Hyppää sisältöön
Verkkokauppa.com – Todennäköisesti aina halvempi

Verkkokauppa.com Oyj:n yritysmyynnin yleiset sopimusehdot

Päivitetty 1.2.2023

1. Soveltamisala ja osapuolet

Näitä yleisiä sopimusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Verkkokauppa.com Oyj:n (“Toimittaja”) ja sen asiakkaiden (“Asiakas”) välisiin Kauppasopimuksiin (määritelty näiden Ehtojen kohdassa 2 alla). Toimittaja ja Asiakas ovat jäljempänä myös “Osapuoli” tai “Osapuolet”. Nämä Ehdot ovat olennainen osa Osapuolten välistä mahdollista Tuotteiden ja/tai Palveluiden toimitusta koskevaa puite- tai muuta sopimusta (”Sopimus”) sekä Kauppasopimuksia. Tilauksessa tai muussa Asiakkaan toimittamassa dokumentissa olevat ehdot eivät sovellu Sopimukseen tai Kauppasopimuksiin. Toimittajalla on oikeus päivittää näitä Ehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

2. Määritelmät

Seuraavilla termeillä on alla määritelty merkityssisältö:

Dokumentaatio” tarkoittaa Asiakkaalle kirjallisesti tai elektronisessa muodossa toimitettuja tai Tuotteisiin sisältyviä käyttöohjeita, kuvauksia ja muuta vastaavaa dokumentaatiota.

Kauppasopimus” tarkoittaa Tuotteen tai Palvelun tilauksen sisältävää Toimittajaa ja Asiakasta sitovaa kauppasopimusta, joka syntyy kun Asiakas on tehnyt Tuotteen tai Palvelun tilauksen Verkkokaupassa, Toimittajan tarjouksen perusteella tai muuten Osapuolten sopimasti ja Toimittaja on lähettänyt tilausta koskevan tilausvahvistuksen sähköisesti tai kirjallisesti.

Palvelu(t)” tarkoittaa Kauppasopimuksessa Asiakkaalle toimitettavaksi sovittuja Toimittajan palveluita, kuten asennus- tai huoltopalvelua. Palveluihin voidaan soveltaa erillisiä yleisiä ehtoja.

Tuote” tarkoittaa Verkkokaupassa tarjolla olevaa tuotetta taikka muuta Tuotetta, jonka toimituksesta Toimittaja ja Asiakas ovat sopineet.

Verkkokauppa” tarkoittaa Toimittajan online-kauppapaikkaa, jossa Asiakas voi tehdä Tuotteiden ja/tai Palveluiden tilauksia.

3. Käyttäjätili ja Asiakkaan tiedot

3.1 Asiakkaan tulee antaa tilausta tehdessään täydelliset yritys- ja yhteystietonsa ja toimitus- ja mahdollisesti tarvittavan laskutusosoitteen.

3.2 Asiakas on vastuussa käyttäjätilin ja salasanojen luottamuksellisuudesta ja niihin pääsyn rajaamisesta. Käyttäjätiliä saa käyttää vain nimetty käyttäjä. Asiakas on vastuussa tilejä ja salasanoja käyttämällä tapahtuvasta Verkkokaupan käytöstä. Asiakkaan antamien tietojen tulee olla totuudenmukaisia, täsmällisiä ja täydellisiä, ja ne tulee pitää ajan tasalla. Jos Asiakkaalla on syytä epäillä, että käyttäjätilin tietoturva on vaarantunut, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä välittömästi Toimittajalle salatulla sähköpostilla tai vastaavalla tavalla.

4. Tilaus ja toimitus

4.1 Asiakas voi tehdä tilauksen Verkkokaupassa kulloinkin saatavilla olevista Tuotteista. Asiakas voi valita toimitustavan tilaukselle Verkkokaupassa. Toimitustapakohtaiset kuljetus- ja toimituskustannukset eritellään Verkkokaupassa tilauksen yhteydessä. Toimittaja ei voi taata Tuotteiden saatavuutta, vaan se varmistuu siinä vaiheessa, kun Toimittaja lähettää Asiakkaalle tilausvahvistuksen.

4.2 Asiakkaan Verkkokaupassa tekemä tilaus on Asiakkaan sitova ostotarjous. Tilauksesta syntyy Toimittajaa sitova Kauppasopimus, kun Toimittaja on lähettänyt Asiakkaalle tilausvahvistuksen.

4.3 Tuotteiden osalta saattaa olla esimerkiksi lakiin perustuvia rajoituksia siitä, kenelle ja mihin käyttöön Tuotteita voidaan toimittaa. Asiakas vastaa siitä, että Asiakas on sovellettavan lain mukaan oikeutettu tilaamaan ja käyttämään tilaamiaan Tuotteita. Toimittaja voi pyytää Asiakkaalta todistusta tähän liittyen.

4.4 Toimittaja ei sitoudu hyväksymään kaikkia tilauksia. Toimittaja voi rajoittaa Tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä.

4.5 Asiakas ei saa tilata Tuotteita jälleenmyytäväksi.

4.6 Ennen Tuotteiden ja Palveluiden tilaamista Asiakkaan tulee varmistua siitä, että Tuote ja Palvelu soveltuvat Asiakkaan käyttötarkoituksiin.

4.7 Yksittäisen tilauksen Tuotteet voidaan toimittaa useammassa lähetyksessä. Toimittaja ei ole velvollinen varaamaan muita saman tilauksen Tuotteita Asiakkaalle, jos yhden Tuotteen saatavuus on huono tai sen toimitus viivästyy Toimittajasta riippumattomista syistä. Asiakas voi vaihtoehtoisesti hyväksyä joko viivästyneen tuotteen jälkitoimituksen tai tilauksen perumisen. Jälkitoimituksen postikulut veloitetaan normaalisti voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tilauksessa olevia tuotteita varataan enintään 7 päivää.

4.8 Ilmoitetut tai vahvistetut toimitusajat ovat arvioita, joiden toteutumista ei voida taata.

4.9 Jos Toimittaja ei myönnä Asiakkaalle luottoa, Toimittajan ei ole lähetettävä yhtäkään Tuotetta ennen kun Asiakas maksaa Tuotteiden hinnan ja kuljetus- ja toimituskustannukset.

4.10 Asiakas vastaa Tuotteen tullauksesta, tullimaksuista ja vero- ja muista vastaavista maksuista Asiakkaan kotimaassa tai muussa maassa, jonne Tuote toimitetaan Euroopan Unionin ulkopuolelle. Toimittaja ilmoittaa saateasiakirjoissa lähetyksen todellisen arvon ja sisällön.

5. Palveluiden toimittaminen

5.1 Asennuspalvelut, huoltopalvelut ym. palvelutuotteet myydään palveluiden tuotesivuilla tai toimitustiedoissa kuvatuilla ehdoilla.

5.2 Toimittaja suorittaa Palveluita omana kulloisenakin palveluaikanaan. Mikäli Toimittaja suorittaa Palveluita Asiakkaan pyynnöstä näiden palveluaikojen ulkopuolella, Asiakkaan tulee maksaa lisähinta Toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

5.3 Palvelut suoritetaan Toimittajan työmenetelmien mukaisesti. Mikäli Kauppasopimuksessa ei ole tarkkoja kirjallisia määritelmiä Palveluille, Toimittaja päättää Palveluiden toteuttamistavasta ja muodosta.

5.4 Jollei muuta sovita Kauppasopimuksessa, Palvelut suoritetaan etäyhteyden kautta. Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan hankkia ja pitää toimintakunnossa laitteistonsa, ohjelmistot, tietoliikenneyhteydet ja tietoturvan etäyhteyden mahdollistamiseksi.

5.5 Toimittaja ei ole vastuussa digitaaliselle medialle tai Tuotteisiin tallennetuista tiedoista tai ohjelmistoista huollon tai takuukorjauksen tai muun toimenpiteen yhteydessä. Asiakkaan on otettava varmuuskopiot ennen Tuotteen toimittamista huoltoon. Tiedostojen hakeminen Tuotteesta tai varmuuskopioista on maksullinen lisäpalvelu.

5.6 Palvelun virheeksi katsotaan se, että Palvelu tai sen tulos ei vastaa olennaisesti Kauppasopimuksessa sovittua.

5.7 Palveluiden suorittaminen katsotaan hyväksytyksi, jos (i) Asiakas ei tee eriteltyä ilmoitusta sähköpostilla tai kirjallisesti Palvelun virheistä neljäntoista (14) päivän kuluessa Palvelun suorittamisesta, tai (ii) kun Asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä Palvelun suorittamisen tai maksaa sitä koskevan laskun; tai (iii) kun Toimittaja on korjannut Asiakkaan kyseisen neljäntoista (14) päivän ajanjakson kuluessa ilmoittamat hyväksymisen estävät Palvelun virheet, tai (iv) Asiakas on ottanut Palvelun tuloksen tuotantokäyttöön.

5.8 Toimittajan vastuu Palveluiden virheistä rajoittuu Palvelun toisinnettavien virheiden korjaamiseen tai Palvelun uudelleen suorittamiseen ja edellyttää, että Asiakas ilmoittaa Toimittajalle virheistä kirjallisesti tai sähköpostilla ja yksilöidysti tämän kohdan mukaisen hyväksymisajan puitteissa.

5.9 Jos Toimittajan kanssa ei ole sovittu, että Toimittaja palauttaa Tuotteen esimerkiksi postitse, Toimittaja säilyttää Tuotteita kolme (3) kuukautta sen jälkeen, kun Asiakkaalle on ilmoitettu huollon/työn valmistumisesta. Tämän jälkeen Toimittaja voi kierrättää noutamatta jätetyn Tuotteen. Asiakkaan tulee maksaa Tuotteen kuljetus- ja palautuskustannukset huoltoon liittyen.

6. Hinnat ja maksu

6.1 Tuotteen hinta on Verkkokaupassa tilauksen yhteydessä näkyvä hintatieto, vaikka Asiakas olisi nähnyt muun hintatiedon muualla Internetissä, esitteessä tai muussa yhteydessä. Jos Osapuolet sopivat Tuotteen kaupasta muulla tavalla, kuten esimerkiksi Toimittajan tarjoukseen perustuen, on Tuotteen hinta Toimittajan tarjouksen mukainen tai muuten Kauppasopimuksessa sovittu hinta. Palvelun hinta on Kauppasopimuksessa sovittu Palvelun hinta. Tuotteen hinta ei sisällä toimitus- tai kuljetuskustannuksia. Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa ja vastaavia maksuja.

6.2 Toimittajalla on oikeus muuttaa Tuotteiden hintoja Verkkokaupassa ilman ennakkoilmoitusta. Tällaisia hinnanmuutoksia ei kuitenkaan sovelleta jo tehtyihin Kauppasopimuksiin.

6.3 Jos Verkkokaupassa ollut hintatieto on ollut Toimittajan käsityksen mukaan virheellinen, on Toimittajalla oikeus peruuttaa Kauppasopimus ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi lasku- tai kirjoitusvirhe.

6.4 Asiakkaan tulee maksaa Tuotteen kuljetus- ja toimituskustannukset. Ne ovat näkyvillä Verkkokaupassa tilauksen yhteydessä.

6.5 Kulloisetkin Tuotteiden maksutavat on mainittu Verkkokaupassa. Kaikki maksutavat eivät ole käytettävissä kaikille Tuotteille ja Palveluille. Jos Toimittaja ei toimita Palvelua laskua vastaan ja jos Kauppasopimuksessa ei muuta sovita, soveltuvat samat maksutavat myös Palveluiden maksamiseen. Toimittaja voi tehdä luottokelpoisuusluokitustarkistuksen ja määritellä maksutavan sen jälkeen. Toimittaja ei välttämättä tarjoa kaikkia maksuvaihtoehtoja kaikille Asiakkaille. Laskut toimitetaan vain verkkolaskuna tai muuten sähköisesti.

6.6 Maksutapahtumaan soveltuvat ja Asiakasta sitovat myös kulloisenkin maksupalveluntarjoajan (kuten Paytrail (www.paytrail.com)) sopimus- ja henkilötietokäytäntöjä koskevat ehdot. Jos maksutapana on leasing tai muu rahoituspalvelu, sovelletaan leasingiin ja muuhun rahoitukseen rahoituspalveluntarjoajan ehtoja. Toimittaja ei ole vastuussa maksupalveluntarjoajan tai rahoituspalveluntarjoajan toiminnasta.

6.7 Asiakkaan tulee olla täysin oikeutettu käyttämään korttia, tiliä tai muuta maksuvälinettä, jota käytetään maksuun.

6.8 Jos maksutapa on lasku, laskutetaan hinnat ja kulut, kun kuljetusyritys on noutanut Tuotteen kuljetettavaksi Asiakkaalle. Asiakkaan tulee tehdä huomautukset laskusta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä. Laskut tulee maksaa verkkomaksuna euroissa. Maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä. Viivästyskorko viivästyneelle maksulle on korkolain 4 a § (633/1982, muutoksineen) mukainen viivästyskorko. Toimittajalla on oikeus keskeyttää toimitukset Asiakkaalle, jos Asiakas viivästyy maksuissaan.

6.9 Arvonlisävero ja muut vastaavat julkiset maksut lisätään hintoihin ja ovat Asiakkaan maksettavia.

6.10 Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen Palveluiden suorittamisesta aiheutuneet matka- ja majoituskulut ja päivärahakorvaukset, jos Osapuolet ovat sopineet, että Palvelu suoritetaan Asiakkaan tiloissa tai muualla kuin Toimittajan toimitiloissa. Siinä tapauksessa Toimittajalla on lisäksi oikeus veloittaa Palvelun edellyttämästä matka-ajasta soveltuva tuntihinta.

7. Toimitusehto, vaaranvastuu ja omistusoikeus

7.1 Jollei muuta sovita Kauppasopimuksessa, Tuotteiden toimitusehto on FCA (Finnterms) 2001. Vaaranvastuu Tuotteesta siirtyy Asiakkaalle toimituslausekkeen mukaisesti.

7.2 Toimittaja säilyttää omistusoikeuden Tuotteeseen, kunnes sen hinta ja muut maksut on maksettu kokonaan Toimittajalle.

8. Palauttaminen ja peruuttaminen

8.1 Tuotteilla on 32 vuorokauden palautusoikeus. Palautusoikeutta ei kuitenkaan ole seuraavilla:

  • 8.1.1 Tuotteiden osalta, joissa on kuluttajaehdoissa rajoitettu palautusoikeus;
  • 8.1.2 Asiakkaan toiveiden mukaisesti räätälöidyt Tuotteet (esim. CTO kokoonpanot);
  • 8.1.3 Leasing-rahoituksella hankitut Tuotteet;
  • 8.1.4 Tuotteet, joista on annettu erillinen tarjous sähköpostilla tai paperilla;
  • 8.1.5 Outletin Tuotteet;
  • 8.1.6 Pelit, elokuvat, ohjelmistot tai muut sinetöidyt Tuotteet, kun tuotepakkaus on avattu; tai
  • 8.1.7 Digitaalisella sisällöllä, jos digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu.
  • 8.1.8 Selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluilla ei ole palautusoikeutta

8.2 Palveluilla ei ole palautusoikeutta eikä Asiakas saa perua niiden tilausta tai Kauppasopimusta, jollei Sopimuksessa tai Kauppasopimuksessa ole muuta sovittu.

8.3 Asiakkaan on huolehdittava Tuotteesta ja sen mukana toimitettavista tarvikkeista, ohjeista ja tuotepakkauksesta, niin että ne säilyvät uudenveroisena, käyttämättömänä ja myyntikuntoisena, kunnes Asiakas on päättänyt palauttaako vai pitää Tuotteen. Asiakas vastaa Tuotteen myyntiarvon alentumisesta, jos Asiakas on ottanut Tuotteen käyttöön tai jos se vahingoittuu Asiakkaan hallussa tai palautuskuljetuksen aikana.

8.4 Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti niin, etteivät ne vahingoitu palautuksen kuluessa.

8.5 Asiakkaan on säilytettävä kaikki asiakaspalautukseen liittyvät dokumentit huolellisesti, kunnes Asiakas on saanut tiedon palautuksen vastaanottamisesta Toimittajalta.

8.6 Toimittaja palauttaa Asiakkaalle Asiakkaan maksaman Tuotteen hinnan koskien palautettuja Tuotteita, pois lukien toimitus-, kuljetus- ja muut kustannukset, ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun Toimittaja on saanut palautetut Tuotteet takaisin ja varmistautunut niiden kunnosta. Asiakas vastaa palautuskustannuksista niiden tuotteiden osalta, jotka painonsa tai kokonsa puolesta edellyttävät erilliskuljetusta (mitat yli 100 x 60 x 60 cm, paino yli 25 kg). Toimittaja suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jolla Asiakas on maksanut tilauksen, jollei muuta sovita sähköpostitse tai kirjallisesti. Laskulla tai pankkisiirrolla maksettujen tilauksien osalta Asiakkaan tulee ilmoittaa pankkitilinsä, että palautus voidaan tehdä.

9. Takuu

9.1 Jos Tuotteille myönnetään valmistajan tai maahantuojan määrittelemä takuu, on takuu valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukainen ja kuvailtu tarkemmin Tuotteen käyttöohjeissa, valmistajan tai maahantuojan sivuilla tai muussa vastaavassa paikassa. Yrityskäytössä olevien tuotteiden takuuehdot saattavat poiketa kuluttajille annetuista takuista.

9.2 Asiakkaan tulee ottaa takuuehtojen mukaisesti yhteyttä valmistajan/maahantuojan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen virheen korjaamiseksi. Toimittaja ei itse anna Tuotteille takuuta eikä vastaa takuuhuollon kustannuksista.

9.3 Asiakkaan on todennettava Tuotteen virhe sähköisesti, kuten screen shotilla tai valokuvalla.

9.4 Toimittajan vastuu Tuotteiden virheistä kuten vioista rajautuu takuuehdoissa määriteltyyn valmistajan tai maahantuojan antamaan takuuseen. Asiakkaan tulee toimittaa Tuotteet valmistajan tai maahantuojan huoltoon korjattavaksi valmistajan tai maahantuojan tarjoaman takuupalvelun suorittamiseksi.

9.5 Takuu alkaa tuotteiden ostopäivästä ja on voimassa takuuehtojen mukaisesti. Takuukorjaus ei aloita takuuaikaa uudelleen, vaan se lasketaan alkuperäisestä Tuotteen ostohetkestä. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaalle Asiakkaan takuuhuoltoon liittyvistä kuluista, kuten Tuotteen takuukorjaukseen toimituksesta.

9.6 Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun, ellei valmistaja tai maahantuoja ole takuuehdoissaan toisin ilmoittanut.

9.7 Asiakkaan tulee tutustua Tuotteen käyttöohjeisiin ja takuuehtoihin ennen Tuotteen käyttöönottoa.

9.8 Kaikille Tuotteille ei ole takuuta, ja esim. Outlet-tuotteet toimitetaan ilman takuuta. Outlet-tuotteita ei vaihdeta vastaavaan normaalihintaiseen uuteen tuotteeseen.

9.9 Jos takuukorjaaminen ei ole mahdollista tai siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia, Toimittaja voi päättää purkaa Kauppasopimuksen kyseisen Tuotteen osalta ja palauttaa kauppahinnan Asiakkaalle.

9.10 Takuukorjauksen kustannukset peritään Asiakkaalta, jos Tuotteessa ei ole takuuehtojen kattamaa virhettä.

9.11 Toimittaja tai Tuotteen valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa digitaaliselle medialle tai Tuotteisiin tallennetuista tiedoista tai ohjelmistoista takuukorjauksen yhteydessä. Asiakkaan on otettava varmuuskopiot ennen Tuotteen toimittamista takuukorjaukseen. Tiedostojen hakeminen Tuotteesta tai varmuuskopioista on maksullinen lisäpalvelu.

10. Vastaanottotarkastus ja reklamaatio

10.1 Asiakkaan tulee varmistaa, että kuljetuspakkaus ja Tuote ovat vastaanottohetkellä vahingoittumattomia. Jos pakkaus tai Tuote on vahingoittunut, Asiakkaan tulee pyytää kuljetusliikettä kirjaamaan huomautuksen vauriosta.

10.2 Havaitusta Tuotteen vahingosta tai virheestä on välittömästi ilmoitettava Toimittajan asiakaspalveluun kirjallisesti tai sähköpostilla, kuitenkin viimeistään kahdeksan (8) vuorokauden sisällä Tuotteen vastaanottamisesta. Asiakkaan tulee noudattaa Toimittajan asiakaspalvelun antamia ohjeita, kuten ohjeita Tuotteen palauttamisesta.

10.3 Myymälähenkilöstö ei käsittele reklamaatioita.

10.4 Kun Tuote on palautettu ja Toimittaja on hyväksynyt virheilmoituksen, Toimittaja oikaisee Tuotteen virheen valintansa mukaan korjaamalla Tuotteen, toimittamalla Asiakkaalle virheettömän Tuotteen tai hinnanalennuksella.

10.5 Asiakkaan tulee kuvailla virhe yksityiskohtaisesti. Jos Tuote osoittautuu virheettömäksi, Asiakkaalta voidaan periä maksu Tuotteen tutkimisesta ja Toimittajalle aiheutuneista kuljetus- ja muista kustannuksista.

11. Myötävaikutus

11.1 Asiakkaan tulee viivytyksettä: (i) toimittaa kustannuksetta Toimittajalle tarpeelliset tiedot ja muuten myötävaikuttaa siihen, että Toimittaja voi toimittaa sovitut Tuotteet ja Palvelut Kauppasopimuksen mukaisesti; (ii) varmistaa, että Toimittajan ja sen alihankkijoiden henkilöstöllä on pääsy tai etäpääsy Asiakkaan tiloihin, laitteistoihin tai järjestelmiin siltä osin kuin on tarpeellista Palvelun toimittamista varten.

11.2 Asiakas vastaa, että sen toimittamat tiedot, materiaali ja ohjeet ovat paikkaansa pitäviä sekä siitä, että Toimittaja ja sen alihankkijat voivat käyttää niitä Toimittajan velvollisuuksien täyttämiseksi.

11.3 Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen Asiakkaan antamista vääristä tiedoista tai muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä aiheutuvat lisäkustannukset. Lisäkustannuksia voi syntyä esimerkiksi uudelleen laskutuksesta tai uudelleen toimituksesta, jos Asiakas on ilmoittanut väärän laskutus- tai toimitusosoitteen.

12. Henkilötiedot ja evästeet

12.1 Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Toimittajan tietosuojaselostetta, joka on saatavilla kulloinkin muutettuna osoitteesta www.verkkokauppa.com/fi/ohjeet/tietosuojaseloste

12.2 Verkkokaupassa käytetään evästeitä, Verkkokaupassa kulloinkin näytettävien eväste-ehtojen mukaisesti.

13. Immateriaalioikeudet ja lisenssit

13.1 Toimittaja ja/tai sen toimittajat omistavat kaikki Verkkokaupassa, Toimittajan muilla sivustoilla sekä esitteissä ja mainoksissa olevat kuvat, tiedot, tekstit ja esittelyt. Toimittaja tai sen toimittajat omistavat myös tekijänoikeuden ja kaikki muut immateriaalioikeudet niihin, kuten myös Tuotteisiin, Dokumentaatioon, Palveluihin ja Palveluiden tuloksiin. Näillä Ehdoilla, Sopimuksella tai Kauppasopimuksilla ei siirretä tai lisensoida mitään immateriaalioikeuksia Asiakkaalle, vaan mahdollisten lisenssien ehdot on määritelty Tuotteissa tai niiden toimituksen yhteydessä.

13.2 Selvyyden vuoksi todetaan, että Toimittaja toimittaa pääasiassa kolmannen osapuolen valmistamia Tuotteita, eikä Toimittajan ja Tuotteen valmistajan välillä ole sovittu Tuotteen toimitukseen sisältyvien aineistojen käytöstä. Näin ollen Asiakkaan tulee solmia soveltuvat käyttöä koskevat lisenssisopimukset esimerkiksi ohjelmistotoimittajien kanssa, jollei lisenssisopimus kuulu Tuotteeseen. Joidenkin Toimittajan toimittajien palveluiden ja tuotteiden osalta voidaan soveltaa myös kyseisten toimittajien määrittelemiä sopimusehtoja, jotka ilmoitetaan Asiakkaalle osana Tuotetta tai Palvelua tai muutoin.

13.3 Verkkokauppa voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten (kuten Tuotteiden toimittajien) verkkosivustoihin ja tietoihin. Tällaisiin verkkosivustoihin ja tietoihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Toimittaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen verkkosivustoista, tiedoista tai muusta sisällöstä taikka näiden tahojen toiminnasta.

14. Salassapito

14.1 Osapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisena toiselta Osapuolelta saadun kohtuudella luottamukselliseksi katsottavan tai luottamukselliseksi merkityn tiedon ja materiaalin (”Luottamuksellinen Tieto”) eikä saa käyttää kyseistä Luottamuksellista Tietoa muuten kuin vastaanottavan Osapuolen Sopimuksen ja Kauppasopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi ja Sopimuksen ja Kauppasopimusten mukaisten oikeuksien käyttämiseksi. Toimittajalla on oikeus luovuttaa Asiakkaan Luottamuksellisia Tietoja alihankkijoilleen Sopimuksen ja Kauppasopimusten tarkoituksen toteuttamiseksi edellytyksellä, että alihankkijat sitoutuvat tätä salassapitovelvoitetta olennaisesti vastaavaan salassapitovelvoitteeseen.

14.2 Luottamuksellista Tietoa ei ole tieto tai materiaali: (a) joka on yleisesti tunnettua tai muuten yleisön saatavilla ilman tämän salassapitovelvoitteen rikkomista; (b) jonka tiedon vastaanottanut Osapuoli on vastaanottanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvoitetta; (c) joka oli tiedon vastaanottaneen Osapuolen hallussa ennen sen vastaanottamista toiselta Osapuolelta; (d) jonka tiedon vastaanottanut Osapuoli on luonut itsenäisesti toisen Osapuolen Luottamuksellista Tietoa käyttämättä; tai (e) joka on ilmaistava pakottavan lainsäädännön tai oikeudellisen päätöksen nojalla. Toimittajalla on myös oikeus käyttää yleistä kokemusta ja ammattitaitoa, joka on kehittynyt sen tai sen alihankkijoiden henkilökunnalle toimituksissa Asiakkaalle.

14.3 Tässä kohdassa sovittu koskee kutakin Luottamuksellista Tietoa viiden (5) vuoden ajan Luottamuksellisen Tiedon paljastamisesta vastaanottavalle Osapuolelle.

15. Vastuu

15.1 Toimittaja ei ole vastuussa Sopimuksen, Kauppasopimuksen tai näiden Ehtojen perusteella tai niihin liittyen (i) välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä liikevaihdosta, voitosta tai säästöistä, taikka Tuotteiden virheiden aiheuttamista vahingoista, (ii) kateostosta, (iii) tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista tai (iv) kolmansille osapuolille maksettavista korvauksista.

15.2 Toimittajan korvausvastuu Kauppasopimuksesta ja siihen kuuluvista Tuotteista ja Palveluista (mukaan lukien esim. vahingonkorvaus ja mahdolliset hinnanalennukset ja –palautukset) ei ylitä Asiakkaan Toimittajalle kyseisestä vahingon aiheuttaneesta Tuotteesta tai Palvelusta maksamaa arvonlisäverotonta kauppahintaa käyttöhyödyllä vähennettynä.

15.3 Edellä kohdassa 15.2 olevan vastuunrajoituksen lisäksi, Toimittajan yhteenlaskettu vahingonkorvausvastuu sopimusvuoden aikana Sopimuksen ja kaikkien Kauppasopimusten perusteella on enintään alempi seuraavista: (i) kaksikymmentätuhatta euroa tai (ii) Asiakkaan Toimittajalle kyseisen sopimusvuoden aikana Kauppasopimusten perusteella maksamat arvonlisäverottomat Tuotteiden ja Palveluiden kauppahinnat käyttöhyödyllä vähennettynä. Jos osapuolet eivät ole solmineet erillistä Sopimusta, sopimusvuosi tarkoittaa kutakin vuoden ajanjaksoa lähtien ensimmäisestä Kauppasopimuksesta.

15.4 Toimittajan vastuu alihankkijanaan olevan kuljetuspalvelutoimittajan tai muun Palveluiden alihankkijan virheestä rajoittuu kyseiselle alihankkijalle Palvelusta maksettuun hintaan. Toimittaja on kuitenkin vastuussa näiden Ehtojen mukaisin rajoituksin siitä, jos Tuote vahingoittuu silloin, kun Toimittajalla on vaaranvastuu Tuotteesta kuljetuksen aikana. Jos Asiakas on hankkinut kuljetuspalvelun, ei Toimittaja ole vastuussa kuljetuspalvelutoimittajan virheestä.

16. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

16.1 Ehtoihin, Sopimukseen ja Kauppasopimuksiin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien kansainväliset lainvalintasäännöt ja YK:n Yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.

16.2 Sopimuksesta ja Kauppasopimuksista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi, mutta suullista ja asiakirjatodistelua voidaan esittää englanniksi. Välimiehellä on oltava vähintään oikeustieteen kandidaatin tutkinto suomalaisesta yliopistosta. Edellä mainitusta poiketen Osapuolilla on oikeus hakea turvaamistointa estääkseen tai päättääkseen Sopimuksen tai Kauppasopimuksen rikkomuksen ja Toimittajalla on oikeus periä erääntyneitä saataviaan, missä tahansa yleisissä tuomioistuimissa.

17. Kauppasopimuksen voimassaolo

17.1 Osapuoli voi purkaa Kauppasopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli toinen Osapuoli rikkoo Kauppasopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta Osapuolelta kirjallisen vaateen rikkomuksen korjaamisesta. Esimerkkinä olennaisesta rikkomuksesta on Asiakkaan mikä tahansa maksuviivästys. Toimittaja voi myös purkaa Kauppasopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli sovittu maksutapa on lasku tai luotto ja Asiakas tulee maksukyvyttömäksi.

17.2 Kauppasopimuksen voimassaolon päättyessä jäävät voimaan ehdot, jotka koskevat hintoja ja niiden maksamista, immateriaalioikeuksia, salassapitoa ja vastuunrajoituksia. Myös muut ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä voimaan Kauppasopimuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta, jäävät voimaan.

18. Muut ehdot

18.1 Osapuoli ei saa siirtää Sopimusta tai Kauppasopimusta tai niiden mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. Toimittajalla on kuitenkin oikeus siirtää Sopimus ja Kauppasopimukset kolmannelle osapuolelle, jos Toimittajan liiketoiminta kokonaisuudessaan tai osittain siirtyy, taikka konserniyhtiölleen. Toimittajalla on myös oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa ja niiden periminen kolmannelle osapuolelle.

18.2 Toimittaja saa käyttää alihankkijoita. Toimittaja vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan. Selvyyden vuoksi, ne toimittajat, joilta Toimittaja hankkii Tuotteita, eivät ole Toimittajan alihankkijoita. Toimittaja välittää toimittajien Tuotteita näiden Ehtojen mukaisesti.

18.3 Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat Tuotteiden, Dokumentaation ja teknisen tiedon vientiä ja tuontia Asiakkaan toimesta tai toimeksiannosta. Toimittaja pidättää oikeuden olla myymättä tuotteita jälleenmyytäväksi tai mikäli Toimittajan vaatimuksenmukaisuus sitä edellyttää.

18.4 Sopimus ja Kauppasopimukset kattavat kaikki niiden ehdot. Ne korvaavat aikaisemmat Osapuolten neuvottelut ja suulliset ja kirjalliset sopimukset, markkinointimateriaalin ja tarjoukset niiden aiheesta.

18.5 Jos jokin Sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jää Sopimus muilta osin voimaan. Osapuolten tulee muuttaa kyseistä kohtaa ja Sopimusta tulee tulkita siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitus säilyy mahdollisimman pitkälti.

18.6 Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakasta referenssinä sekä tässä tarkoituksessa mainita Asiakkaan toiminimi, logo ja yhteystiedot.

18.7 Toimittaja ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Toimittajan kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Toimittajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Toimittaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet ja viranomaismääräykset, ja myös tiedossa olevan estetilanteen paheneminen (esimerkiksi lakkotilanteen laajeneminen tai epidemiatilanteen huonontuminen). Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.