Yhtiötiedotteet2018

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Verkkokauppa.com Oyj yhtiötiedote 21.3.2018 klo 15.35

Tänään pidetty Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous:

 • Vahvisti tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 maksettavaksi osingoksi 0,044 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.3.2018 ja maksupäivä 3.4.2018.
 • Valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,138 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2018 aikana. Maksupäivät ovat 16.5.2018, 21.8.2018 ja 6.11.2018. Yhtiö julkaisee päätökset erikseen.
 • Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
 • Valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Robert Burén, Christoffer Häggblom, Mikael Hagman, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma.
 • Valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.

Verkkokauppa.com Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen per 31.12.2017.

Osakekohtainen osinko 0,044 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,044 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 23.3.2018 ja maksupäivä 3.4.2018.

Valtuutus maksaa osinkoa 0,138 euroa

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,138 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 16.5.2018, 21.8.2018 ja 6.11.2018. Näin meneteltäessä hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Hallituksen palkkiot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

 • hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa
 • kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

             
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.comin osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

 • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa
 • kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa
 • nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa
 • kullekin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa

             
Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana.

Strategiavaliokunnan jäsenille ei makseta strategiavaliokuntatyöstä vuosipalkkiota. Strategiavaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euron kokouspalkkio ja kullekin strategiavaliokunnan jäsenelle maksetaan 1 500 euron kokouspalkkio jokaisesta strategiavaliokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Robert Burén, Christoffer Häggblom, Mikael Hagman, Kai Seikku ja Samuli Seppälä. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Arja Talma.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakemäärä vastaa enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan First North markkinapaikalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Christoffer Häggblom
Hallituksen puheenjohtaja
christoffer@riteventures.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun