Yhtiötiedotteet2014

Verkkokauppa.com Oyj hakeutuu NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle

Verkkokauppa.com Oyj                                                         Yhtiötiedote 24.3.2014 klo 09.30

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN. 

Verkkokauppa.com Oyj hakeutuu NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle

Verkkokauppa.com Oyj:n ("Verkkokauppa.com" tai "Yhtiö") hallitus ja tietyt osakkeenomistajat ("Myyjät") ovat päättäneet järjestää uusannin ("Uusanti") ja osakemyynnin ("Osakemyynti"), yhdessä ("Listautumisanti") sekä hakea Verkkokauppa.comin osakkeiden listausta NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle. Listautumisanti alkaa 25.3.2014. Kaupankäynnin odotetaan alkavan arviolta 8.4.2014. Listautumisannin alustava merkintähinta on 20,00 - 24,00 euroa osakkeelta ("Alustava Merkintähinta"). Tämä tarkoittaa noin 150 - 180 miljoonan euron markkina-arvoa listautumisannin toteutuessa täysimääräisesti Alustavan Merkintähinnan mukaisesti.

Listautumisannissa tarjotaan osakkeita suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ("Instituutioanti"), sekä Verkkokauppa.comin henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti", yhdessä Instituutioannin kanssa "Listautumisanti"). Listautumisannissa tarjotaan alustavasti enintään 2 425 656 osaketta edustaen noin 32,3 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen. Listautumisannin yhteydessä Verkkokauppa.comin on tarkoitus tarjota merkittäväksi 820 000 uutta osaketta ("Antiosakkeet") ja siten kerätä uutta pääomaa noin 18,0 miljoonaa euroa ennen annista aiheutuvia kuluja.

Osakemyynnissä tietyt Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat tarjoavat ostettavaksi enintään 1 605 656 osaketta ("Myyntiosakkeet", yhdessä Antiosakkeiden kanssa "Tarjottavat Osakkeet"). Listautumisannin suurin myyjä, Rite Internet Ventures Holding AB (suoraan tai kokonaan omistansa tytäryhtiön kautta), joka tarjoaa enintään 1 220 659 Myyntiosaketta, jää edelleen Listautumisannin jälkeen Yhtiön merkittäväksi omistajaksi noin 14,9 prosentin omistusosuudella, mikäli Listautumisanti merkitään täyteen. Lisäksi yhtiön pääomistaja, Samuli Seppälä, tarjoaa enintään 384 997 Myyntiosaketta. Mikäli Listautumisanti merkitään täysimääräisesti, alenisi Samuli Seppälän annin jälkeinen omistusosuus 49,9 prosenttiin.

Listautumisantia ennen Rite Internet Ventures Holding AB käyttää sille myönnetyn option merkitä yhtiöltä 1 435 365 uutta osaketta. Yhtiön option merkinnästä saamat noin 5,6 miljoonan euron tuotot käytetään osittain yhtiön merkittävien osakkeenomistajien Yhtiölle myöntämien noin 4,3 miljoonan euron pääomalainojen takaisinmaksuun.

"Kaupan siirtyessä verkkoon, aiomme ottaa edelleen markkinaosuutta erityisesti kivijalka- ja erikoiskaupalta Suomessa skaalautuvaa liiketoimintamalliamme vahvasti hyödyntäen. Aiomme kuitenkin tehdä tämän asiakaslupauksemme 'todennäköisesti aina halvempi' mukaisesti. Nyt onkin Verkkokauppa.comille oikea aika lähteä hakemaan rohkeasti lisää kasvua ja markkinaosuutta NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle hakeutuvana yhtiönä" kertoo Yhtiön toimitusjohtaja Samuli Seppälä.

Hallituksen puheenjohtajan, Christoffer Häggblomin mukaan "Listautumisanti mahdollistaa Verkkokauppa.comin eri kehityshankkeiden nopeamman aloittamisen ja läpiviennin. Yhtiössä selvitetään mm. uusia asiakasrahoituspalveluita ja liittymistä ostoyhteisöön. Moni kehityshankkeemme on IT-painotteinen, ja haluammekin kasvattaa etumatkaamme IT-järjestelmissä ja osaamisessa."

Listautumisannin järjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj ("Nordea" tai "Järjestäjä"). Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat Nordean merkintäpaikat liitteen ehdoissa tarkemmin kuvatulla tavalla. Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Tarkemmat tiedot Verkkokauppa.com Oyj:n Listautumisannista

Instituutioanti alkaa 25.3.2014 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 7.4.2014 kello 12.00. Yleisöanti alkaa 25.3.2014 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 3.4.2014 kello 16.00. Merkintäaika päättyy internetin E-merkinnän osalta viimeistään 1.4.2014 kello 16.00. Yhtiöllä ja Myyjillä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 31.3.2014 kello 17.00. Instituutio- ja Yleisöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio- ja Yleisöannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote.

Verkkokauppa.com on tänään jättänyt listalleottohakemuksen NASDAQ OMX:lle Yhtiön osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella VERK. Kaupankäynnin odotetaan alkavan NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalla arviolta 8.4.2014.

Nordea toimii Instituutioannin ja Yleisöannin Järjestäjänä. Listautumisannin Alustava Merkintähinta on 20,00 - 24,00 euroa osakkeelta. Verkkokauppa.com ja Myyjät tekevät lopullisen päätöksen merkittäväksi tarjottavien osakkeiden määrästä ja lopullisesta merkintähinnasta Instituutioannin merkintäajan päätyttyä, arviolta viimeistään 7.4.2014.

Verkkokauppa.comin Uusannin tavoitteena on parantaa Yhtiön strategista joustavuutta ja mahdollisuuksia kasvaa strategiansa mukaisesti sekä luoda edellytykset investoida nykyiseen liiketoimintaan liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Lisäksi Uusannin tavoitteena on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen. Listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää, lisätään yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta ja parannetaan Yhtiön tunnettuutta, hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Osakkeen likviditeettiä. Listautumisannin myötä Yhtiön osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää mahdollisissa yritysostoissa sekä Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa.

Listautumisannissa tarjotaan alustavasti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta, josta Myyjät tarjoavat ostettavaksi  yhteensä enintään 1 605 656 Myyntiosaketta ja Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 820 000 Antiosaketta. Instituutioanti käsittää alustavasti 2 175 656 Tarjottavaa Osaketta. Yleisöannissa tarjotaan alustavasti 250 000 Tarjottavaa Osaketta Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 200 000 Osaketta tai, jos Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Osakkeiden kokonaismäärä. Yleisöannissa Verkkokauppa.com:in henkilöstöllä on allokaatioetuoikeus 500 osakkeeseen saakka työntekijää kohden.

Rite Internet Ventures Holding AB antaa Järjestäjälle lisäosakeoption ostaa ylikysyntätilanteissa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta NASDAQ OMX First North listalla, eli arviolta 8.4.2014 - 8.5.2014 välisenä ajanjaksona, enintään 363 848 Osaketta tai hankkia näille merkitsijät yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Sikäli kun Lisäosakeoptio käytetään, Järjestäjä sitoutuu hankkimaan merkitsijät näille osakkeille.

Järjestäjä tulee solmimaan Lisäosakeoptioon ja stabilointiin liittyvän osakelainaussopimuksen Rite Internet Ventures Holding AB:n (tai sen kokonaan omistaman tytäryhtiön) kanssa. Listautumisannin yhteydessä Järjestäjä saattaa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta NASDAQ OMX First North -listalla suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta.

Esite on saatavilla suomenkielisenä Listautumisannin merkintäpaikoista sekä Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki. Esite on lisäksi saatavilla Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.verkkokauppa.com/listautumisanti ja Nordean verkkosivustolta www.nordea.fi/osakkeet arviolta 24.3.2014 alkaen.

Lisätietoja Yhtiöstä on tämän tiedotteen liitteenä.

Liite A sisältää Listautumisannin ehdot, Liite B lyhyen kuvauksen Verkkokauppa.comista, ja Liite C kuvauksen Yhtiön taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnan tuloksesta. Liitteissä olevia tietoja tulee lukea yhdessä Esitteen kanssa kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi Yhtiöstä.

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Verkkokauppa.com Oyj, toimitusjohtaja Samuli Seppälä, samuli.seppala@verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com Oyj, talousjohtaja Jussi Tallgren, jussi.tallgren@verkkokauppa.com

Puhelimitse yhteydenotot 010 309 5555 (keskus)

Nordea Pankki Suomi Oyj, Markets Investment Banking, Jaakko Eteläaho 09 165 59779

Rajoitukset

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta osakkeiden myymiseksi tai kehotusta tekemään tarjousta osakkeiden ostamiseksi mitään arvopapereita millään lainkäyttöalueella. Tämä asiakirja ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä, antaa merkintäsitoumusta tai ostaa arvopapereita eikä tämä asiakirja tai mikään osa siitä muodosta pohjaa millekään sopimukselle eikä tähän asiakirjaan tai sen osaan tule vedota minkään arvopaperiin liittyvän sopimuksen yhteydessä millään lainkäyttöalueella. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä asiakirjassa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Verkkokauppa.comin julkaiseman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Tätä asiakirjaa ei saa jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Verkkokauppa.com Oyj ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liite A: Listautumisannin ehdot

Yleiskuvaus

Listautumisanti

Uusannissa ja Osakemyynnissä (yhdessä "Listautumisanti") tarjotaan alustavasti enintään 2 425 656 Verkkokauppa.com Oyj:n ("Yhtiö") osaketta ("Tarjottavat Osakkeet") institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutioanti") ja Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"). Listautumisannissa tarjottavat Osakkeet edustavat 32,3 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen ottaen huomioon, että i) Listautumisannissa alustavasti Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti ja että ii) Rite Internet Ventures Holding AB käyttää täysimääräisesti oikeutensa merkitä Yhtiön uusia osakkeita ennen Listautumisannin toteutusta.

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin erityisistä ehdoista ja Yleisöannin erityisistä ehdoista.

Uusanti

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valtuutti 13.3.2014 Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön osakkeiden lukumäärän korottamisesta enintään 1 500 000 uudella osakkeella. Yhtiön hallitus päätti 20.3.2014 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 820 000 uutta osaketta ("Antiosakkeet") tarjoten uusia Osakkeita institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Uusanti"). Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi. Verkkokauppa.comin Uusannin tavoitteena on parantaa Yhtiön strategista joustavuutta ja mahdollisuuksia kasvaa strategiansa mukaisesti sekä luoda edellytykset investoida nykyiseen liiketoimintaan liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Lisäksi Uusannin tavoitteena on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen. Listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, parannetaan Yhtiön tunnettuutta, hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Osakkeen likviditeettiä. Listautumisannin myötä Yhtiön osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää mahdollisissa yritysostoissa sekä Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hyväksytystä Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Uusannin yhteydessä. Uusannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 7 510 855 osakkeeseen. Uusannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet edustavat enintään noin 10,9 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ottaen huomioon, että Uusanti merkitään täysimääräisesti ja että Rite Internet Ventures Holding AB käyttää täysimääräisesti oikeutensa merkitä Yhtiön uusia osakkeita ennen Listautumisannin toteutusta.

Osakemyynti

Yhtiön osakkeenomistajat Samuli Seppälä ja Rite Internet Ventures Holding AB (suoraan tai kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta) ("Myyjät") tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 1 605 656 Osaketta ("Myyntiosakkeet") institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Osakemyynti"). Osakemyynnissä tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 21,38 prosenttia Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Uusannin jälkeen ottaen huomioon, että Uusannissa tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että Rite Internet Ventures Holding AB käyttää täysimääräisesti oikeutensa merkitä Yhtiön uusia osakkeita ennen Listautumisannin toteutusta. Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, vähennettäisiin Myyntiosakkeiden määrää vastaamaan tehtyjä merkintöjä. Myyntiosakkeiden määrää vähennettäessä ensisijaisesti vähennettäisiin Rite Internet Ventures Holding AB:n myymien Osakkeiden määrää. Lisätietoja Myyjistä on Esitteen osiossa "Liite 1 - Myyjinä toimivat osakkeenomistajat".

Lisäosakeoptio

Rite Internet Ventures Holding AB antaa Pääjärjestäjälle lisäosakeoption ostaa ylikysyntätilanteissa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta NASDAQ OMX First North listalla, eli arviolta 8.4.2014-8.5.2014 välisenä ajanjaksona, enintään 363 848 Osaketta tai hankkia näille ostajia yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Sikäli kun Lisäosakeoptio käytetään, Pääjärjestäjä sitoutuu hankkimaan ostajat näille osakkeille.

Vakauttamistoimenpiteet

Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä saattaa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First North -listalla suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Erityisesti Pääjärjestäjä voi myydä suuremman määrän Osakkeita kuin sillä on hallussa, jolloin syntyy lyhyt positio. Lyhyeksi myynti on katettu, mikäli lyhyt positio ei ylitä osakkeiden määrää, jonka Pääjärjestäjä voi hankkia Lisäosakeoptiolla. Pääjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyeksi myynnin Lisäosakeoptiolla tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määritettäessä Osakkeiden hankintatapaa katetun lyhyeksi myynnin sulkemiseksi Pääjärjestäjä ottaa huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lisäosakeoption mukaiseen hintaan. Pääjärjestäjä voi myös myydä Osakkeita yli Lisäosakeoption kattaman määrän, jolloin syntyy kattamaton lyhyt positio. Kattamaton lyhyt positio ei kuitenkaan saa ylittää viittä prosenttia alkuperäisestä tarjouksesta. Pääjärjestäjän on katettava kattamaton lyhyt positio ostamalla Osakkeita markkinoilta. Kattamaton lyhyt positio syntyy todennäköisimmin silloin, jos Pääjärjestäjä uskoo, että Osakkeiden markkinahintaan kohdistuu Osakkeiden hinnoittelun jälkeen hintaa alentavia paineita, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti Listautumisannissa Osakkeita ostaneisiin sijoittajiin. Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä voi myös ostaa osakkeita markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia osakkeiden hinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. Pääjärjestäjällä ei ole velvoitetta suorittaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa.

Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta.

Pääjärjestäjä solmii Lisäosakeoptioon ja stabilointiin liittyvän osakelainaussopimuksen Rite Internet Ventures Holding AB:n (tai sen kokonaan omistaman tytäryhtiön) kanssa. Osakelainaussopimuksen mukaan Pääjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän, jolla katetaan Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti tehdyt ylimerkinnät. Jos Pääjärjestäjä lainaa Osakkeita näiden määräysten mukaisesti, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Rite Internet Ventures Holding AB:lle.

Pääjärjestäjä

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj ("Nordea" tai "Pääjärjestäjä").

Merkintätakaus

Yhtiö, Myyjät ja Pääjärjestäjä tulevat solmimaan arviolta 7.4.2014 järjestämissopimuksen ("Järjestämissopimus"). Järjestämissopimus sisältää Nordean merkintätakauksen koko Listautumisannin (sisältäen sekä Uusannin että Osakemyynnin) osalta.

Listautumisannin ehdollisuus

Yhtiön hallitus ja Myyjät päättävät Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden määristä sekä lopullisesta Osakkeiden merkintähinnasta institutionaalisille sijoittajille suunnatun tarjousmenettelyn päätyttyä, arviolta 7.4.2014. Listautumisanti on ehdollinen ja edellyttää, että Järjestämissopimus allekirjoitetaan Yhtiön, Myyjien ja Pääjärjestäjän välillä.

Merkintäaika

Instituutioannin merkintäaika alkaa 25.3.2014 kello 10:00 ja päättyy viimeistään 7.4.2014 kello 12.00. Yleisöannin merkintäaika alkaa 25.3.2014 kello 10:00 ja päättyy internetin E-merkinnän osalta viimeistään 1.4.2014 kello 16:00. Yleisöannin merkintäaika Nordean verkkopankissa ja Nordea Asiakaspalvelussa verkkopankkitunnuksin tai Nordean konttoreissa päättyy viimeistään 3.4.2014 kello 16.00.

Yhtiöllä ja Myyjillä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 31.3.2014 kello 17.00. Instituutio- ja Yleisöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio- ja Yleisöannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin merkintäaika kuitenkin päättyy viimeistään 23.4.2014 kello 17.00. Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutio- tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Instituutio- tai Yleisöannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.

Merkintähinta

Osakkeita tarjotaan merkittäväksi alustavasti vähintään 20,00 euron ja enintään 24,00 euron merkintähintaan Osakkeelta ("Alustava Merkintähinta"). Alustavaa Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja Internetissä osoitteessa www.verkkokauppa.com/listautumisanti. Osakkeiden lopullinen merkintähinta voi olla Alustavan Merkintähinnan ylä- tai alapuolella. Katso jäljempänä kohta "Merkinnän peruuttaminen - Menettely Alustavaa Merkintähintaa muutettaessa". Osakkeiden lopullinen merkintähinta päätetään institutionaalisten sijoittajien antamien merkintätarjousten perusteella Yhtiön, Myyjien ja Pääjärjestäjän välisissä neuvotteluissa merkintäajan päätyttyä arviolta 7.4.2014 ("Hinnoittelu"). Lopullinen merkintähinta ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 8.4.2014, Listautumisannin merkintäpaikoissa ja Internetissä osoitteessa www.verkkokauppa.com/listautumisanti.

Merkintäsitoumuksen peruuttaminen

Annettu merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa.

Menettely Alustavaa Merkintähintaa muutettaessa

Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan merkintäajan kuluessa, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja Internetissä osoitteessa www.verkkokauppa.com. Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan tai mikäli Osakkeiden lopullinen merkintähinta eroaa Alustavasta Merkintähinnasta, merkintäsitoumuksen ("Sitoumus") ennen Alustavan Merkintähinnan muuttamista tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavan lopullisen merkintähinnan ilmoittamista Instituutio- tai Yleisöannissa tehneet sijoittajat voivat vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan uuden hintavälin tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavan lopullisen merkintähinnan julkistamisesta lukien peruuttaa aikaisemmin tehdyn Sitoumuksensa.

Mikäli Sitoumusta ei peruuteta, Sitoumuksestaan maksun suorittaneen sijoittajan osakemäärä lasketaan uudelleen lopullisen merkintähinnan mukaan. Sijoittajalla on kuitenkin mahdollisuus säilyttää Sitoumuksensa osakemäärä muuttumattomana maksamalla Alustavan Merkintähinnan enimmäishinnan ja uuden hintavälin enimmäishinnan tai lopullisen merkintähinnan välisen erotuksen kerrottuna Sitoumuksensa mukaisella osakemäärällä kahden (2) pankkipäivän aikana uuden hintavälin tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavan lopullisen merkintähinnan julkistamisesta lukien merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti.

Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus

Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta joka käy ilmi Arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen ja ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Osakkeita ennen Esitteen täydentämistä tai oikaisua, oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille. Mahdollisen Sitoumuksen peruutuksen tulee koskeva kaikkia yksittäisen sijoittajan antamien sitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta. Tarjouksen voimassaoloajan katsotaan päättyvän kun Listautumisannin toteuttamisesta, Listautumisannin lopullisesta hinnasta ja allokaatiosta on päätetty, eli alustavasti 7.4.2014.

Menettely Sitoumusta peruutettaessa

Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Sitoumus on annettu peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa. Nordea Asiakaspalveluun puhelimitse annetun Sitoumuksen voi kuitenkin peruuttaa puhelimitse. Yleisöannin Sitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä Nordean verkkopankissa eikä E-merkinnässä, vaan se tulee tehdä muissa merkintäpaikoissa Nordeassa. Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin myyntipaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Sitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Yleisöannissa jaetut Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 8.4.2014. Instituutioannissa Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 11.4.2014 Euroclearin kautta.

Omistus- ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Osakkeisiin siirtyy, kun Osakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat sijoittajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajayhteisöt perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Myyntiosakkeet myydään monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä samassa yhteydessä, kun kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa First North -markkinapaikalla, eikä näistä kaupoista makseta varainsiirtoveroa. Myyjät maksavat Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista osakkeiden siirroista mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron.

Kaupankäynti Osakkeilla

Yhtiö jättää listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ("Helsingin Pörssi") Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland-markkinapaikalle ("First North"). Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 8.4.2014. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on VERK ja ISIN-koodi FI4000049812.

First North -kaupankäynnin alkaessa arviolta 8.4.2014, Listautumisannissa liikkeeseenlaskettuja tai myytyjä Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Kun välittäjä vastaanottaa toimeksiannon myydä Osakkeita First North -listalla, välittäjän tulee riittävällä huolellisuudella varmistua siitä, että asiakkaalle on jaettu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Osakkeita.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, Osakkeista maksettu merkintähinta maksetaan takaisin merkitsijöille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Muut seikat

Uusantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättävät Myyjät.

Saatavilla olevat asiakirjat

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki.

Sovellettava laki

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 2 175 656 Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tässä määritellyin ehdoin. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen siirtää tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 200 000 Osaketta tai, jos Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Osakkeiden kokonaismäärä.

Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille. Lisätietoja Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa "Tärkeitä tietoja Esitteestä".

Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä merkintätarjous osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Osallistumisoikeus

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintätarjous käsittää vähintään 5 001 Osaketta.

Merkintäpaikat

Institutionaalisten sijoittajien merkintätarjouksia ottaa vastaan Listautumisannin Pääjärjestäjä.

Osakkeiden maksu

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintätarjouksensa mukaiset Osakkeet Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta 11.4.2014. Pääjärjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia merkintätarjousta annettaessa tai ennen merkintätarjousten hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa tarjousta vastaavat Osakkeet tai vaatia tarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan Merkintähinnan 24,00 euron enimmäishinta kerrottuna merkintätarjouksen mukaisella osakemäärällä. Mikäli Alustavaa Merkintähintaa korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin tarjouksiin uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 11.4.2014. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintätarjousten hyväksyminen

Yhtiö ja Myyjät päättävät tehtyjen merkintätarjousten hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen. Instituutioannissa hyväksytyistä merkintätarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus niin pian kuin käytännössä on mahdollista Osakkeiden jakamisen jälkeen. Yhtiö ja Myyjät päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintätarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä.

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti 250 000 Osaketta Yhtiön henkilöstölle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa tässä määritellyin ehdoin. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen siirtää tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 200 000 Osaketta tai, jos Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Lisätietoja Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa "Tärkeitä tietoja Esitteestä". Yleisöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 5 000 Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.

Allokaatioetuoikeus

Verkkokauppa.comin henkilöstöön Listautumisannin merkintäajan alkamispäivänä 25.3.2014 kuuluvat henkilöt voidaan asettaa etusijalle Tarjottavien Osakkeiden allokoinnissa Yleisöannissa. Yhtiön ja Myyjien tarkoituksena on hyväksyä henkilöstön jäsenten merkintäsitoumukset täysimääräisinä 500 Osakkeeseen saakka. Näin allokoitavien Osakkeiden osuus Yleisöannissa alustavasti tarjottavien Osakkeiden määrästä on enintään noin 88 prosenttia olettaen, että kaikki työntekijät merkitsevät täysimääräisesti Osakkeita allokaatioetuoikeutensa mukaisesti.

Merkintäpaikat ja sitoumuksen antaminen

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat Nordean asiakkaille:

 • Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa aukioloaikojensa puitteissa, 

 • Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking -asiakkaille), 

 • Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse Nordean pankkitunnuksilla ma-pe klo 8.00 - 20.00 (Suomen aikaa) numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma-pe klo 10.00 - 16.30 (Suomen aikaa) numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm), sekä 

 • Nordean verkkopankki, pankkitunnuksilla, osoitteessa www www.nordea.fi.  

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat muille kuin Nordean asiakkaille:

 • Internet E-merkintä ilman pankkitunnuksia osoitteessa www.nordea.fi, sekä 

 • Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa palveluaikojensa puitteissa. Tiedon merkintäpalveluja tarjoavista konttoreista saa Nordean Asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), numerosta 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma-pe klo 10.00 - 16.30 (Suomen aikaa) numerosta 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm). 

Sitoumuksen tekeminen puhelimitse tai Nordean verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Yhteisöt eivät voi antaa Sitoumuksia puhelimitse Nordea Asiakaspalveluun, Nordean verkkopankissa tai E-merkintänä. Nordea Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.

Yksittäinen sijoittaja voi tehdä merkintöjä E-merkinnän kautta Yleisöannissa 15 000 euroon asti. Jos merkintä on yli 15 000 euroa, Sitoumuksen voi antaa Nordean konttorissa.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun Sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Yleisöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa "Merkinnän peruuttaminen" mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Sitoumus E-merkintöjen osalta katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehnyt Sitoumuksen E-merkinnän ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden maksu

Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Alustavan Merkintähinnan enimmäishinta, 24,00 euroa Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella osakemäärällä. Mikäli Alustavaa Merkintähintaa on muutettu, maksetaan tämän jälkeen Sitoumusta annettaessa uuden hintavälin mukainen osakekohtainen enimmäishinta. Nordean konttorissa tehdyn Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan  suoraan  sijoittajan  Nordeassa olevalta pankkitililtä tai se voidaan maksaa käteisellä. Nordean verkkopankin kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan. E-merkintänä tehdyn Sitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu E- merkintäehtojen mukaisesti välittömästi Sitoumuksen tehtyään.

Sitoumusten hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen

Yhtiö ja Myyjät päättävät Osakkeiden jakamisesta sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Yhtiö ja Myyjät päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö ja Myyjät pyrkivät hyväksymään Sitoumukset kokonaan 100 osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 8.4.2014, Listautumisannin  merkintäpaikoissa ja Internetissä osoitteessa www.verkkokauppa.com/listautumisanti. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Osakkeiden jakamisesta, arviolta 18.4.2014.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli lopullinen merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 11.4.2014. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen palautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös "Merkinnän peruuttaminen

 • Menettely Alustavaa Merkintähintaa muutettaessa". 

 
 

Liite B: Verkkokauppa.com lyhyesti

Yleiskuvaus

Verkkokauppa.com Oyj on pääasiassa kuluttajamarkkinoilla Suomessa toimiva verkko- ja vähittäiskauppias. Yhtiö markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, vähittäismyymälöidensä ja jakeluverkostonsa kautta noin 48 000 nimikkeen tuotevalikoimaa. Yhtiö toimii pääasiassa kodintekniikan alueella ja tarjoaa myymiinsä tuotteisiin liittyviä palveluita. Yhtiö myy tuotteita sekä ulkopuolisten valmistajien tuotemerkkien että omien tuotemerkkien alla.

Liiketoimintamalli

Yhtiö toimii integroidulla verkko- ja kivijalkakauppaa yhdistävällä liiketoimintamallilla, jossa Yhtiön verkossa tapahtuvaa liiketoimintaa täydentää kolme Suomen merkittävissä kasvukeskuksissa sijaitsevaa vähittäismyymälää. Yhtiön asiakas voi tutustua tuotteeseen ja ostaa Yhtiön myymälä- tai varastovalikoimiin kuuluvan tuotteen kanavasta riippumatta samaan hintaan Yhtiön verkkokaupassa tai vähittäismyymälässä. Tuotteiden jakelu tapahtuu asiakkaan valinnan mukaisesti yhteistyökumppaneiden jakelupisteiden, kotiinkuljetuksen tai vähittäismyymälöiden kautta.

Yhtiön visiona on tarjota asiakkailleen Suomen paras itsepalveluun perustuva ja verkko- ja kivijalkakauppaa yhdistävä asiakaskokemus, joka muodostuu tuotteiden (i) edullisesta hinnasta, (ii) laajasta tuotevalikoimasta, (iii) hyvästä saatavuudesta sekä (iv) toiminnan läpinäkyvyydestä ja asiakaskeskeisyydestä.

 • Edullinen hinta: Yhtiö pyrkii tarjoamaan tuotteensa asiakkailleen edulliseen hintaan tunnuslauseensa "Todennäköisesti aina halvempi" -mukaisesti. Yhtiö pyrkii välttämään niiden tuotteiden myyntiä, minkä osalta se ei pysty toteuttamaan asiakaslupaustaan. Yhtiö myy tuotteensa asiakkaalle samaan hintaan riippumatta myyntikanavasta tai tuotteen jakelutavasta. Yhtiö ottaa hinnoittelussaan huomioon myytävien tuotteiden katetason, kysynnän kausivaihtelut sekä pyrkii optimoimaan hinnoittelun avulla varaston kiertoa. 

 • Laaja tuotevalikoima: Yhtiö tarjoaa tämän Esitteen päivämääränä noin 48000 nimikkeen ja kasvavan valikoiman tuotteita. Yhtiön nykyinen tuotevalikoima keskittyy pääasiassa kodintekniikkaan. Viime vuosina Yhtiö on laajentanut tuotevalikoimansa kodintekniikan alueella (esim. isot ja pienet kodinkoneet) sekä tuonut tuotevalikoimaansa tuotteita uusilta tuotealueilta. Yhtiö pyrkii tarjoamaan jokaisella tuotealueellaan laajan tuotevalikoiman sekä markkinoiden houkuttelevimmat tuotteet ja tuotemerkit. Yhtiöllä on yli 3 000 omien tuotemerkkien alla myytävää tuotenimikettä. 

 • Hyvä saatavuus: Yhtiön asiakas voi tutustua tuotteisiin ja ostaa tuotteen verkkokaupan ohella Yhtiön vähittäismyymälöissä, jotka sijaitsevat kasvukeskuksissa Suomessa sekä Helsingin myymälän yhteyteen avatussa 24/7 periaatteella toimivassa myynti- ja noutopisteessä. Asiakas voi tilata toimituksen Yhtiön myymälöiden lisäksi Suomessa yhteensä yli 2 500 jakelupisteeseen sekä tuotteen kotiinkuljetuksen. Tuotteiden saatavuutta parantaa Helsingin myymälän yhteydessä integroidusti toimiva keskusvarasto. 

 • Toiminnan läpinäkyvyys ja asiakaskeskeisyys: Yhtiön tavoitteena on toimia asiakkaan suuntaan läpinäkyvästi. Yhtiö kertoo asiakkaille tuotteiden saatavuustiedot ja toimitusajat. Yhtiö julkaisee tuotteiden palautusprosentit, kertoo asiakkailleen tuotevirheistä ja korjausta vaatineista tuotteista sekä julkaisee tuotteita koskevat asiakasarvioinnit. Vuoden 2013 lopussa Yhtiön tuotteista oli julkaistu yhteensä yli 70 000 asiakasarviota Yhtiön verkkopalvelussa. 

Keskeiset vahvuudet

Yhtiön johdon arvion mukaan Yhtiön vahvuudet ovat seuraavat:

 

 • Yhtiö toimii pääasiassa voimakkaasti kasvavilla verkkokaupan markkinoilla, mikä luo vahvan alustan kasvulle tulevaisuudessa. 

 • Yhtiön vahva verkkotuotemerkki ja asema vahvana verkkokaupan toimijana mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen kuluttajien ostojen keskittyessä vahvemmille verkkokaupan toimijoille. 

 • Kivijalka- ja verkkokauppaa yhdistävä integroitu toimintamalli tuo Yhtiön johdon arvion mukaan etua kuluttajalle ja luo tavarantoimittajille houkuttelevamman alustan markkinoida tuotteita pelkästään verkkokauppaan tai fyysisiin liikkeisiin perustuvaan toimintamalliin verrattuna. 

 • Yhtiön alhainen kustannusrakenne mahdollistaa kilpailukykyisenä pysymisen kilpailluilla ja keskittyvillä markkinoilla. 

 • Alalle tulon esteet ovat Yhtiön toimialalla kasvaneet koventuneen hintakilpailun, toimittajasuhteiden vakiintuneisuuden ja toiminnan käynnistämiseen liittyvien huomattavien aloituskustannusten takia. 

 • Yhtiön nykyinen liiketoimintamalli mahdollistaa mittakaavaetujen saavuttamisen liiketoiminnan laajuuden kasvaessa. 

Verkkokauppa.comin toimialaan vaikuttavat suuntaukset

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan ovat viime aikoina vaikuttaneet erityisesti seuraavat suuntaukset:

 • Kodintekniikan myynnin arvo on kasvanut Suomessa viime vuosina ja erityisesti vuosina 2011-2012. Vuonna 2011 kodintekniikan myyntiarvo kasvoi 13 prosenttia ja vuonna 2012 6 prosenttia. Kodintekniikan myynnin arvo kasvoi myös vuonna 2013 noin 3 prosenttia heikosta makrotalouden kehityksestä huolimatta. Kodintekniikan alueella erityisesti on viime vuosina kasvanut matkapuhelinten ja kodin tietotekniikan myyntiarvo. 

 • Vähittäiskaupan kuluttajakysyntä on siirtynyt kasvavassa määrin verkkokanaviin. Verkossa tapahtuvien ostojen osuus on kasvanut suureksi etenkin yhtiön pääasiallisilla markkinoilla kodintekniikassa. Lisäksi kodintekniikan alalla kuluttajat etsivät usein tuotetietoa verkossa ennen varsinaista ostopäätöstä kivijalkakaupassa. Verkossa tapahtuvan kaupan kasvun ajureina ovat viime vuosina olleet etenkin kuluttajien kasvanut luottamus verkossa tapahtuvaa kauppaa kohtaan sekä perinteisen vähittäiskaupan toimijoiden lisääntynyt verkossa tapahtuvan kaupan käyttö. Vaikka vähittäiskaupan siirtymää verkkokanaviin on jo tapahtunut, on verkossa tapahtuvalla kaupalla Suomessa edelleen kasvupotentiaalia. 

 • Suomen kodintekniikan markkinoilla vallitsee voimakas kilpailu, jonka seurauksena useat alan toimijat ovat viime vuosien aikana ilmoittaneet toimintojensa lakkauttamisesta, huomattavasta sopeuttamisesta tai liiketoimintamallin muuttamisesta. Kodintekniikan vähittäiskaupan alalla toimivien kivijalkakauppojen lukumäärän ennustetaan laskevan edelleen tulevaisuudessa. 

 • Kodintekniikan markkinat ovat Suomessa viime vuosina keskittyneet kolmen suurimman toimijan kasvattaessa osuuttaan alan myynnistä. Verkossa tapahtuvassa kaupassa on tärkeää olla yksi ensimmäisistä kuluttajan mieleen tulevista alan toimijoista kuluttajien ostaessa tuotteensa huomattavasti harvemmilta toimijoilta perinteiseen kivijalkakauppaan verrattuna. Näin vahvan tuotemerkin ja luotettavuuden merkitys on suurempi verkossa tapahtuvassa kaupassa. 

 • Kuluttajien hintatietoisuus on kasvanut viime vuosina internetin yleistyessä kuluttajien tiedonhankinnan kanavana ja internetin lisätessä kaupan alan läpinäkyvyyttä esimerkiksi hinnoittelussa. Esimerkkeinä kehityksestä voidaan mainita esimerkiksi internetin hintavertailupalvelujen yleistyminen. 

 • Palkansaajien ostovoiman heikentynyt kehitys Yhtiön päämarkkina-alueella Suomessa vaimean ansiokehityksen, heikentyneen työllisyystilanteen, ja veronkorotusten seurauksena, kuluttajien talousluottamuksen pitkän aikavälin keskiarvoa heikompi taso ja useat verotukselliset ratkaisut ovat heikentäneet yleistä kulutuskysyntää Yhtiön toiminta-alueella ja heikentäneet kodintekniikan alan kasvua. Toisaalta samat tekijät myös kasvattavat kuluttajien hintatietoisuutta, mikä parantaa alhaisemmalla kustannusrakenteella toimivien toimijoiden suhteellista kilpailuasemaa. 

 • Verkko- ja kivijalkakanavaa integroivilla toimijoilla on kilpailuetuja vain verkossa tapahtuvan kaupan toimijoihin verrattuna. Kivijalkakaupat etenkin kodintekniikan alalla ovat muuttuneet yhä enemmän tuotteiden näyttelytilojen suuntaan ja tavarantoimittajat haluavat useassa tapauksessa tuotteilleen verkkokaupan näkyvyyden lisäksi myös fyysisen esittelytilan ja esimerkiksi tuotteiden myymiseen erikoistunutta myyntihenkilöstöä. Lisäksi integroiva toimintamalli mahdollistaa tietyissä tapauksissa laajemman tuotevalikoiman ja edullisemmat ostoehdot vain verkossa tapahtuvaa kauppaa harjoittaviin toimijoihin verrattuna. 

 • Toimittajasuhteet ovat tietyillä kodintekniikan tuotealueilla Suomessa ehtineet vakiintua. Tavarantoimittajat tarjoavat tuotteitaan monessa tapauksessa Suomen markkinoilla vain rajatulle määrälle toimijoita, mikä on parantanut alan suurimpien toimijoiden suhteellista kilpailuasemaa. 

Yhtiön tavoitteet

Verkkokauppa.comin tavoitteena on edelleen vahvistaa nykyistä markkina-asemaansa ja hyödyntää sitä liiketoiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa uusille tuotealueille. Yhtiö pyrkii kasvamaan toimintamarkkinoitaan nopeammin ja tavoittelee keskipitkällä aikavälillä yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua.

Liikevaihdon kasvun ohella Yhtiön tavoitteena on mittakaavaetujen hyödyntäminen, minkä avulla Yhtiö uskoo pystyvänsä parantamaan kannattavuuttaan liiketoimintavolyymien kasvaessa. Yhtiön tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä parantaa käyttökateprosenttiaan vuoden 2013 tasosta. Lisäksi Yhtiö pyrkii käyttämään pääomiaan mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon Yhtiön liiketoiminnan luonteen ja liiketoimintastrategian.

Yhtiö pyrkii varmistamaan riittävän omavaraisuusasteen liiketoimintansa kasvun rahoittamiseksi ja pyrkii ylläpitämään yli 25 prosentin omavaraisuusastetta ottaen huomioon Yhtiön toimialan luonteen ja liiketoiminnan kausiluonteisuuden.

Yhtiö tulee First Northille hakeutumisen jälkeen selvittämään erilaisia strategisia mahdollisuuksia kehittää Yhtiön liiketoimintaa tulevaisuudessa, mukaan lukien mahdollisuutta siirtyä noudattamaan IFRS-tilinpäätösstandardeja ja listautua Helsingin Pörssin pörssilistalle. Yhtiö ei kuitenkaan ole tehnyt mitään päätöksiä asiasta.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Makrotalouden epävarmuus kuitenkin heikentää Yhtiön toimintamarkkinoiden ennustettavuutta ja saattaa heikentää Yhtiön toimintamarkkinoiden kasvua lyhyellä aikavälillä. Yhtiön johto uskoo Yhtiön onnistuvan edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan toimintamarkkinoillaan. Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin

Osingonjakopolitiikka

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 16.1.2014 määrittänyt Yhtiölle osingonjakopolitiikan. Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön toiminnan pääpaino on liiketoiminnan kehittämisessä. Yhtiö arvioi vuosittain edellytyksiä voitonjakoon siten, että mahdollinen voitonjako ei vaaranna Yhtiön strategiassa määriteltyä kasvutavoitetta tai muita Yhtiön taloudellisia tavoitteita.

Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Listautumisannissa tarjotut Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa ja oikeuttavat kaikkiin tuleviin osinkoihin siitä lähtien, kun Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin. Yhdenkään tilikauden osalta ei ole varmuutta maksettavien osinkojen määrästä tai siitä, että Yhtiö ylipäätänsä maksaa osinkoja. Verkkokauppa.comin tietyltä tilikaudelta maksamat osingot eivät ole yhteydessä kyseisen tilikauden jälkeisiltä tilikausilta maksettaviin osinkoihin. Lisäksi Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyvät kovenantit saattavat asettaa rajoituksia voitonjaolle.

 
 

Liite C: Kuvaus yhtiön taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnan tuloksesta

Tiivistelmä taloudellisista tiedoista

Tässä esitettävää yhteenvetoa tilinpäätöstiedoista on tarkasteltava yhdessä Esitteessä esitettävien "Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema" -osion ja Yhtiön tilinpäätösten kanssa. Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto Yhtiön tuloslaskelmasta, taseesta ja rahavirtalaskelmasta 31.12.2011, 31.12.2012 ja 31.12.2013 päättyneiltä tilikausilta. Alla esitetyt vuotta 2013 koskevat tiedot ovat Yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta. 31.12.2011 ja 31.12.2012 päättyneiden tilikausien osalta tiedot perustuvat kyseisten tilikausien tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin. Yhtiön tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja 31.12.2012 ja 31.12.2011 päättyneiltä tilikausilta on oikaistu siten, että luvut ovat vertailukelpoisia 31.12.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen kanssa. Yhtiön tilinpäätökset on laadittu Suomessa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS). Yhtiön taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Tuloslaskelman tietoja
Euroa FAS, 1.1.-31.12.
2013

(tilintarkastettu)
2012

(tilintarkastamaton, oikaistu)
2011

(tilintarkastamaton, oikaistu)
Tuloslaskelman tietoja1)
Liikevaihto2) 3) 5) 238 012 569 224 500 262 191 759 583
Materiaalit ja palvelut2) 3) - 200 652 088 - 195 102 634 - 166 963 191
Liiketoiminnan muut tuotot5) 105 666 122 609 27 436
Henkilöstökulut

Poistot ja arvonalentumiset
- 16 397 149

- 885 508
- 15 917 004

- 890 261
- 13 777 591

- 884 061
Liiketoiminnan muut kulut3) 4) - 13 543 068 - 12 686 809 - 9 373 881
Liikevoitto tai -tappio 6 640 421 26 163 788 295
Korko- ja rahoitustuotot 4) 24 319 21 570 26 773
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 0 - 251 421
Korko- ja rahoituskulut - 1 186 695 - 681 785 - 675 199
Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä 5 478 045 - 634 052 - 111 553
Satunnaiset erät 0 0 0
Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5 478 045 - 634 052 - 111 553
Poistoeron muutos 126 920 0 - 209 691
Tuloverot - 1 401 038 0 0
Tilikauden voitto tai tappio 4 203 927 - 634 052 - 321 244
______________________________
1) Tilinpäätöksessä 2013 muuttuneiden laadintaperiaatteiden johdosta vuosien 2011 ja 2012 tuloslaskelman tietoja on oikaistu vertailukelpoisiksi alaviitteen 5) mukaisesti. Tilinpäätöksessä 2012 muuttuneiden laadintaperiaatteiden johdosta vuoden 2011 tuloslaskelman tietoja on oikaistu vertailukelpoisiksi alaviitteen 3) mukaisesti. Tilikaudella 2013 tilinpäätöksessä 2012 muuttuneita laadintaperiaatteita tarkennettiin alaviitteen 2) mukaisesti. Tehdyt oikaisut vaikuttavat vuosien 2011-2012 tuloslaskelman esitystapaan. Tehdyillä oikaisuilla ei ole takautuvaa tulosvaikutusta vuosiin 2011-2012.

2) Tilikauden 2012 liikevaihdosta on siirretty markkinointituiksi luokiteltuja hyvityksiä 692 tuhatta euroa ostojen oikaisuksi ja tilikauden 2011 liikevaihdosta on vastaavasti siirretty 170 tuhatta euroa ostojen oikaisuksi. Oikaisu johtuu tilikaudella 2013 tehdystä liikevaihtoon kirjattavien markkinointitukien luokitteluperiaatteen tarkennuksesta.

3) Vuoden 2012 tilinpäätöksessä laadintaperiaatteiden muutosten johdosta oikaistiin vuoden 2011 vertailutietoja a) siirtämällä liikevaihtoon 3 985 tuhatta euroa liiketoiminnan muista kuluista, b) siirtämällä liikevaihtoon 344 tuhatta euroa, joka aikaisemmin oli kirjattu ulkopuolisten palveluiden hyvitykseksi ja c) siirtämällä vuoden 2011 liiketoiminnan muista kuluista 3 624 tuhatta euroa tilikauden ostoiksi. Yhtiö myy erilaista näkyvyyttä myymälässä, verkossa ja erilaisissa medioissa tavarantoimittajille ja osa tavarantoimittajista maksaa markkinointitukea perustuen yhdessä sovittuihin Yhtiön omiin markkinointipalveluihin. Yhtiö kirjaa näistä saadut tuotot liikevaihdoksi ja vastaavat ostot esitetään tuloslaskelman erässä ostot. Edellä mainittu laadintaperiaatteiden muutos on tehty tilinpäätökseen 2012 ja tämän vertailutietoihin.

4) Tilinpäätöksessä 2012 tarkennettiin rahaliikenteenpalvelumaksujen esitystapaa siirtämällä tuloslaskelman erään liiketoiminnan muut kulut vuoden 2011 korkokuluista ja muista rahoituskuluista rahaliikenteen palvelumaksut 110 tuhatta euroa.

5) Tilikaudella 2013 oikaistiin liikevaihtoon vuoden 2012 liiketoiminnan muista tuotoista 329 tuhatta euroa ja vuoden 2011 liiketoiminnan muista tuotoista 332 tuhatta euroa muutamien tuote- ja palvelutoimintojen vakiinnuttua osaksi yhtiön tavanomaista liiketoimintaa.

Taseen tietoja
Euroa FAS, 31.12.
2013

(tilintarkastettu)
2012

(tilintarkastettu)
2011

(tilintarkastettu)
Taseen tietoja
Aineettomat hyödykkeet 669 514 632 059 608 006
Maa- ja vesialueet 1 978 2 387 2 387
Koneet ja kalusto 1 617 450 1 897 868 2 159 736
Muut aineelliset hyödykkeet 819 309 1 040 692 457 601
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 276 130 363 361 129 800
Sijoitukset 168 168 168
Pysyvät vastaavat yhteensä 3 384 550 3 936 535 3 357 698
Vaihto-omaisuus 23 170 982 21 721 868 27 457 041
Pitkäaikaiset saamiset 14 621 12 119 12 340
Myyntisaamiset 4 813 424 5 667 184 5 480 596
Muut saamiset 298 582 123 747 518 309
Osakemerkintäsaamiset 0 31 200 0
Siirtosaamiset 2 689 379 2 025 132 1 602 524
Rahat ja pankkisaamiset 22 677 238 13 843 749 3 168 491
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 53 664 226 43 424 999 38 239 301
Vastaavaa yhteensä 57 048 776 47 361 534 41 597 000
Osakepääoma 100 000 100 000 100 000
Uusmerkintä 0 98 800 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 020 500 651 300 461 105
Edellisten tilikausien voitto 2 547 342 3 291 329 3 715 083
Tilikauden voitto 4 203 927 - 634 052 - 321 244
Oma pääoma yhteensä 7 871 770 3 507 378 3 954 944
Tilinpäätössiirtojen kertymä 186 523 313 443 313 443
Pakolliset varaukset 395 000 0 0
Pääomalainat 1) 4 303 972 4 303 972 0
Lainat rahoituslaitoksilta 1 978 016 2 769 228 4 000 000
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 6 281 988 7 073 200 4 000 000
Pääomalainat2) 15 300 0 0
Lainat rahoituslaitoksilta 879 132 2 469 592 3 598 839
Saadut ennakot 2 255 436 2 330 025 2 084 082
Ostovelat 27 418 173 23 681 988 20 964 044
Muut velat 5 365 445 4 127 093 2 807 692
Siirtovelat 6 380 009 3 858 816 3 873 957
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 42 313 495 36 467 514 33 328 613
Vieras pääoma yhteensä 48 595 483 43 540 714 37 328 613
Vastattavaa yhteensä 57 048 776 47 361 534 41 597 000
__________________________________
1) Pääomalainojen pääoma ja maksamattomat korot maksetaan kokonaisuudessaan ennen Listautumisantia arviolta 7.4.2014, jolloin pääomalainoihin liittyvien maksamattomien korkojen määrä olisi 45 752 euroa.

2) Yhtiö maksoi 3.1.2014 takaisin Rite Internet Ventures Holding AB:lta olevan pääomalainan pääomaltaan 15 300 euroa.
Yhtiön rahavirtalaskelma
Tuhatta euroa FAS, 1.1.-31.12.
2013

(tilintarkastettu)
2012

(tilintarkastettu)
2011

(tilintarkastettu)
Rahavirtalaskelman tietoja
Liiketoiminnan rahavirta 11 373 11 232 1 938
Investointien nettorahavirta - 334 - 1 469 - 1 348
Rahoituksen nettorahavirta - 2 206 913 243
Rahavirrat yhteensä 8 833 10 675 833

Takaisin yhtiötiedotteisiin
Sivun alkuun