimääriä on tavanomaisesti vaikea arvioida, ja niiden kannattavuus on yleensä heikko. Nämä myynnit kuitenkin lisäävät yhtiön ostoja ja siten parantavat yhtiön asemaa suhteessa toimittajiinsa.

Verkkokauppa.com avasi uuden jättimyymälän Raisioon 8.3.2018. Tämä on yhtiön neljäs jättimyymälä. Raision myymälän kulut ovat olleet vähän suuremmat kuin odotettu

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-kesäkuussa 19,0 % ollen 14,4 miljoonaa euroa (12,1). Kasvu tuli pääasiallisesti myymälöiden ja tukifunktioiden (asiakaspalvelun ja hallinnon) kasvaneesta henkilöstömäärästä. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 2,6 miljoonaa euroa ja olivat 13,6 miljoonaa euroa (11,0). Kasvu tuli lähinnä uuden myymälän avaamisesta Raisioon sekä yhtiön oman asiakasrahoituksen, Apurahan, portfolion kasvusta.Portfolion kasvu kasvatti luottotappiovarausta.

Yhtiön liikevoitto tammi-kesäkuussa 2018 oli 2,4 miljoonaa euroa (4,4) ja kauden voitto 1,9 miljoonaa euroa (3,3).

Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,07).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-kesäkuussa 2018 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -25,3 miljoonaa euroa (-14,2). Tarkasteluajanjaksolla liiketoiminnan rahavirran heikkeneminen johtui pääosin ostovelkojen pienentymisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. Verkkokauppa.com:in käytäntö on maksimoida kassa-alennusten käyttö nykyisessä korkoympäristössä..

Yhtiö investoi katsauskauden aikana toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, minkä vuoksi järjestelmäkehityksen palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Nettoinvestoinnit tammi-kesäkuussa 2018 olivat 0,8 miljoonaa euroa (1,0)

30.6.2018 yhtiöllä oli 15 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka olivat käyttämättömiä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 10-20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Yhtiön tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä kasvava käyttökate ja 3-5 käyttökateprosentti. Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa vuosineljänneksittäin kasvavaa osinkoa.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 30.6.2018 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalla 2 525 575 kappaletta, mikä oli 5,6 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 8,09 euroa ja alin 4,95 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 6,22 euroa. Kauden osakevaihto oli 15,7 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 6,03 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 271 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallussa 30.6.2018 oli 82 500 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,18%. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2018). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 95 henkilöllä ja oli katsauskauden lopussa 687 (592). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Verkkokauppa.com Oyj:n uusi toimitusjohtaja Panu Porkka aloitti tehtävässään 22.3.2018.

Verkkokauppa.com nimitti 3.4.2018 Tommi Jylhä-Vuorion yhtiön myyntijohtajaksi ja Seppo Niemelän markkinointijohtajaksi. Niemelä aloitti tehtävässään 6.8.2018 ja Jylhä-Vuorio aloittaa tehtävässään 13.8.2018.  Nimityksien myötä Yhtiö perusti myös laajennetun johtoryhmän, jonka jäseniksi siirtyvät nykyisestä johtoryhmästä palvelujohtaja Timo Halonen, web-myyntijohtaja Esa Hjerppe sekä myyntijohtaja, myymälät Markus Pätilä.

Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmä:

 • Panu Porkka, toimitusjohtaja
 • Jussi Tallgren, talousjohtaja
 • Henrik Weckström, IT-kehitysjohtaja
 • Miika Heinonen, logistiikkajohtaja
 • Vesa Järveläinen, ostojohtaja
 • Seppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, 6.8.2018 alkaen
 • Tommi Jylhä-Vuorio, myyntijohtaja, 13.8.2018 alkaen

Verkkokauppa.com Oyj:n laajennettu johtoryhmä:

 • Panu Porkka, toimitusjohtaja
 • Jussi Tallgren, talousjohtaja
 • Henrik Weckström, IT-kehitysjohtaja
 • Miika Heinonen, logistiikkajohtaja
 • Vesa Järveläinen, ostojohtaja
 • Seppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, 6.8.2018 alkaen
 • Tommi Jylhä-Vuorio, myyntijohtaja, 13.8.2018 alkaen
 • Timo Halonen, palvelujohtaja
 • Esa Hjerppe, webmyyntijohtaja
 • Markus Pätilä, myyntijohtaja, myymälät

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodintekniikan alan ja tukkukaupan kysyntään, toimialan luonteeseen ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.3.2018. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2017. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 1 982 865,72 euroa eli 0,044 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,138 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset), yhteensä enintään 6 218 987,94 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 16.5.2018, 21.8.2018 ja 6.11.2018. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2018 hallitukseen valittiin Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Panu Porkka 22.3.2018 alkaen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy joka on ilmoittanut että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se päätti hallituksen valiokunnista. Hallitus päätti jatkaa seuraavilla valiokunnilla: tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä strategiavaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku puheenjohtaja, Samuli Seppälä, Arja Talma ja Christoffer Häggblom. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom puheenjohtaja, Samuli Seppälä ja Kai Seikku. Strategiavaliokunnan jäseneksi valittiin hallituksen jäsenet Samuli Seppälä puheenjohtaja, Christoffer Häggblom, Robert Burén ja Mikael Hagman.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2018 päätti maksaa osinkoa 0,044 euroa (yhteensä 1 982 865,72 euroa) osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 23.3.2018 ja maksupäivä 3.4.2018.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,138 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2018 aikana.

Hallitus päätti 4.5.2018 maksaa osinkoa 0,045 euroa osakkeelta (yhteensä 2 027 930,85 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 8.5.2018 ja maksupäivä 16.5.2018.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com antoi 16.1.2018 ennakkotietoja yhtiön liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta vuonna 2017.

Yhtiö irtaantui PINS-kanta-asiakasohjelmasta 27.1.2018.

Verkkokauppa.com aloitti omien osakkeiden hankinnan 9.5.2018 ja päätti hankinnat 8.6.2018. Yhtiö hankki 82 500 omaa osaketta, joiden hinta oli keskimäärin 6,05 euroa osakkeelta.

Verkkokauppa.com päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä 16.5.2018.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Hallitus päätti 10.8.2018 maksaa osinkoa 0,046 euroa osakkeelta (yhteensä 2 072 995,98 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä on 14.8.2018 ja maksupäivä 21.8.2018.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.


TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 10.8.2018 klo 10.00 Helsingin Jätkäsaaren toimitiloissa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerroksessa, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 10.8.2018 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata myös LiveStream-lähetyksenä (www.verklive.com).

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2018

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018 perjantaina 26.10.2018

             
             

Helsingissä 10. elokuuta 2018

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Jussi Tallgren, talousjohtaja
sähköposti jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Pankki Suomi Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Osavuosikatsaus on laadittu paikallista lainsäädäntöä, hyvää kirjanpitotapaa sekä tilinpäätöksen 31.12.2017 kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu. Tilikausia koskevat tilinpäätökset ovat tilintarkastettuja.

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja.TULOSLASKELMA              
1 000 € 4-6/2018 4-6/2017* Muutos% 1-6/2018 1-6/2017* Muutos% 1-12/2017
LIIKEVAIHTO 102 214 99 014 3,2 % 204 727 198 986 2,9 % 431 804
Muut tuotot 73 19 272,6 % 93 39 137,9 % 81
Materiaalit ja palvelut -87 593 -84 652 3,5 % -173 776 -170 874 1,7 % -369 485
Henkilöstökulut -7 292 -5 979 22,0 % -14 379 -12 084 19,0 % -25 042
Poistot ja arvonalentumiset -325 -328 -1,0 % -656 -630 4,3 % -1 352
Liiketoiminnan muut kulut -6 702 -5 822 15,1 % -13 602 -11 036 23,2 % -24 305
               
LIIKEVOITTO 374 2 253 -83,4 % 2 407 4 402 -45,3 % 11 701
               
Rahoituskulut netto -11 18 -160,3 % -20 42 -148,7 % 383
               
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 363 2 271 -84,0 % 2 387 4 443 -46,3 % 12 084
               
Tilinpäätössiirrot 0 0   0    0   28
Tuloverot -77 -473 -83,8 % -467 -1 096 -57,3 % -2 330
TILIKAUDEN VOITTO 286 1 799 -84,1 % 1 919 3 347 -42,7 % 9 782

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaanTASE        
1 000 € 30.6.2018 30.6.2017* 31.12.2017
VASTAAVAA        
  PYSYVÄT VASTAAVAT      
  Aineettomat hyödykkeet 884 1 144 970
  Aineelliset hyödykkeet 2 146 1 771 1 976
  Sijoitukset 316 282 316
  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 346 3 196 3 263
         
  VAIHTUVAT VASTAAVAT      
  Vaihto-omaisuus 53 556 47 677 47 689
  Saamiset      
  Pitkäaikaiset saamiset 1 965 501 1 476
    Myyntisaamiset 1 528 282 1 039
    Muut saamiset 437 219 437
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 18 488 14 888 19 571
    Myyntisaamiset 11 481 7 484 11 396
    Muut saamiset 724 848 1 242
    Siirtosaamiset 6 283 6 556 6 933
  Rahat ja pankkisaamiset 21 302 21 929 51 878
  VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 95 311 84 995 120 614
VASTAAVAA YHTEENSÄ 98 657 88 192 123 877
         
VASTATTAVAA      
  OMA PÄÄOMA      
  Osakepääoma      
    Osakepääoma 100 100 100
  Muut rahastot      
    Sijoitetun vapaan oman      
    pääoman rahasto 25 493 25 493 25 493
  Edellisten tilikausien voitto (tappio) 10 747 9 305 5 475
  Tilikauden voitto (tappio) 1 919 3 347 9 782
  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 38 259 38 246 40 850
         
  Poistoero 47 75 47
         
  Pakolliset varaukset 588 810 637
         
  VIERAS PÄÄOMA      
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 59 764 49 061 82 343
    Saadut ennakot 2 885 2 720 3 282
    Ostovelat 41 868 31 082 63 149
    Muut velat 3 910 2 264 3 945
    Siirtovelat 11 101 12 995 11 966
  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 59 764 49 061 82 343
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 98 657 88 192 123 877

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaanRAHAVIRTALASKELMA      
1 000 €   1-6/2018 1-6/2017* 2017
Liiketoiminta        
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 387 4 443 12 084
Poistot ja arvonalentumiset 656 630 1 352
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset 0 47 57
Pakollisten varausten muutos -49 0 -173
Rahoitustuotot ja -kulut 20 -42 -383
Pitkäaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -489 -149 -1 124
Lyhyaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) 1 838 -1 958 -6 527
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) -5 867 -3 633 -3 645
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-) -22 329 -11 828 21 866
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA -23 834 -12 490 23 507
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -26 -20 -51
Saadut korot liiketoiminnasta 5 61 123
Maksetut välittömät verot -1 435 -1 760 -3 521
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -25 289 -14 208 20 058
         
Investoinnit        
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -777 -972 -1 737
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -30 -297
Sijoitusten myynti 0 0 543
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -777 -1 003 -1 490
         
Rahoitus        
Omien osakkeiden hankinta -499   0   0
Maksetut osingot ja muu voitonjako -4 011 -4 552 -8 382
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -4 510 -4 552 -8 382
         
RAHAVAROJEN MUUTOS, LISÄYS (+), VÄHENNYS (-) -30 576 -19 763 10 186
         
RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA 51 878 41 692 41 692
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA 21 302 21 929 51 878

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaanLASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
1 000 € Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2018 100 25 493 15 257 0 40 850
Osingonjako 0 0 -4 011 0 -4 011
Omien osakkeiden hankinta   0   0 -499 0 -499
Tulos 0 0 0 1 919 1 919
OMA PÄÄOMA 30.6.2018 100 25 493 10 747 1 919 38 259
           
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 100 25 493 13 857 0 39 450
Osingonjako 0 0 -4 552 0 -4 552
Tulos 0 0 0 3 347 3 347
OMA PÄÄOMA 30.6.2017* 100 25 493 9 305 3 347 38 246
           
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 100 25 493 13 857 0 39 450
Osingonjako 0 0 -8 382 0 -8 382
Tulos 0 0 0 9 782 9 782
OMA PÄÄOMA 31.12.2017 100 25 493 5 475 9 782 40 850

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaan


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

1) Kiinteät kulut = Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut
2) Kiinteät kulut, prosenttia = (Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut) / Liikevaihto x 100
3) Myyntikate = Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut
4) Myyntikate, prosenttia = (Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut) / Liikevaihto x 100
5) Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto ennen poistoja
6) Käyttökate (EBITDA), prosenttia = Liikevoitto ennen poistoja / Liikevaihto x 100
7) Liikevoittoprosentti = Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
8) Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti = Vertailukelpoinen liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
9) Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
10) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), 12 kk rullaava = (Tilikauden tulos + rahoituskulut + verot) / (Keskimääräinen oma pääoma + korollinen vieras pääoma) x 100
11) Nettovelkaantumisaste, % = (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset) / Oma pääoma x 100
12) Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
13) Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos = Vertailukelpoinen tilikauden tulos / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
14) Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu) = Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä + osakassopimuksen mukainen merkintäoikeuden mukainen osakemäärä
15) Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu) = Vertailukelpoinen tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä + osakassopimuksen mukainen merkintäoikeuden mukainen osakemäärä
16) Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä = Kuukausittainen keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
17) Henkilöstön määrä kauden lopussa = Keskimääräinen henkilöstön määrä katsauskauden viimeisellä viikolla

Liitteet
Verkkokauppacom Oyj OSAVUOSIKATSAUS 2018 tammi-kesäkuu

Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun