Yhtiötiedotteet2018

Verkkokauppa.com Oyj: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2018: Liikevaihto kasvoi +2,5 % Q1:lla ja käyttökate oli edellisen vuoden tasolla

Verkkokauppa.com Oyj - osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 4.5.2018 klo 8.00

1.1.-31.3.2018 lyhyesti

 • Liikevaihto 102,5 miljoonaa euroa (1-3/2017: 100,0), kasvua 2,5 %
 • Myyntikate 16,3 miljoonaa euroa (13,7), kasvua 18,8 %
 • Myyntikate 15,9 % liikevaihdosta (13,8 %)
 • Käyttökate 2,4 miljoonaa euroa (2,5)
 • Käyttökatemarginaali 2,3 % (2,5 %)
 • Liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa (2,1)
 • Liikevoittoprosentti 2,0 % liikevaihdosta (2,1 %)
 • Vuosineljänneksen voitto 1,6 miljoonaa euroa (1,5)
 • Osakekohtainen tulos 0,04 euroa (0,03)
 • Verkkokauppa.com avasi uuden jättimyymälän Raisioon maaliskuun 8 päivänä
 • Yhtiön hallitus on hyväksynyt neljännesvuosittaisen osingon 0,045 euroa osaketta kohti
KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/2018 1-3/2017 Muutos% 1-12/2017
         
Liikevaihto, 1000 eur 102 513 99 971 2,5 % 431 804
Myyntikate, 1000 eur 16 330 13 749 19 % 62 319
Myyntikate, % 15,9 % 13,8 %   14,4 %
Käyttökate, 1000 eur 2 365 2 450 -3 % 13 053
Käyttökate, % 2,3 % 2,5 %   3,0 %
Liikevoitto, 1000 eur 2 033 2 149 -5 % 11 701
Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,0 % 2,1 %   2,7 %
Kauden tulos, 1000 eur 1 633 1 549 5 % 9 782
         

* Vertailutiedot on muutettu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaan

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Verkkokauppa.com Oyj:n toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Yhtiön vahva tase mahdollistaa edelleen toiminnan laajentamisen strategian mukaisesti. Tulevaisuuden näkymiin kuitenkin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 13.4.2018, että Suomen BKT kasvaa 2,6 % vuonna 2018 ja 2,2 % vuonna 2019.

TULOSOHJEISTUS - Muuttumaton

Suomen vahva BKT:n kasvu ja Raision uuden jättimyymälän avajaiset vaikuttavat todennäköisesti positiivisesti Verkkokauppa.com:n liikevaihtoon. Toisaalta yhtiöllä oli epätavallisen korkeat tukkukaupan volyymit ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017. Tukkukaupan volyymien odotetaan laskevan merkittävästi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2018 verrattuna vastaavaan kauteen vuonna 2017. Raision myymälän avauskustannukset kertyvät pääosin ensimmäiselle vuosipuoliskolle 2018. Tästä syystä sekä myynnin kasvu että kannattavuus tulevat olemaan selvästi korkeammat jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2018.

Vuonna 2018 liikevaihdon odotetaan olevan 460 - 500 miljoonan euron välillä (432 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 11 - 14 miljoonan euron välillä (13 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2,5 %:lla ollen 102,5 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaalin ollessa 2,3 %. Verkkokauppa.comin ensimmäinen vuosineljännes oli odotetusti vaisu. Yhtiö on viime kuukausina pääasiallisesti keskittynyt uuden Raision jättimyymälän avaamiseen. Sekä myyntikatetta että käyttökatetta rasitti Raision jättimyymälän valmisteluun ja avaamiseen liittyvät kustannukset. Tukkumyyntiä oli odotetusti ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2018 myös huomattavasti vähemmän kuin vuosi sitten. GfK:n mukaan Verkkokauppa.comin markkinaosuus kasvoi melkein kaikissa tuotealueissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

GfK:n mukaan kuluttajaelektroniikkamarkkina kasvoi Suomessa vain 1,8 % ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Verkkokauppa.comin kasvu jatkui markkinoita nopeampana, ottaen lisää markkinaosuutta toimillaan kasvaakseen vielä nopeammin. Verkkokauppa.comin vahva taloudellinen asema mahdollistaa vieläkin kilpaillummilla markkinoilla toimimisen ja auttaa yhtiötä kasvattamaan lisää markkinaosuuttaan.

Vuoden 2018 odotetaan tuovan lisää kasvua uuden Raision jättimyymälän avaamisen sekä Suomen BKT:n odotetun kasvun vauhdittamana. Epävarmuutta ensimmäiselle vuosipuoliskolle saattaa kuitenkin tuoda kilpailutilanne sekä tukkumyynnin kehitys. Yhtiö odottaa myynnin kasvun ja kannattavuuden olevan selvästi parempi vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla verrattuna vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Vuonna 2018 liikevaihdon odotetaan olevan 460 - 500 miljoonan euron (432 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja vertailukelpoisen käyttökatteen 11 - 14 miljoonan euron välillä (12,9 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Verkkokauppa.comin neljäs jättimyymälä avattiin Raisioon 8.3.2018. Avajaisten teema "100 päivän Mega-avajaiset" sisältävät erilaisia markkinointitoimia, kuten mahtavia tarjouksia ja erilaisia aktiviteettejä myymälässä. Onnistuneet myymäläavajaiset toivat paljon asiakkaita myymälään sekä sai runsaasti mediahuomiota tehden Verkkokauppa.comia entistäkin paremmin tunnetuksi Turun seudulla. Suunnitellut avajaisten myynninedistämistoimet jatkuvat toisella vuosineljänneksellä ja näillä odotetaan olevan negatiivinen vaikutus myyntikatteeseen ja kiinteisiin kuluihin.

Sekä Raision että Pirkkalan myymälä ovat rakennettu Verkkokauppa.comin uuden myymäläkonseptin mukaisesti. Lisäksi Oulun myymälää uudistettiin viime vuonna uuden konseptin mukaisesti.

Yhtiö jatkaa liiketoimintasuunnitelmansa päivittämistä keskittymällä vahvasti asiakaskokemukseen, saumattomaan ostokokemukseen ja parannettuun brändimarkkinointiin. Investoinnit asiakaskokemukseen sekä kustannuksia säästäviin teknologioihin ja projekteihin jatkuvat vuonna 2018.

Verkkokauppa.comin johtoryhmään tulee muutoksia kolmannella vuosineljänneksellä, sillä yhtiö on nimittänyt myyntijohtajaksi Tommi Jylhä-Vuorion sekä  markkinointi- ja viestintäjohtajaksi Seppo Niemelän, jotka molemmat liittyvät johtoryhmään. Nimitysten johdosta osa nykyisen johtoryhmän jäsenistä siirtyy uuteen yhtiön strategiaan keskittyvään laajennettuun johtoryhmään. Nämä muutokset auttavat yhtiötä keskittymään asiakaskokemukseen ja brändimarkkinointiin.

Verkkokauppa.comin historiassa tapahtui käänne, kun perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja Samuli Seppälä luovutti toimitusjohtajan tehtävät Panu Porkalle 22.3.2018. Olemme kiitollisia Samulin kaikesta yhtiön hyväksi tekemästään työstä ja odotamme innolla tämän hienon taipaleen jatkuvan yhdessä johtoryhmän ja muun henkilöstön kanssa.

Yhtiön kasvun odotetaan jatkuvan keskipitkällä aikavälillä vähittäiskaupan positiivisten merkkien, Suomen BKT:n kasvun sekä yhtiön kasvustrategian tukemana. Arviolta 1 % tai 400 miljoonaa euroa Suomen kivijalkakaupasta siirtyy vuosittain verkkoon nykyisen tason ollessa noin 10 %.KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
       
Liikevaihto, 1000 eur 102 513 99 971 431 804
Myyntikate, 1000 eur 16 330 13 749 62 319
Myyntikate, % 15,9 % 13,8 % 14,4 %
Käyttökate, 1000 eur 2 365 2 450 13 053
Käyttökate, % 2,3 % 2,5 % 3,0 %
Liikevoitto, 1000 eur 2 033 2 149 11 701
Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,0 % 2,1 % 2,7 %
Kauden tulos, 1000 eur 1 633 1 549 9 782
Omavaraisuusaste, % 41,8 % 43,7 % 33,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % rullaava 12 kk 30,2 % 39,5 % 30,3 %
Nettovelkaantumisaste, % -69,1 % -78,0 % -127,4 %
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,04 0,03 0,22
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu), eur 0,04 0,03 0,22
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Henkilöstön* lukumäärä kauden lopussa 681 561 633

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

** Vertailutiedot on muutettu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaan

Verkkokauppa.com Oyj esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Verkkokauppa.com Oyj käyttää raportoinnissa terminologiaa joka vastaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) suosituksia liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. Vertailukelpoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia eriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään taulukko-osiossa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Tammi-maaliskuu 2018

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 2,5 miljoonaa euroa ja oli 102,5 miljoonaa euroa (100,0). Erityisesti kasvoi televisioiden, pienten kodinkoneiden, komponenttien, audio ja hifin sekä suurten kodinkoneiden liikevaihto.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi 1,8 % tammi-maaliskuussa Suomessa.

Edellisellä vuosineljänneksellä ja vertailukaudella osa liikevaihdon kasvusta johtui suuresta tukkueräkaupan volyymista asiakkaille, jotka vievät tuotteet ulkomaille. Tämä myynnin osuus laski vastaavaan kauteen 2017 verrattuna. Näitä myyntimääriä on tavanomaisesti vaikea arvioida, ja niiden kannattavuus on yleensä heikko. Nämä myynnit kuitenkin lisäävät yhtiön ostoja ja siten parantavat yhtiön asemaa suhteessa toimittajiinsa.

Verkkokauppa.com avasi uuden jättimyymälän Raisioon 8.3.2018. Tämä on yhtiön neljäs jättimyymälä.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-maaliskuussa 16,1 % ollen 7,1 miljoonaa euroa (6,1). Kasvu tuli pääasiallisesti myymälöiden ja tukifunktioiden (asiakaspalvelun ja hallinnon) kasvaneesta henkilöstömäärästä. Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 1,7 miljoonaa euroa ja olivat 6,9 miljoonaa euroa (5,2). Kasvu tuli lähinnä uuden myymälän avaamisesta Raisioon sekä yhtiön oman asiakasrahoituksen, Apurahan,  portfolion kasvusta.

Yhtiön liikevoitto tammi-maaliskuussa 2018 oli 2,0 miljoonaa euroa (2,1) ja kauden voitto 1,6 miljoonaa euroa (1,5).

Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,03).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-maaliskuussa 2018 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -21,7 miljoonaa euroa (-10,3). Tarkasteluajanjaksolla liiketoiminnan rahavirran heikkeneminen johtui pääosin ostovelkojen pienentymisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. Verkkokauppa.com on maksimoinut kassa-alennusten käyttöä.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, minkä vuoksi järjestelmäkehityksen palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Nettoinvestoinnit tammi-maaliskuussa 2018 olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,2)

31.3.2018 yhtiöllä oli 15 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka olivat käyttämättömiä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 10-20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Yhtiön tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä kasvava käyttökate ja 3-5 käyttökateprosentti. Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa vuosineljänneksittäin kasvavaa osinkoa.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 31.3.2018 oli 45 065 130 osaketta.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalla 1 543 505 kappaletta, mikä oli 3,4 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 8,09 euroa ja alin 4,95 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 6,48 euroa. Kauden osakevaihto oli 10,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 5,30 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 239 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeita.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 70 henkilöllä ja oli katsauskauden lopussa 681 (561). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Verkkokauppa.com Oyj:n uusi toimitusjohtaja Panu Porkka aloitti tehtävässään 22.3.2018.

Verkkokauppa.com nimitti 3.4.2018 Tommi Jylhä-Vuorion yhtiön myyntijohtajaksi ja Seppo Niemelän markkinointijohtajaksi. He aloittavat omissa tehtävissään arviolta viimeistään 3.10.2018.  Nimityksien myötä Yhtiö perusti myös laajennetun johtoryhmän, jonka jäseniksi siirtyvät nykyisestä johtoryhmästä palvelujohtaja Timo Halonen, webmyyntijohtaja Esa Hjerppe sekä myyntijohtaja, myymälät Markus Pätilä.

Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmä:

 • Panu Porkka, toimitusjohtaja
 • Jussi Tallgren, talousjohtaja
 • Henrik Weckström, IT-kehitysjohtaja
 • Miika Heinonen, logistiikkajohtaja
 • Vesa Järveläinen, ostojohtaja
 • Seppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, viimeistään 3.10.2018 alkaen
 • Tommi Jylhä-Vuorio, myyntijohtaja, viimeistään 3.10.2018 alkaen

Verkkokauppa.com Oyj:n laajennettu johtoryhmä:

 • Panu Porkka, toimitusjohtaja
 • Jussi Tallgren, talousjohtaja
 • Henrik Weckström, IT-kehitysjohtaja
 • Miika Heinonen, logistiikkajohtaja
 • Vesa Järveläinen, ostojohtaja
 • Seppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, viimeistään 3.10.2018 alkaen
 • Tommi Jylhä-Vuorio, myyntijohtaja, viimeistään 3.10.2018 alkaen
 • Timo Halonen, palvelujohtaja
 • Esa Hjerppe, webmyyntijohtaja
 • Markus Pätilä, myyntijohtaja, myymälät

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodintekniikan alan ja tukkukaupan kysyntään, toimialan luonteeseen ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.3.2018. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2017. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 1 982 865,72 euroa eli 0,044 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,138 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset), yhteensä enintään 6 218 987,94 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 16.5.2018, 21.8.2018 ja 6.11.2018. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2018 hallitukseen valittiin Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Panu Porkka 22.3.2018 alkaen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy joka on ilmoittanut että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se päätti hallituksen valiokunnista. Hallitus päätti jatkaa seuraavilla valiokunnilla: tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä strategiavaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku puheenjohtaja, Samuli Seppälä, Arja Talma ja Christoffer Häggblom. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom puheenjohtaja, Samuli Seppälä ja Kai Seikku. Strategiavaliokunnan jäseneksi valittiin hallituksen jäsenet Samuli Seppälä puheenjohtaja, Christoffer Häggblom, Robert Burén ja Mikael Hagman.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2018 päätti maksaa osinkoa 0,044 euroa (yhteensä 1 982 865,72 euroa) osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 23.3.2018 ja maksupäivä 3.4.2018.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,138 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2018 aikana.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com antoi 16.1.2018 ennakkotietoja yhtiön liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta vuonna 2017.

Yhtiö irtaantui PINS-kanta-asiakasohjelmasta 27.1.2018.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Verkkokauppa.com nimitti 3.4.2018 Tommi Jylhä-Vuorion yhtiön myyntijohtajaksi ja Seppo Niemelän markkinointijohtajaksi. He aloittavat omissa tehtävissään arviolta viimeistään 3.10.2018.  Nimityksien myötä Yhtiö perusti myös laajennetun johtoryhmän, jonka jäseniksi siirtyvät nykyisestä johtoryhmästä palvelujohtaja Timo Halonen, webmyyntijohtaja Esa Hjerppe sekä myyntijohtaja, myymälät Markus Pätilä.

Hallitus päätti 4.5.2018 maksaa osinkoa 0,045 euroa osakkeelta (yhteensä 2 027 930,85 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8.5.2018 ja maksupäivä 16.5.2018.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.


TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 4.5.2018 klo 10.00 Helsingin Jätkäsaaren toimitiloissa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerroksessa, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 4.5.2018 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata myös LiveStream-lähetyksenä (www.verklive.com).

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2018

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2018 perjantaina 10.8.2018
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018 perjantaina 26.10.2018

             
             

Helsingissä 4. toukokuuta 2018

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Jussi Tallgren, talousjohtaja
sähköposti jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Pankki Suomi Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Osavuosikatsaus on laadittu paikallista lainsäädäntöä, hyvää kirjanpitotapaa sekä tilinpäätöksen 31.12.2017 kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu. Tilikausia koskevat tilinpäätökset ovat tilintarkastettuja.

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja.TULOSLASKELMA        
1 000 € 1-3/2018 1-3/2017* Muutos% 1-12/2017
LIIKEVAIHTO 102 513 99 971 2,5 % 431 804
Muut tuotot 20 19 3,3 % 81
Materiaalit ja palvelut -86 183 -86 222 0,0 % -369 485
Henkilöstökulut -7 086 -6 105 16,1 % -25 042
Poistot ja arvonalentumiset -332 -302 10,0 % -1 352
Liiketoiminnan muut kulut -6 899 -5 214 32,3 % -24 305
         
LIIKEVOITTO 2 033 2 149 -5,4 % 11 701
         
Rahoituskulut netto -9 23 -139,6 % 383
         
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 2 024 2 172 -6,8 % 12 084
         
Tilinpäätössiirrot 0 0   28
Tuloverot -391 -623 -37,3 % -2 330
TILIKAUDEN VOITTO 1 633 1 549 5,5 % 9 782

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaanTASE        
1 000 € 31.3.2018 31.3.2017* 31.12.2017
VASTAAVAA        
  PYSYVÄT VASTAAVAT      
  Aineettomat hyödykkeet 868 1 173 970
  Aineelliset hyödykkeet 2 284 1 309 1 976
  Sijoitukset 316 282 316
  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 469 2 764 3 263
         
  VAIHTUVAT VASTAAVAT      
  Vaihto-omaisuus 49 663 43 365 47 689
  Saamiset      
  Pitkäaikaiset saamiset 1 912 474 1 476
    Myyntisaamiset 1 475 255 1 039
    Muut saamiset 437 219 437
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 16 852 15 480 19 571
    Myyntisaamiset 10 832 6 609 11 396
    Muut saamiset 1 146 1 230 1 242
    Siirtosaamiset 4 873 7 641 6 933
  Rahat ja pankkisaamiset 27 985 30 557 51 878
  VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 96 411 89 875 120 614
VASTAAVAA YHTEENSÄ 99 880 92 639 123 877
         
VASTATTAVAA      
  OMA PÄÄOMA      
  Osakepääoma      
    Osakepääoma 100 100 100
  Muut rahastot      
    Sijoitetun vapaan oman      
    pääoman rahasto 25 493 25 493 25 493
  Edellisten tilikausien voitto (tappio) 13 274 12 054 5 475
  Tilikauden voitto (tappio) 1 633 1 549 9 782
  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 40 500 39 196 40 850
         
  Poistoero 47 75 47
         
  Pakolliset varaukset 567 810 637
         
  VIERAS PÄÄOMA      
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 58 766 52 558 82 343
    Saadut ennakot 2 868 2 862 3 282
    Ostovelat 42 627 36 443 63 149
    Muut velat 1 697 1 059 3 945
    Siirtovelat 11 574 12 194 11 966
  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 58 766 52 558 82 343
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 99 880 92 639 123 877

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaanRAHAVIRTALASKELMA      
1 000 €   1-3/2018 1-3/2017* 2017
Liiketoiminta        
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 024 2 172 12 084
Poistot ja arvonalentumiset 332 302 1 352
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset 0 13 57
Pakollisten varausten muutos -70 0 -173
Rahoitustuotot ja -kulut 9 -23 -383
Pitkäaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -436 -122 -1 124
Lyhyaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) 2 940 -3 613 -6 527
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) -1 974 680 -3 645
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-) -23 853 -8 280 21 866
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA -21 028 -8 872 23 507
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -26 -8 -51
Saadut korot liiketoiminnasta 4 31 123
Maksetut välittömät verot -611 -1 418 -3 521
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -21 661 -10 267 20 058
         
Investoinnit        
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -575 -177 -1 737
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -30 -297
Sijoitusten myynti 0 0 543
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -575 -208 -1 490
         
Rahoitus        
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 657 -661 -8 382
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 657 -661 -8 382
         
RAHAVAROJEN MUUTOS, LISÄYS (+), VÄHENNYS (-) -23 893 -11 135 10 186
         
RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA 51 878 41 692 41 692
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA 27 985 30 557 51 878

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaanLASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
1 000 € Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2018 100 25 493 15 257 0 40 850
Osingonjako 0 0 -1 983   0 -1 983
Tulos 0 0 0 1 633 1 633
OMA PÄÄOMA 31.3.2018 100 25 493 13 274 1 633 40 500
           
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 100 25 493 13 857 0 39 450
Osingonjako 0 0 -1 803 0 -1 803
Tulos 0 0 0 1 549 1 549
OMA PÄÄOMA 31.3.2017* 100 25 493 12 054 1 549 39 196
           
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 100 25 493 13 857 0 39 450
Osingonjako 0 0 -8 382 0 -8 382
Tulos 0 0 0 9 782 9 782
OMA PÄÄOMA 31.12.2017 100 25 493 5 475 9 782 40 850

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaan


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

1) Kiinteät kulut = Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut
2) Kiinteät kulut, prosenttia = (Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut) / Liikevaihto x 100
3) Myyntikate = Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut
4) Myyntikate, prosenttia = (Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut) / Liikevaihto x 100
5) Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto ennen poistoja
6) Käyttökate (EBITDA), prosenttia = Liikevoitto ennen poistoja / Liikevaihto x 100
7) Liikevoittoprosentti = Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
8) Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti = Vertailukelpoinen liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
9) Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
10) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), 12 kk rullaava = (Tilikauden tulos + rahoituskulut + verot) / (Keskimääräinen oma pääoma + korollinen vieras pääoma) x 100
11) Nettovelkaantumisaste, % = (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset) / Oma pääoma x 100
12) Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
13) Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos = Vertailukelpoinen tilikauden tulos / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
14) Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu) = Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä + osakassopimuksen mukainen merkintäoikeuden mukainen osakemäärä
15) Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu) = Vertailukelpoinen tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä + osakassopimuksen mukainen merkintäoikeuden mukainen osakemäärä
16) Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä = Kuukausittainen keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
17) Henkilöstön määrä kauden lopussa = Keskimääräinen henkilöstön määrä katsauskauden viimeisellä viikolla

Liitteet
Verkkokauppacom Oyj OSAVUOSIKATSAUS 2018 tammi-maaliskuu

Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun