Yhtiötiedotteet2018

Verkkokauppa.com Oyj: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2017: Liikevaihto kasvoi +10 % Q4:lla

Verkkokauppa.com Oyj - tilinpäätöstiedote (tilintarkastamaton) 9.2.2018 klo 8.00

1.10.-31.12.2017 lyhyesti

 • Liikevaihto 127 miljoonaa euroa (10-12/2016: 115,4), kasvua 10 %
 • Myyntikate 20,3 miljoonaa euroa (18,7), kasvua  9 %
 • Myyntikate 16,0 % liikevaihdosta (16,2 %)
 • Liikevoitto 5,6 miljoonaa euroa (6,6)
 • Liikevoittoprosentti 4,4 % liikevaihdosta (5,7 %)
 • Vuosineljänneksen voitto 5,0 miljoonaa euroa (5,4)
 • Osakekohtainen tulos 0,11 euroa (0,12)
KESKEISET TUNNUSLUVUT 10-12/2017 10-12/2016* Muutos% 1-12/2017 1-12/2016* Muutos%
             
Liikevaihto, 1000 eur 127 398 115 497 10 % 431 804 371 045 16 %
Myyntikate, 1000 eur 20 334 18 680 9 % 62 319 57 849 8 %
Myyntikate, % 16,0 % 16,2 %   14,4 % 15,6 %  
Vertailukelpoinen käyttökate, 1000 eur 5 934 6 921 -14 % 13 053 14 525 -10 %
Vertailukelpoinen käyttökate, % 4,7 % 6,0 %   3,0 % 3,9 %  
Vertailukelpoinen liikevoitto, 1000 eur 5 568 6 552 -15 % 11 701 13 229 -12 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, % liikevaihdosta 4,4 % 5,7 %   2,7 % 3,6 %  
Kauden tulos, 1000 eur 5 048 5 366 -6 % 9 782 10 112 -3 %
Vertailukelpoinen kauden tulos, 1000 eur 5 048 5 366  -6 % 9 782 10 591 -8 %

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaan

1.1.-31.12.2017 lyhyesti

 • Liikevaihto 432 miljoonaa euroa (1-12/2016: 371), kasvua 16 %
 • Myyntikate 62,3 miljoonaa euroa (57,8), kasvua 8 %
 • Myyntikate 14,4 % liikevaihdosta (15,6 %)
 • Liikevoitto 11,7 miljoonaa euroa (12,6)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto 11,7 miljoonaa euroa (13,2)
 • Liikevoittoprosentti 2,7 % liikevaihdosta (3,4 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 2,7 % liikevaihdosta (3,6 %)
 • Katsauskauden voitto 9,8 miljoonaa euroa (10,1)
 • Vertailukelpoinen katsauskauden voitto 9,8 miljoonaa euroa (10,6)
 • Osakekohtainen tulos 0,22 euroa (0,22)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 0,22 euroa (0,24)
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle neljännesvuosittain jaettavaa osinkoa 0,182 tilikaudelta 2017

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Yhtiön vahva tase mahdollistaa edelleen toiminnan laajentamisen strategian mukaisesti. Tulevaisuuden näkymiin kuitenkin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 19.12.2017, että Suomen BKT kasvaa 3,1 % vuonna 2017 ja 2,4 % vuonna 2018.

TULOSOHJEISTUS

Suomen vahva BKT:n kasvu ja Raision uuden jättimyymälän avajaiset vaikuttavat todennäköisesti positiivisesti Verkkokauppa.com:n liikevaihtoon. Toisaalta yhtiöllä oli epätavallisen korkeat tukkukaupan volyymit ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017. Tukkukaupan volyymien odotetaan laskevan merkittävästi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2018 verrattuna vastaavaan kauteen vuonna 2017. Raision myymälän avauskustannukset kertyvät pääosin ensimmäiselle vuosipuoliskolle 2018. Tästä syystä sekä myynnin kasvu että kannattavuus tulevat olemaan selvästi korkeammat jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2018.

Vuonna 2018 liikevaihdon odotetaan olevan 460 - 500 miljoonan euron välillä (432 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 11 - 14 miljoonan euron välillä (13 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA SAMULI SEPPÄLÄN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 10 %:lla ja koko vuoden 2017 kasvu oli 16 % ollen 432 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi jokaisena vuosineljänneksellä vuonna 2017. Neljännen vuosineljänneksen käyttökatemarginaali oli 4,7 % ja koko vuoden 2017 käyttökatemarginaali oli 3,0 %. GfK:n mukaan yhtiön markkinaosuus kasvoi melkein kaikissa tuotealueissa neljännellä vuosineljänneksellä jopa kolme prosenttiyksikköä tietyissä tuotealueissa ja  vuonna 2017 kokonaisuudessaan. Tämä kehitys vastaa hyvin yhtiön uutta keskipitkän aikavälin tavoitteita 10 - 20%:n vuosittaisestan liikevaihdon kasvusta ja 3-5 %:n käyttökatemarginaalista.

2018 odotetaan tuovan lisää kasvua uuden jättimyymälän avajaisen sekä BKT:n kasvun  vauhdittamana. Vuoden aikana epävarmuutta voidaan mahdollisesti odottaa kilpailutilanteen ja vientimyynnin kehityksen osalta. Vuoden 2018 tulosohjeistuksen mukaan liikevaihto odotetaan olevan 460 - 500 miljoonan euron (432 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja käyttökate 11 - 14 miljoonan euron välillä  (12,9 miljoonaa euroa vuonna 2017). Yhtiön hallitus ehdottaa suurempaa osinkoa vuodelle 2018 ja on täsmentänyt osingonmaksupolitiikkaa siten että, yhtiö maksaa vuosineljänneksittäin kasvavaa osinkoa.

Uuden Turun seudun jättimyymälän valmistelut ovat hyvin aikataulussa. Raisioon, Mylly -kauppakeskusalueelle, sijoittuva myymälä, palvelee Turun aluetta. Mega-avajaisia on suunniteltu maaliskuulle 2018 teemalla "100 päivän mega-avajaiset". Samalla kuin uuden myymälän odotetaan lisäävän liikevaihtoa 2018, myymälän avajaisiin ja käynnistämiiseen liittyy merkittäviä kertakustannuksia, pääasiallisesti ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä.

Verkkokauppa.com lopetti myös PINS-etukorttiohjelman yhteistyön tammikuussa tänä vuonna. Yhtiö keskittyy enemmän omiin asiakasprofilointeihin, etuihin sekä Apuraha-maksuihin.

Yhtiön investoinnit uusiin verkkomyyntiin soveltuviin tuotealueisiin ja kustannuksia säästäviin teknologioihin ja projekteihin jatkuvat, nyt uuden toimitusjohtajan Panu Porkan alaisuudessa, joka aloittaa tehtävänsä 22. päivänä maaliskuuta 2018. Minä jatkan hallituksen jäsenenä sekä osallistun yhtiön valiokuntien työskentelyyn. Olen henkilökohtaisesti hyvin tyytyväinen, että Panu Porkka tulee olemaan Verkkokauppa.comin uusi toimitusjohtaja. Haluan myös kiittää meidän asiakkaita, henkilökuntaa ja osakkeenomistajia viimeisistä 25 vuodesta.

Arviolta 1 % tai 400 miljoonaa euroa Suomen kivijalkakaupasta siirtyy vuosittain verkkoon nykyisen tason ollessa noin 10 %. Yhtiön liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan keskipitkällä aikavälillä vähittäiskaupan positiivisten merkkien, Suomen BKT:n kasvun sekä yhtiön kasvustrategian tukemana.

KESKEISET TUNNUSLUVUT 10-12/2017 10-12/2016** 1-12/2017 1-12/2016**
         
Liikevaihto, 1000 eur 127 398 115 497 431 804 371 045
Myyntikate, 1000 eur 20 334 18 680 62 319 57 849
Myyntikate, % 16,0 % 16,2 % 14,4 % 15,6 %
Käyttökate, 1000 eur 5 934 6 921 13 053 13 926
Käyttökate, % 4,7 % 6,0 % 3,0 % 3,8 %
Vertailukelpoinen käyttökate, 1000 eur 5 934 6 921 13 053 14 525
Vertailukelpoinen käyttökate, % 4,7 % 6,0 % 3,0 % 3,9 %
Liikevoitto, 1000 eur 5 568 6 552 11 701 12 630
Liikevoitto, % liikevaihdosta 4,4 % 5,7 % 2,7 % 3,4 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, 1000 eur 5 568 6 552 11 701 13 229
Vertailukelpoinen liikevoitto, % liikevaihdosta 4,4 % 5,7 % 2,7 % 3,6 %
Kauden tulos, 1000 eur 5 048 5 366 9 782 10 112
Vertailukelpoinen kauden tulos, 1000 eur 5 048 5 366 9 782 10 591
Omavaraisuusaste, % 33,8 % 40,0 % 33,8 % 40,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % rullaava 12 kk 30,3 % 33,6 % 30,3 % 33,6 %
Nettovelkaantumisaste, % -127,4 % -105,7 % -127,4 % -105,7 %
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,11 0,12 0,22 0,22
Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,11 0,12 0,22 0,24
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu), eur 0,11 0,12 0,22 0,22
Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,11 0,12 0,22 0,24
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 45 065 130 45 065 130 45 065 130   45 065 130
Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 45 065 130 45 065 130 45 065 130   45 065 130
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 45 065 130 45 065 130 45 065 130   45 065 130
Henkilöstön* lukumäärä kauden lopussa 633 563 633 563

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

** Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaan

Verkkokauppa.com Oyj esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Verkkokauppa.com Oyj käyttää raportoinnissa terminologiaa joka vastaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) suosituksia liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. Vertailukelpoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia eriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään taulukko-osiossa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.


LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Loka-joulukuu 2017

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 10,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 11,9 miljoonaa euroa ja oli 127,4 miljoonaa euroa (115,5). Erityisesti kasvoi televisioiden, pienten kodinkoneiden, suurten kodinkoneiden, audio ja hifin sekä koti ja valaistuksen liikevaihto.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi 6,2 % loka-joulukuussa Suomessa.

Edellisellä vuosineljänneksellä ja vertailukaudella osa liikevaihdon kasvusta johtui suuresta tukkueräkaupan volyymista asiakkaille, jotka vievät tuotteet ulkomaille, ja B2B-myynnistä. Tämä myynnin kokonaisuus kasvoi vastaavaan kauteen 2016 verrattuna. Näitä myyntimääriä on tavanomaisesti vaikea arvioida, ja niiden kannattavuus on yleensä heikko. Nämä myynnit kuitenkin lisäävät yhtiön ostoja ja siten parantavat yhtiön asemaa suhteessa toimittajiinsa.

Henkilöstökulut kasvoivat loka-joulukuussa 18,9 % ollen 7,3 miljoonaa euroa (6,1). Kasvu tuli pääasiallisesti myymälöiden ja tukifunktioiden (asiakaspalvelun ja hallinnon) kasvaneesta henkilöstömäärästä. Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 1,5 miljoonaa euroa ja olivat 7,2 miljoonaa euroa (5,7). Kasvu tuli lähinnä ulkoistetun palveluvaraston käytöstä.

Yhtiön liikevoitto loka-joulukuussa 2017 oli 5,6 miljoonaa euroa (6,6) ja kauden voitto 5,0 miljoonaa euroa (5,4).

Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,12).

Tammi-joulukuu 2017

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 16,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 60,8 miljoonaa euroa ja oli 431,8 miljoonaa euroa (371,0). Erityisesti kasvoi televisioiden, puhelinten, pienten kodinkoneiden, suurten kodinkoneiden sekä audio ja hifin liikevaihto.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi 5,1 % tammi-joulukuussa Suomessa.

Vertailukaudella osa liikevaihdon kasvusta johtui suuresta tukkueräkaupan volyymista asiakkaille, jotka vievät tuotteet ulkomaille, ja B2B-myynnistä. Tämä myynnin kokonaisuus kasvoi vuoteen 2016 verrattuna. Näitä myyntimääriä on tavanomaisesti vaikea arvioida, ja niiden kannattavuus on yleensä heikko. Nämä myynnit kuitenkin lisäävät yhtiön ostoja ja siten parantavat yhtiön asemaa suhteessa toimittajiinsa

Verkkokauppa.com avasi uuden ja sulki vanhan myymälän Pirkkalassa samassa kauppakeskuksessa. Oulun myymälä uudistettiin. Molemmat myymälät  avautuivat elokuun lopussa. Päätettiin avata uusi myymälä Raisioon ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vuonna 2018.

Henkilöstökulut kasvoivat katsauskaudella 2,5 % ollen 25,0 miljoonaa euroa (24,4). Vertailukausi sisältää 0,6 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavan lomapalkkakulukorvauksen, sillä yhtiön sisäinen tarkastus havaitsi 2016 teknisiä virheellisyyksiä yhtiön lomapalkkalaskennassa. Vertailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat 5,1 % ollen 25,0 miljoonaa euroa (23,8).

Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat ja olivat 24,3 miljoonaa euroa (19,6).

Yhtiön liikevoitto tammi-joulukuussa 2017 oli 11,7 miljoonaa euroa (12,6) ja kauden voitto 9,8 miljoonaa euroa (10,1). Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto tammi-joulukuussa 2017 oli 11,7 miljoonaa euroa (13,2) ja kauden voitto 9,8 miljoonaa euroa (10,6).

Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,22).

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,24).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-joulukuussa 2017 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 20,1 miljoonaa euroa (18,6). Tarkasteluajanjaksolla liiketoiminnan rahavirran paraneminen johtui pääosin ostovelkojen lisääntymisestä, vaikka Apuraha-myyntisaamiset kasvoivat selkeästi.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. Verkkokauppa.com on maksimoinut kassa-alennusten käyttöä.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, minkä vuoksi järjestelmäkehityksen palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Nettoinvestoinnit tammi-joulukuussa 2017 olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,9) Nettoinvestoinnit sisältävät 0,3 miljoonaa euroa (0,0) Vitvaruexperten.com Nordic AB:n osakkeiden myynnin sekä uudelleensijoituksen.

31.12.2017 yhtiöllä oli 15 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka olivat käyttämättömiä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 10-20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Yhtiön tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä kasvava käyttökate ja 3-5 käyttökateprosentti. Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa vuosineljänneksittäin kasvavaa osinkoa.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 31.12.2017 oli 45 065 130 osaketta.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalla 7 553 034 kappaletta, mikä oli 16,8 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 10,01 euroa ja alin 6,63 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 7,78 euroa. Kauden osakevaihto oli 58,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 7,08 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 319 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeita.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 70 henkilöllä ja oli katsauskauden lopussa 633 (563). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Hallituksen valinta on selvitetty alla kohdassa Varsinainen yhtiökokous 2017.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodintekniikan alan ja tukkukaupan kysyntään, toimialan luonteeseen ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 15.3.2017. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2016. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 1 802 605,20 euroa eli 0,04 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,126 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset), yhteensä enintään 5 678 206,38 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 10.5.2017, 28.8.2017 ja 31.10.2017. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2017 valittiin kaikki hallituksen jäsenet jatkamaan toimessaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallitukseen valittiin Christoffer Häggblom, Mikael Hagman, Minna Kurunsaari, Kai Seikku, Henrik Weckström ja Samuli Seppälä. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Samuli Seppälä.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy joka on ilmoittanut että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.4.2017. Ylimääräinen yhtiökokous päätti maksaa 0,02 euroa lisäosinkoa osakkeelta, yhteensä 901 302,60 euroa. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi kaksi uutta hallituksen jäsentä: Robert Burén ja Panu Porkka. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2017 päätti maksaa osinkoa 0,04 euroa (yhteensä 1 802 605,20 euroa) osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 17.3.2017 ja maksupäivä 24.3.2017.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,126 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2017 aikana. Ensimmäisessä erässä maksettiin osinkona 0,041 euroa osakkeelta (yhteensä 1 847 670,33 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 3.5.2017 ja maksupäivä 10.5.2017. Toisessa erässä maksettiin osinkona 0,042 euroa osakkeelta (yhteensä 1 892 735,46 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 18.7.2017 ja maksupäivä 25.7.2017. Kolmannessa erässä maksettiin osinkona 0,043 euroa osakkeelta (yhteensä 1 937 800,59 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 24.10.2017 ja maksupäivä 31.10.2017.

Lisäksi Ylimääräinen yhtiökokous 28.4.2017 päätti maksaa 0,02 euroa lisäosinkoa osakkeelta (yhteensä 901 302,60 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 3.5.2017 ja maksupäivä 10.5.2017.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Yhtiön hallitus päätti 10.2.2017 päivittää Yhtiön osingonjakopolitiikkaa niin, että Yhtiön tavoitteena on maksaa kasvavaa osinkoa. Yhtiö arvioi vuosittain edellytyksiä voitonjakoon siten, että mahdollinen voitonjako ei vaaranna Yhtiön strategiassa määriteltyä kasvutavoitetta tai muita Yhtiön taloudellisia tavoitteita.

Yhtiö nimitti 28.4.2017 alkaen Vesa Järveläisen ostojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Samalla toimitusjohtaja Samuli Seppälä luopui ostojohtajan toimesta.

Verkkokauppa.com ilmoitti 14.9.2017 tarkentavansa antamaansa ohjeistusta vuoden 2017 liikevaihdosta ja liiketuloksesta. Uuden ohjeistuksen mukaan vuonna 2017 liikevaihdon odotetaan ylittävän vuoden 2016 tason ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan alittavan vuoden 2016 tason.

Yhtiön hallitus nimitti 27.9.2017 Panu Porkan uudeksi toimitusjohtajaksi viimeistään 1.4.2018 alkaen. Samalla Samuli Seppälä luopuu toimitusjohtajan tehtävästä.

Verkkokauppa.com ja muut osakkeenomistajat myivät Vitvaruexperten.com Nordic AB osakkeensa Bygghemma Sverige AB:lle 12.10.2017. Voitto alkuperäisestä sijoituksesta on noin 0,3 miljoonaa euroa. Osa myyntihinnasta sijoitettiin uudelleen Vitvaruexperten.com Nordic AB:hen. Uudelleen sijoitus on noin 0,3 miljoonaa euroa. Uudelleen sijoitus mahdollistaa lisäkauppahinnan (earn out) saamisen vuosina 2018-2020.

Verkkokauppa.com ilmoitti 1.12.2017 tarkentavansa tulosohjeistustaan vuodelle 2017. Päivitetyn tulosohjeistuksen mukaan yhtiön liikevaihdon odotetaan ylittävän vuoden 2016 tason. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan alittavan vuoden 2016 tason ja olevan 8-10 miljoona euroa.

Verkkokauppa.com ilmoitti 15.12.2017 perustavansa seuraavat hallituksen valiokunnat: tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä strategiavaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku puheenjohtaja, Minna Kurunsaari ja Christoffer Häggblom. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom puheenjohtaja, Robert Burén ja Kai Seikku. Strategiavaliokunnan jäseneksi valittiin hallituksen jäsenet Samuli Seppälä puheenjohtaja, Christoffer Häggblom, Robert Burén ja Mikael Hagman.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Verkkokauppa.com antoi 16.1.2018 ennakkotietoja yhtiön liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta vuonna 2017.

Verkkokauppa.com Oyj:n uusi toimitusjohtaja Panu Porkka aloittaa 22.3.2018. Hänet nimitettiin Verkkokauppa.comin toimitusjohtajaksi 27.9.2017.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.


TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 9.2.2018 klo 10.00 Helsingin Jätkäsaaren toimitiloissa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerroksessa, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Samuli Seppälä kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 9.2.2018 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata myös LiveStream-lähetyksenä (www.verklive.com).

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2018

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018 perjantaina 4.5.2018
 • Puolivuotisikatsaus tammi-kesäkuu 2018 perjantaina 10.8.2018
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018 perjantaina 26.10.2018

             
             

Helsingissä 9. helmikuuta 2018

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Samuli Seppälä, toimitusjohtaja
sähköposti samuli.seppala@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Jussi Tallgren, talousjohtaja
sähköposti jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Pankki Suomi Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Osavuosikatsaus on laadittu paikallista lainsäädäntöä, hyvää kirjanpitotapaa sekä tilinpäätöksen 31.12.2016 kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu. Tilikausia koskevat tilinpäätökset ovat tilintarkastettuja.

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja.TULOSLASKELMA            
1 000 € 10-12/2017 10-12/2016* Muutos% 1-12/2017 1-12/2016* Muutos%
LIIKEVAIHTO 127 398 115 497 10,3 % 431 804 371 045 16,4 %
Muut tuotot 19 23 -16,8 % 81 95 -14,8 %
Materiaalit ja palvelut -107 064 -96 817 10,6 % -369 485 -313 196 18,0 %
Henkilöstökulut -7 263 -6 110 18,9 % -25 042 -24 420 2,5 %
Poistot ja arvonalentumiset -366 -369 -0,8 % -1 352 -1 296 4,3 %
Liiketoiminnan muut kulut -7 156 -5 671 26,2 % -24 305 -19 598 24,0 %
             
LIIKEVOITTO 5 568 6 552 -15,0 % 11 701 12 630 -7,4 %
             
Rahoituskulut netto 334 -9 3857,0 % 383 1 31872,2 %
             
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 5 901 6 543 -9,8 % 12 084 12 631 -4,3 %
             
Tilinpäätössiirrot 28 7 328,4 % 28 7 328,4 %
Tuloverot -881 -1 183 -25,5 % -2 330 -2 526 -7,8 %
TILIKAUDEN VOITTO 5 048 5 366 -5,9 % 9 782 10 112 -3,3 %

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaanTASE      
1 000 € 31.12.2017 31.12.2016*
VASTAAVAA    
  PYSYVÄT VASTAAVAT    
  Aineettomat hyödykkeet 970 1 222
  Aineelliset hyödykkeet 1 976 1 397
  Sijoitukset 316 251
  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 263 2 871
       
  VAIHTUVAT VASTAAVAT    
  Vaihto-omaisuus 47 689 44 044
  Saamiset    
  Pitkäaikaiset saamiset 1 476 352
    Myyntisaamiset 1 039 231
    Muut saamiset 437 121
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 19 571 12 929
    Myyntisaamiset 11 396 7 475
    Muut saamiset 1 242 517
    Siirtosaamiset 6 933 4 937
  Rahat ja pankkisaamiset 51 878 41 692
  VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 120 614 99 017
VASTAAVAA YHTEENSÄ 123 877 101 888
       
VASTATTAVAA    
  OMA PÄÄOMA    
  Osakepääoma    
    Osakepääoma 100 100
  Muut rahastot    
    Sijoitetun vapaan oman    
    pääoman rahasto 25 493 25 493
  Edellisten tilikausien voitto (tappio) 5 475 3 745
  Tilikauden voitto (tappio) 9 782 10 112
  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 40 850 39 450
       
  Poistoero 47 75
       
  Pakolliset varaukset 637 810
       
  VIERAS PÄÄOMA    
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 82 343 61 553
    Saadut ennakot 3 282 3 065
    Ostovelat 63 149 42 087
    Muut velat 3 945 3 496
    Siirtovelat 11 966 12 906
  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 82 343 61 553
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 123 877 101 888

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaanRAHAVIRTALASKELMA    
1 000 € 2017 2016*
Liiketoiminta    
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 12 084 12 631
Poistot ja arvonalentumiset 1 352 1 296
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset 57 0
Pakollisten varausten muutos -173 0
Rahoitustuotot ja -kulut -383 -1
Pitkäaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -1 124 -241
Lyhyaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -6 527 -3 812
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) -3 645 -5 302
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-) 21 866 15 770
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA 23 507 20 341
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -51 -39
Saadut korot liiketoiminnasta 123 44
Maksetut välittömät verot -3 521 -1 715
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 20 058 18 631
     
Investoinnit    
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -1 737 -949
Investoinnit muihin sijoituksiin -297 0
Sijoitusten myynti 543 0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 490 -949
     
Rahoitus    
Maksetut osingot ja muu voitonjako -8 382 -6 760
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -8 382 -6 760
     
RAHAVAROJEN MUUTOS, LISÄYS (+), VÄHENNYS (-) 10 186 10 922
     
RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA 41 692 30 770
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA 51 878 41 692

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaanLASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
1 000 € Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 100 25 493 13 857 0 39 450
Osingonjako 0 0 -8 382 0 -8 382
Tulos 0 0 0 9 782 9 782
OMA PÄÄOMA 31.12.2017 100 25 493 5 475 9 782 40 850
           
OMA PÄÄOMA 1.1.2016* 100 25 493 10 505 0 36 098
Osingonjako 0 0 -6 760 0 -6 760
Tulos 0 0 0 10 112 10 112
OMA PÄÄOMA 31.12.2016 100 25 493 3 745 10 112 39 450

* Vertailutiedot on korjattu yhtiötiedotteen 7.2.2018 mukaan

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT    
1 000 € 1-12/2017 1-12/2016
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 0 -599
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät rahoituserissä 0 0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät veroissa 0 120
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0 -479
     
Vuoden 2016 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät lomapalkkakulujaksotukseen.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

1) Kiinteät kulut = Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut
2) Kiinteät kulut, prosenttia = (Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut) / Liikevaihto x 100
3) Myyntikate = Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut
4) Myyntikate, prosenttia = (Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut) / Liikevaihto x 100
5) Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto ennen poistoja
6) Käyttökate (EBITDA), prosenttia = Liikevoitto ennen poistoja / Liikevaihto x 100
7) Liikevoittoprosentti = Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
8) Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti = Vertailukelpoinen liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
9) Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
10) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), 12 kk rullaava = (Tilikauden tulos + rahoituskulut + verot) / (Keskimääräinen oma pääoma + korollinen vieras pääoma) x 100
11) Nettovelkaantumisaste, % = (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset) / Oma pääoma x 100
12) Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
13) Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos = Vertailukelpoinen tilikauden tulos / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
14) Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu) = Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä + osakassopimuksen mukainen merkintäoikeuden mukainen osakemäärä
15) Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu) = Vertailukelpoinen tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä + osakassopimuksen mukainen merkintäoikeuden mukainen osakemäärä
16) Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä = Kuukausittainen keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
17) Henkilöstön määrä kauden lopussa = Keskimääräinen henkilöstön määrä katsauskauden viimeisellä viikolla

Liitteet
Verkkokauppacom Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2017 tammi-joulukuu

Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun