Hallituksen valiokunnat

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on perustanut kolme hallituksen valiokuntaa valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita. Valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä strategiavaliokunta.

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet.

Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle kuuluvia seuranta ja valvontatehtäviä liittyen Yhtiön taloudelliseen raportointijärjestelmään, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuteen, sekä tilintarkastajan riippumattomuuteen.

Tarkastusvaliokunta koostuu hallituksen valitsemasta valiokunnan puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta muusta hallituksen nimittämästä jäsenestä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia Yhtiöstä, minkä lisäksi vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Valiokunnan jäseniksi on valittu hallituksen jäsenet Kai Seikku (puheenjohtaja), Christoffer Häggblom, Samuli Seppälä ja Arja Talma. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jäseniä valittaessa on otettu huomioon valiokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on varmistaa nimitys- ja palkitsemisasioiden tehokas valmistelu suhteessa hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylemmän johdon valintaan.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostuu hallituksen valitsemasta valiokunnan puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta muusta hallituksen nimittämästä jäsenestä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia Yhtiöstä eikä toimitusjohtaja tai yrityksen muita johtohenkilöitä tule nimetä valiokuntaan. Valiokunnan jäseniksi on valittu hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom (puheenjohtaja), Samuli Seppälä ja Kai Seikku. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jäseniä valittaessa on otettu huomioon valiokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Strategiavaliokunta

Strategiavaliokunta avustaa hallitusta Yhtiön strategiaan liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien Yhtiön IT toimintoihin ja vähittäismyyntioperaatioihin liittyvät strategiat.

Strategiavaliokunta koostuu hallituksen valitsemasta valiokunnan puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta muusta hallituksen nimittämästä jäsenestä. Valiokunnan jäseniksi on valittu hallituksen jäsenet Samuli Seppälä (puheenjohtaja), Christoffer Häggblom, Robert Burén ja Mikael Hagman. Jäseniä valittaessa on otettu huomioon valiokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Valiokuntien jäsenten mahdollisista palkkioista päätetään Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Sivun alkuun